wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zastrzeżenia/wyjaśnienia do protokołu kontroli

Podstawa prawna

  • art. 291 § 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU KONTROLI PODATKOWEJ
PRZEDMIOT SPRAWY
Wniesienie zastrzeżeń/wyjaśnień do ustaleń protokołu kontroli podatkowej.
WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zastrzeżenia/wyjaśnienia do protokołu kontroli podatkowej powinny zawierać :

  • dane kontrolowanego: nazwa firmy, adres siedziby, NIP,

  • wskazanie adresata (organu podatkowego, do którego kierowane są zastrzeżenia/wyjaśnienia do protokołu kontroli),

  • numer upoważnienia do kontroli,

  • uzasadnienie wraz ze stosownymi wnioskami dowodowymi,

  • podpis kontrolowanego lub osoby reprezentującej kontrolowanego.

TERMIN ZŁOŻENIA
Zastrzeżenia/wyjaśnienia do protokołu kontroli mogą być wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli. Zastrzeżenia/wyjaśnienia do protokołu wnosi się do organu podatkowego, który przeprowadził kontrolę.

W przypadku niezłożenia zastrzeżeń/wyjaśnień w ww. terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

KOSZTY I OPŁATY
Wniesienie zastrzeżeń /wyjaśnień do ustaleń protokołu kontroli podatkowej nie podlega opłacie skarbowej.
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienie o sposobie załatwienia zastrzeżeń wniesionych przez kontrolowanego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń.  

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA
W przypadku niezawiadomienia strony przez organ kontrolny, w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń, o sposobie ich załatwienia, kontrolowanemu przysługuje ponaglenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU KONTROLI PODATKOWEJ

 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Dział Kontroli Podatkowej I piętro, budynek główny Pokój nr 20, tel. 32 769-92-89, 32 769-92-91

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!