wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Podstawowe Prawa i Obowiązki Podatnika Podstawowe Prawa i Obowiązki Podatnika 

w świetle unormowań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

 

Prawa Podatnika

 1. Żądanie od organu podatkowego I instancji udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.
 2. Składanie korekt deklaracji /zeznań/ w określonych przepisami stanach faktycznych.
 3. Wnioskowanie o stwierdzenia nadpłaty podatku.
 4. Udział w czynnościach podejmowanych przez urząd skarbowy w trakcie kontroli podatkowej.
 5. Żądanie wszczęcia postępowania podatkowego.
 6. Branie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 7. Żądanie wyłączenia pracownika organu podatkowego od udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia wątpliwości co do bezstronności tego pracownika.
 8. Działanie przez pełnomocnika /może nim być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych/.
 9. Możliwość – w każdym stadium postępowania – przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
 10. Żądanie przeprowadzenia dowodu oraz branie udziału w przeprowadzaniu dowodu /możliwość zadawania pytań świadkom i biegłym oraz składania wyjaśnień/.
 11. Wnoszenie skarg do organu wyższego stopnia na nie załatwienie sprawy w terminie zakreślonym przepisami prawa.
 12. Składanie odwołań od każdej decyzji wydanej w I instancji i zażaleń na postanowienie, gdy ustawa tak stanowi /zasada dwuinstancyjności/.
 13. Wnioskowanie o wstrzymanie wykonania decyzji w całości lub w części ze względu na swój ważny interes.
 14. Składanie wniosków o ulgi w spłacie podatków i zaległości podatkowej /odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej/.
 15. Składanie, w określonych ustawą stanach faktycznych, żądań o:
 • wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną,
 • stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej,
 • zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej.
 1. Możliwość wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym za poniesioną rzeczywistą szkodę na skutek wydania decyzji, która w wyniku wznowienia postępowania została uchylona lub stwierdzono jej nieważność.

Obowiązki  Podatnika 

 1. Zapłata należnego podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu, określonych w przepisach prawa podatkowego, a w razie powstania zaległości, również odsetek za zwłokę. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych, zapłaty podatków dokonują w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych.
 2. Odpowiedzialność całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki /w przypadku pozostawania podatnika w związku małżeńskim odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny małżonków/.
 3. Wyjawienie nieruchomości oraz praw majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej oraz rzeczy ruchomych i praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
 4. Składanie deklaracji, wykazów i informacji wymaganych przez przepisy prawa podatkowego.
 5. Przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów z nimi związanych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 6. Wystawianie – na żądanie kupującego i usługobiorcy – rachunków potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi oraz przechowywanie kopii tych rachunków do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 7. Zawiadamianie organu podatkowego o każdej zmianie adresu, a w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń korespondencji.
 8. Osobiste stawienie się na wezwanie organu podatkowego prowadzącego postępowanie.
 9. Umożliwienie pracownikom organów podatkowych wykonywanie czynności kontrolnych /udostępnienie dokumentacji, obiektów, składników majątkowych, których dotyczy kontrola, udzielanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli/.
 10. Przedstawianie dowodów na żądanie organu podatkowego w terminie wyznaczonym przez ten organ.
 11. Ponoszenie niektórych kosztów postępowania podatkowego.

Opracowała : Grażyna Szpyrka

Naczelnik WydziałuTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!