wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Uprawnienia organu pierwszej instancji w zakresie wstrzymania decyzji ostatecznej

Podstawa prawna

  • art. 239e – 239j, art. 246 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

WSTRZYMANIE WYKONANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI DECYZJI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

PRZEDMIOT SPRAWY

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej.

WARUNKI, JAKI POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie.

Uprawnienia w zakresie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej przysługują organowi pierwszej instancji, który w drodze postanowienia wstrzymuje  wykonanie decyzji  ostatecznej  w razie wniesienia skargi  do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego:

  1. na wniosek -  po przyjęciu zabezpieczenia wykonania  zobowiązania wynikającego z decyzji wraz  z odsetkami za zwłokę, o którym mowa w art. 33d § 2 – do wysokości zabezpieczenia  i na czas jego trwania lub

  2. z urzędu – po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, które zabezpieczają wykonanie  zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę – do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia strony możliwości dobrowolnego jej wykonania.

Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.

W sytuacji, gdy Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem właściwym do wznowienia postępowania, wstrzymuje on z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują  na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania – zgodnie z art. 246 § 1 Ordynacji podatkowej.

Podanie strony o wstrzymanie wykonania decyzji powinno spełniać wymogi określone przepisem art. 168 Ordynacji podatkowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek strony o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej podlega załatwieniu przez organ pierwszej instancji bez zbędnej zwłoki, nie później  niż w terminie 14 dni. Niezałatwienie wniosku w tym terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu doręczenia postanowienia w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, chyba że przyczyny niezałatwienia wniosku w terminie zostały spowodowane przez   stronę - art. 239f § 2 Ordynacji podatkowej. 

Organ podatkowy rozpatruje wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji złożony w trybie wznowienia postępowania bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej). 

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA 

Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie (art. 239f § 4 Ordynacji podatkowej).

Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji objętej wznowieniem postępowania, przysługuje zażalenie (art. 246 § 2 Ordynacji podatkowej).

WSTRZYMANIE WYKONANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI DECYZJI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
 Podatek dochodowy - pok. nr 322, tel. 34-315-15-75

Podatki pośrednie - pok. nr 317, tel. 34-315-15-71

Podatki majątkowe i opłat - pok. nr 318 tel. 34-315-15-72

 

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!