wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Sposób postępowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu

Podstawa prawna

  • art. 103 ust. 4 – 7, art. 105 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (Dz. U. z 2004 r. Nr 84, poz. 784)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art.99 ust. 1-3 lub 8 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju, obowiązkiem podatnika jest dokonanie – w ciągu 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego – wpłaty podatku VAT oraz przedłożenie naczelnikowi urzędu skarbowego, w tym samym terminie, informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu - na formularzu VAT-23. Podstawę do wydania zaświadczenia stanowią: informacja VAT-23 wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty podatku od towarów i usług.

TERMIN ZŁOŻENIA

Informacja VAT-23 wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty podatku od towarów i usług powinny być złożone przed zarejestrowaniem środka transportu.

KOSZTY I OPŁATY

Zaświadczenie VAT-25 dotyczące potwierdzenia uiszczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego środka transportu jest wolne od opłat. Zaświadczenie jest wydawane z urzędu, po złożeniu kompletu wskazanych powyżej dokumentów.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie, potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu na formularzu VAT-25, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni - art. 306a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez Stronę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!