wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn najbliższej rodziny na podstawie zgłoszenia o nabyciu własności lub praw majątkowych (SD-Z2)

Podstawa prawna

  • art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH
PRZEDMIOT SPRAWY
Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia od najbliższej rodziny. Aby jednak skorzystać z tej preferencji podatkowej, należy zgłosić nabycie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo ojczyma i macochę, jeżeli:

-         zgłoszą (na druku SD-Z2) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz

do informacji dotyczących sposobu korzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn powinien zostać dołączony aktualny druk zgłoszeniowy wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. nr 235, poz. 1590 z 2008 r.)

udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową  lub przekazem pocztowym.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

1)      wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat , poprzedzających rok podatkowy, w którym nastąpiło nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637,00 zł,

2)      gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY DOTYCZĄCEJ OPŁAT MAJĄTKOWYCH

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokumenty składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!