wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

Podstawa prawna

 • art. 3a - 3b, art. 3d, art. 80a §1, §2a, §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

 • rozporządzenie Min. Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 1817 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Min. Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz. 1769 z późn. zm.).

 • rozporządzenie Min. Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. Nr 286, poz. 1681).

PRZEDMIOT SPRAWY

 

PRZEDMIOT SPRAWY

Możliwość przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Aby skorzystać z możliwości wysyłania e-deklaracji należy:

 • zaopatrzyć się w bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub upoważnić osobę, która taki podpis posiada, do składania deklaracji w imieniu podatnika,

 •  podatnik, płatnik lub inkasent zamierzający składać deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisaną przez pełnomocnika jest zobowiązany złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach ewidencji podatników i płatników na druku UPL-1 upoważnienie do składania deklaracji w jego imieniu 

 • podatnicy i płatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 57, poz. 466), uzyskali potwierdzenie zgodności danych zawartych w zawiadomieniu z danymi zawartymi w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 3c § 3 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu tej ustawy obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 marca 2009 r., mogą składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje podpisane przez pełnomocnika bez konieczności składania pełnomocnictwa UPL-1.    

Do sprzedaży zestawów do e-podpisu są obecnie upoważnione trzy centra certyfikacji – Szafir, Sigillum i Certum. Informację o tym, jak kupić e-podpis do przesyłania e-deklaracji, centra te informują na swoich stronach internetowych: www.certum.pl, www.sigillum.pl, www.kir.pl

JAKIE DEKLARACJE MOŻNA PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące deklaracje:

PIT: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-14, PIT-23, PIT-11, PIT-6/PIT-6L, PIT-R, PIT-40, PIT-8C, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-39

CIT: CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8A, CIT-8B, CIT-ST, CIT-ST/A

VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-23, VAT-24, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C , VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z, VAT-21, VAT-7D

PCC: PCC-3, PCC-2

AKC: AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-EN, AKC-PA, AKC-U, AKC-P, AKC-WW

POG: POG-5, POG-5/A, POG-5/C, POG-5/D, POG-5/P, POG-4, POG-4/A, POG-4/R

INF: INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J, INF-K

Inne: WZP-1M, WZP-1K, WZP-1R, WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R, ORD-TK, ORD-W1, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, IFT-3/IFT-3R, IFT/A, ORD-ZU, ORD-U, SD-2, SD-Z2, SD-3, SSE/A, SSE-R, SSE-R/A,  GHD-1, informacja w sprawie opłaty paliwowej, zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium pastwa członkowskiego.

Bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą być przesyłane:

 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
 • zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu (...) za rok 2011: PIT-28,
 • deklaracje: PIT-16A, PIT-19A,
 • wniosek PIT-16 składany w roku 2012.

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, wniosek o wspólne opodatkowanie, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Interaktywny formularz, za pomocą którego będzie można wypełnić i wysłać zeznanie roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

 

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!