wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

Podstawa prawna

 • art. 75 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH
PRZEDMIOT SPRAWY
Rozstrzygnięcie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy:
 1.  podatnik kwestionuje zasadność pobrania albo wysokość pobranego przez płatnika podatku,

 2.  podatnik w deklaracji wykazał zobowiązanie nienależne bądź w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek,

 3. podatnik, nie będąc obowiązany do złożenia deklaracji, dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,

 4. płatnik, w złożonej deklaracji, wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku albo wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej,

 5. płatnik, nie będąc obowiązany do złożenia deklaracji, dokonał wpłaty podatku w wysokości większej od należnej.

WARUNKI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. W przypadkach wymienionych w lit. a), b) i d) podatnik lub płatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty składa skorygowaną deklarację wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powinien zawierać:
 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko podatnika/nazwa podatnika, miejsce zamieszkania/adres siedziby, NIP,

 • wskazanie organu (naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek),

 • treść żądania,

 • uzasadnienie wniosku ze wskazaniem okoliczności związanych z powstaniem nadpłaty,

 • podpis wnioskodawcy (osoby wyznaczonej do reprezentowania podatnika lub płatnika).

KOSZTY I OPŁATY

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku nie wymaga wniesienia opłaty.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeżeli prawidłowość skorygowanej deklaracji nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją, bez wydawania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty, zgodnie z art. 75 § 4 i 77 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej.

W pozostałych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość nadpłaty lub odmawia jej stwierdzenia.

Zwrotu nadpłaty Urząd Skarbowy dokonuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, zgodnie z art. 74a, art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY

Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!