wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zwrot kwoty podatku naliczonego w terminie 60 dni od daty złożenia deklaracji podatkowej w sytuacji, gdy podatnik dokonuje wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju (nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju)

Podstawa prawna

  • art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

ZWROT KWOTY PODATKU NALICZONEGO W TERMINIE 60 DNI OD DATY ZŁOŻENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ W SYTUACJI, GDY PODATNIK NIE DOKONUJE SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ

PRZEDMIOT SPRAWY

Żądanie zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni od daty złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy w sytuacji, gdy podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi poza terytorium kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest załączenie do deklaracji dla podatku od towarów i usług wniosku wraz z uzasadnieniem, że podatnik nie dokonał sprzedaży opodatkowanej, ale dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju (z podaniem faktów), w odniesieniu do których mógłby odliczyć podatek naliczony przy nabyciu lub imporcie towarów i usług, gdyby czynności te były wykonane na terytorium kraju (o czym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek należy złożyć wraz z deklaracją podatkową za dany miesiąc rozliczeniowy, składaną do 25.dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego dotyczy deklaracja.

KOSZTY I OPŁATY

Wniosek nie wymaga wniesienia opłaty.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa zostanie załatwiona w trybie art. 86 ust. 8 pkt 1 i art. 87 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli podatnik spełnia warunki do zwrotu kwoty podatku naliczonego zwrot podatku następuje w zadeklarowanej wysokości w terminie 60 dni od daty złożenia deklaracji.

Jeżeli wniosek jest niezasadny odmowa zwrotu następuje w formie decyzji, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Organ podatkowy może określić również zwrot podatku w niższej kwocie niż podatnik zadeklarował; w tym przypadku rozstrzygnięcie następuje również w drodze decyzji, chyba że podatnik skoryguje deklarację i wniosek w toku czynności sprawdzających.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Od decyzji w sprawie odmowy zwrotu podatku lub określającej inną kwotę zwrotu podatku służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu podatkowego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!