wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Pełnomocnictwo

Podstawa prawna

  • art. 136, art. 137 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

PEŁNOMOCNICTWO

PRZEDMIOT SPRAWY

Pełnomocnictwo - uprawnienie strony do działania przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania (art. 136 ustawy Ordynacja podatkowa).

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem do działania przez pełnomocnika jest udzielenie pełnomocnictwa, które powinno zawierać co najmniej:

·         dane mocodawcy (nazwa podatnika, imię nazwisko nr. dowodu osobistego, NIP, adres),

·         dane pełnomocnika,

·         zakres działania (granice udzielonego pełnomocnictwa),

·         podpis (y).

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

1)     Warunkiem do podpisywania deklaracji przez pełnomocnika oprócz ww. ogólnych warunków jest złożenie pełnomocnictwa organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

W przypadku, gdy przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

TERMIN ZŁOŻENIA

Od dnia powiadomienia organu o ustanowieniu pełnomocnika stanowi zapewnienie udziału pełnomocnikowi w postępowaniu podatkowych na zasadach strony.

KOSZTY I OPŁATY

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłacie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,00 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury - część IV załącznika do ustawy) z zastrzeżeniem zwolnień ujętych w załączniku do ustawy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Tworzenie zbioru pełnomocnictw – zabezpieczanie i przechowywanie.

PEŁNOMOCNICTWO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Sala obsługi podatnika -stanowisko "Kancelaria" 

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!