wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podstawa prawna

  • art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 przedmiot sprawy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

WYMOGI I TERMINY OŚWIADCZENIA

  1. oświadczenie składa się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika,

  2. dane składającego oświadczenie: imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, NIP, podpis podatnika,

  3. wskazanie organu (naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest oświadczenie),

  4. podatnik składa oświadczenie nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

     Natomiast podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego osiąganie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, musi dokonać wyboru opodatkowania na zasadach ryczałtu nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

SKUTEK PRAWNY

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym ustawowo terminie oświadczenia o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej podatnik jest zobowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r..

 

STWIERDZENIE NADPŁATY W PDF
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE W ZAŁATWIANIU SPRAWY
Pismo składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu. 

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!