wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podstawa prawna

 • art. 75 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

Rozstrzygnięcie wniosku o stwierdzenie nadpłaty

 

 przedmiot sprawy

Rozstrzygnięcie wniosku o stwierdzenie nadpłaty  w przypadku, gdy:

 1. podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku,

 2. podatnik, którego zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej:

  1. w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2 Ordynacji podatkowej, wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,  

  2. w deklaracjach innych niż wymienione w art.73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek,

  3. podatnik, nie będąc obowiązanym do złożenia zeznania (deklaracji), dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,

 3. osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili jej rozwiązania (w sytuacjach określonych wyżej w punkcie 2,

 4. płatnik lub inkasent:

 1. w złożonej deklaracji wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku albo wykazał oraz wpłacił w wysokości większej od należnej,

 2. nie będąc obowiązanym do złożenia deklaracji wpłacił podatek w wysokości większej od należnej.

warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. W przypadkach wymienionych w punkcie 2. lit. a, b  i w punkcie 4 lit. a podatnik lub płatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty składa skorygowane zeznanie (deklarację) zgodnie z art. 75 § 3  Ordynacji podatkowej. 

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powinien spełniać wymogi określone przepisem art. 168 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wskazanym w pkt 3, osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązana złożyć skorygowane zeznanie (deklarację) oraz umowę spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki.

KOSZTY I OPŁATY Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie podlega opłacie skarbowej.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 3, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji o których mowa w art. 73 § 2., bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę (zgodnie z art. 75 § 4 i 77 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej)

 Odmowa stwierdzenia nadpłaty lub stwierdzenie nadpłaty w wysokości innej niż wskazane we wniosku  następuje w formie  decyzji.

 Zwrotu nadpłaty Urząd Skarbowy dokonuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty (art.74a, art.77 § 1 pkt 2  Ordynacji podatkowej).

Załatwienie  sprawy  powinno  nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu  i  wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Przysługujące środki zaskarżenia

Od decyzji Naczelnika  Urzędu  Skarbowego służy prawo wniesienia odwołania do  Dyrektora Izby Skarbowej w  Katowicach, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
STWIERDZENIE NADPŁATY W PDF
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY
Dokumenty składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu. 

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!