wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zwrot różnicy podatku VAT w przyspieszonym terminie tj. 25 dniowym

Podstawa prawna

  • art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

  • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)

ZWROT RÓŻNICY PODATKU VAT W PRZYSPIESZONYM TERMINIE, TJ. 25 DNIOWYM I 60 DNIOWYM

PRZEDMIOT SPRAWY

Żądanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług:
  • w terminie 25 dni od dnia złożenie deklaracji – w przypadku różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług,

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie wraz z deklaracją podatkową umotywowanego wniosku o krótszy od ustawowego termin zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, tj. o 25 dniowy, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Jednakże kwota podatku naliczonego, wykazana w deklaracji podatkowej, musi wynikać z:

  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

  2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

  3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek należy załączyć do deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy składanej do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego dotyczy deklaracja.

KOSZTY I OPŁATY

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty nie wymaga wniesienia opłaty.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa zostanie załatwiona w trybie art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli podatnik spełnia warunki, urząd skarbowy dokonuje zwrotu różnicy podatku zgodnie z wnioskiem podatnika, tj. w terminie 25, przy czym jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, organ podatkowy może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Przedłużenie terminu następuje w formie postanowienia, wydanego na podstawie art. 274 b ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa.

Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

W przypadku, gdy podatnik nie spełnia warunków do zwrotu w żądanym terminie, odmowa zwrotu następuje w formie decyzji.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na wydane postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu różnicy VAT przysługuje zażalenie które wnosi się w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Natomiast od wydanej decyzji odmawiającej zwrotu podatku w przyspieszonym terminie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Oba środki zaskarżenia wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu podatkowego.

Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!