wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku VAT lub brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu – VAT-25
 1. Sposób postępowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu

 2. Sposób postępowania w przypadku braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu


Podstawa prawna

 • art. 105 ust. 1 pkt 2, ust. 2-6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 84, poz. 785)

Akty prawne cytowane w treści

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA VAT

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju zaświadczenie dla celów rejestracji środka transportu wydawane jest na wniosek, który zawiera w szczególności:

 1. dane identyfikujące pojazd;

 2. datę pierwszego dopuszczenia pojazdu do użytku;

 3. przebieg pojazdu;

 4. cenę nabycia pojazdu przez wnioskodawcę;

 5. dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy pojazdu na rzecz wnioskodawcy.

Wzór wniosku - jak wyżej – określony został w drodze rozporządzenia – jest to druk VAT-24. Podstawę do wydania zaświadczenia stanowi wniosek VAT-24.
Do wniosku, tego załącza się umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Załączone do wniosku dokumenty urząd skarbowy zwraca, przy wydawanym zaświadczeniu, wnioskodawcy.

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek VAT-24 wraz z załączonymi do niego dokumentami powinny być złożone przed zarejestrowaniem środka transportu.

KOSZTY I OPŁATY

Podatnicy składający wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu na formularzu VAT-24, do składanego wniosku powinni dołączyć potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 160,00 zł od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z pkt 11 części II załącznika stanowiącego szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień – do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie, potwierdzające brak obowiązku uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu na formularzu VAT-25, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni - art. 306a § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez Stronę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Postępowanie w sprawie wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!