wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych i z tytułu wpłat z zysku

Podstawa prawna

 • art. 75 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
PRZEDMIOT SPRAWY

Rozstrzygnięcie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy:

 1. podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, zgodnie z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej,

 2. podatnik w zeznaniu rocznym – dla podatku dochodowego lub w deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej, zgodnie z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej,

 3. podatnik, nie będąc obowiązanym do złożenia zeznania, dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, zgodnie z art. 75 § 2 pkt 1 lit. c Ordynacji podatkowej,

 4. płatnik, w złożonej deklaracji wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku albo wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej, zgodnie z art. 75 § 2 pkt 2 lit. a i b Ordynacji podatkowej,

 5. płatnik, nie będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, wpłacił podatek w wysokości większej od należnej.

WARUNKI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. W przypadkach wymienionych jak wyżej w punkcie b i d podatnik lub płatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty składa skorygowane zeznanie (deklarację) zgodnie z art 75 § 3 Ordynacji podatkowej. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy: nazwa podatnika, adres siedziby, NIP,

 • wskazanie organu (naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zapytanie),

 • treść wniosku,

 • uzasadnienie wniosku ze wskazaniem okoliczności związanych z powstaniem nadpłaty,

 • podpis wnioskodawcy (osoby wyznaczonej do reprezentowania podatnika lub płatnika) zgodnie z art. 168 Ordynacji podatkowej.

KOSZTY I OPŁATY

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku nie wymaga wniesienia opłaty.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę, zgodnie z art. 75 § 4 i 77 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Odmowa stwierdzenia nadpłaty lub stwierdzenie nadpłaty w wysokości innej niż wskazane we wniosku następuje w formie decyzji zgodnie z art. 207 Ordynacji podatkowej.

Zwrotu nadpłaty urząd skarbowy dokonuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę (art. 74a, art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zgodnie z art. 223 Ordynacji podatkowej.

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!