wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Naczelnika Urzędu Skarbowego

Podstawa prawna

  • art. 240, art. 241, art. 243, art. 244, art. 245 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONEGO DECYZJĄ OSTATECZNĄ NACZELNIKA  URZĘDU SKARBOWEGO

PRZEDMIOT SPRAWY

Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Naczelnika Urzędu Skarbowego.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu ( z wyjątkiem niżej wymienionych przypadków w pkt. 4, 8, 9, 11 w których wznowienie następuje wyłącznie na żądanie strony).

Właściwym w sprawie wznowienia jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji.

Warunkiem załatwienia sprawy na wniosek strony jest wniesienie podania, które powinno spełniać wymogi określone przepisem art. 168 Ordynacji podatkowej.

Wznowienie postępowania może nastąpić w przypadkach, gdy:

1.       dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

2.       decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

3.       decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132 Ordynacji podatkowej,

4.       strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,

5.       wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane organowi, który wydał decyzję,

6.       decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

7.       decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji,

8.       została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

9.       ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

10.    wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

11.   orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji.

TERMIN ZŁOŻENIA

Wznowienie postępowania w przypadku, gdy:

  • strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu - następuje na żądanie wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji;

  • decyzja organu podatkowego została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny lub na treść wydanej decyzji ma wpływ orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - następuje na żądanie wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W razie dopuszczalności wznowienia postępowania organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy (art. 243 § 2 Ordynacji podatkowej).

Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji.

W toku wznowionego postępowania organ podatkowy bada, czy wystąpiły przesłanki wznowienia postępowania, i wydaje decyzję, w której:

1.       uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie w sprawie;

2.       odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi istnienia przesłanek;

3.       odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek, lecz:

a.      w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa, albo

b.      wydanie nowej decyzji orzekającej co istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów dotyczących przedawnienia.

 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie o wznowieniu postępowania nie służy zażalenie i można je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji wydanej w sprawie o wznowieniu postępowania.

Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od decyzji wydanej w przedmiocie wznowienia postępowania przysługuje odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONEGO DECYZJĄ OSTATECZNĄ NACZELNIKA  URZĘDU SKARBOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Podatek dochodowy - pok. nr 322, tel. 34-315-15-75

Podatki pośrednie - pok. nr 317, tel. 34-315-15-71

Podatki majątkowe i opłat - pok. nr 318 tel. 34-315-15-72

 

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!