wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax:34 313-18-49

us2422@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Środa, 15 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Składanie skarg i wniosków

Podstawa prawna

  • art. 221, art. 227 i 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW
PRZEDMIOT SPRAWY

Skargi i wnioski składane do Urzędu Skarbowego.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie przez stronę skargi lub wniosku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

Skargi na działalność Urzędu Skarbowego powinny być składane do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, jako organu właściwego rzeczowo do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Skarbowy albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioski składa się do organu właściwego ze względu na przedmiot wniosku.
KOSZTY I OPŁATY

Wniesienie skargi lub wniosku nie podlega opłacie skarbowej.    

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W przypadku skargi złożonej w Urzędzie Skarbowym a zawierającej zarzuty dotyczące działalności tego Urzędu Skarbowego, skargę bezzwłocznie przekazuje się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25 celem załatwienia zgodnie z właściwością rzeczową.

Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. SKŁADANIE INTERWENCJI USTNEJ

Skargę w formie interwencji ustnej można składać do Naczelnika Urzędu Skarbowego lub jego Zastępcy

 2. SKŁADANIE SKARGI PISEMNEJ

Skargi pisemne można składać na adres tutejszego Urzędu Skarbowego.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Myszkowie
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-myszkowie

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!