wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Weryfikacja wartości rynkowych rzeczy ruchomych będących przedmiotem czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Podstawa prawna

  • art. 6 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 101, poz. 649)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH
PRZEDMIOT SPRAWY
Określenie podstawy opodatkowania oraz wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem są rzeczy ruchome wykazane w deklaracji PCC-3.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na podstawie złożonej deklaracji PCC-3 oraz na podstawie informacji i dokumentów przedłożonych przez strony czynności cywilnoprawnej (umowa sprzedaży, dowód rejestracyjny) organ podatkowy dokonuje weryfikacji podanej w dokumencie źródłowym wartości przedmiotu transakcji sprawdzając, czy odpowiada ona wartości rynkowej określonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia stanu  i stopnia zużycia, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczenia długów i ciężarów.

 W przypadku, gdy wartość nabytych rzeczy ruchomych określona przez strony nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wzywa nabywcę do jej podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania podał wartość nieodpowiadającą  wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

Wezwanie do podwyższenia lub obniżenia wartości nabytych rzeczy następuje po wszczęciu postępowania podatkowego, prowadzonego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Załatwienie spraw powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania podatkowego. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ podatkowy zawiadamia stronę o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).
WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach –Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie, ul. Rejtana 9 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego  w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY

 

Dokumenty składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

tel

 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!