wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawa prawna

  • art. 22 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE PŁATNIKA Z OBOWIĄZKU POBIERANIA

PRZEDMIOT SPRAWY

Zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za dany rok podatkowy.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie, przez podatnika,  wniosku o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wniosek powinien spełniać wymogi określone przepisem art. 168 Ordynacji podatkowej.

KOSZTY I OPŁATY Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek   na podatek dochodowy, zgodnie z wnioskiem podatnika, lub odmowa zwolnienia następują w drodze decyzji administracyjnej.

W toku postępowania podatkowego, przed wydaniem decyzji, organ podatkowy zwraca się do podatnika o okazanie dokumentów uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej.

Załatwienie  sprawy  powinno  nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu  i  wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Dokumenty składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!