wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawa prawna

  • art. 22 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

Rozstrzygnięcie wniosku w sprawie ograniczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PRZEDMIOT SPRAWY Rozstrzygnięcie wniosku w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, gdy podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.
WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie wniosku w sprawie ograniczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy powinien spełniać wymogi określone przepisem art. 168 Ordynacji podatkowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli spełnione zostaną przesłanki zawarte w art. 22 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, zgodnie z którymi organ podatkowy, na wniosek podatnika, może ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy, organ podatkowy w formie decyzji odpowiednio ogranicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeżeli podatnik nie uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy, odmowa nastąpi w formie decyzji.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA Od decyzji tut. organu skarbowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
STWIERDZENIE NADPŁATY W PDF
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY
Dokumenty składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!