wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

Podstawa prawna

  • art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie potwierdzenia VAT-5

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

OPŁATA

Do zgłoszenia rejestracyjnego należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł na konto Urzędu Miasta.

 TERMIN ZŁOŻENIA

Zgłoszenie rejestracyjne - art.96 ust.1 w/w ustawy - podmioty są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

W przypadku podmiotów zwolnionych od podatku na podst. art.113 ust. 1 i 9 ustawy lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podst. art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego występuje:

1.       przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3 – w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży,

2.       przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 – w przypadku utraty tego prawa,

3.       przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1 – w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia,

4.       przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 – w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust.9

Zgłoszenie aktualizacyjne – art.96 ust.12 w/w ustawy - jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

TERMIN ZAŁATWIENIA

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia  zgłoszenia rejestracyjnego. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!