wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (SD-3)

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.09.2011 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz. 1276)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH
PRZEDMIOT SPRAWY
Podatkowe zeznania o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności., nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci, składają podatnicy podatku od spadków i darowizn, tj. nabywcy rzeczy lub praw majątkowych.

WARUNKI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 a w przypadku wystąpienia kilku spadkobierców dodatkowo informacji o pozostałych podatnikach SD-3/A. W zeznaniu należy wymienić wszystkie składniki stanowiące nabyty majątek, określić miejsce położenia nabytych rzeczy lub praw majątkowych wraz z określeniem ich wartości. Do zeznania należy dołączyć kserokopie dowodów własności (oryginały do okazania) na nazwisko zmarłego lub darczyńcy. I tak przy nabyciu:

 • nieruchomości - odpis aktu notarialnego, odpis z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów, pozwolenie na budowę oraz do wglądu projekty techniczne budynków,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu w małym domu mieszkalnym lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - dokument przydziału lokalu lub odpis aktu notarialnego, albo odpis księgi wieczystej,
 • zakładu wytwórczego, budowlanego lub usługowego - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty inwentaryzacyjne,
 • wkładów na rachunkach oszczędnościowych - zaświadczenie właściwego banku o wysokości wkładu wraz z odsetkami na dzień zgonu spadkodawcy,
 • samochodów, motocykli, przyczep - dowód rejestracyjny,
 • innych maszyn i urządzeń - dokumenty potwierdzające ich nabycie przez spadkodawcę lub darczyńcę,
 • wkładów mieszkaniowych - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o równowartości wkładu mieszkaniowego na dzień zgonu spadkodawcy,
 • rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą - dokumenty realizacji spadku, spełnienia przyrzeczonego świadczenia, itp.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję, w której:

·         ustala zobowiązanie podatkowe,

 • orzeka o niewystąpieniu zobowiązania albo umarza postępowanie podatkowe, jeżeli wartość rzeczy i praw majątkowych nie podlega podatkowi lub jest zwolniona od podatku lub też gdy spadkobierca korzysta z przysługujących mu ulg podatkowych.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ podatkowy zawiadamia stronę o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

UWAGI

Zeznanie należy złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, który powstaje:

 • przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku,
 • przy nabyciu w drodze zapisu, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania zapisu, dalszego zapisu lub polecenia, 
 • przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części,
 • przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych  na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci - z chwilą śmierci wkładcy,
 • przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 – z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego
 • przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia   w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń,
 • przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia,
 • przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania – z chwilą ustanowienia tych praw.

Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach –Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie, ul. Rejtana 9 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego  w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokumenty składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!