wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a ustawy Ordynacja Podatkowa w ramach optymalizacji ściągania należności publicznych

Podstawa prawna

  • art. 67a § 1 pkt 1,2 i 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

  • obwieszczenie Komisji Europejskiej o zastosowaniu zasad z zakresu pomocy państwa wobec środków dotyczących bezpośredniego opodatkowania działalności gospodarczej (OJ C 384/3, z dnia 10.12.1998 r.)

Wydanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie umorzenia należności podatkowych.
PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w ramach optymalizacji ściągania należności publicznych 

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

I. WYMOGI FORMALNE WNIOSKU:

- dane wnioskodawcy: nazwa, siedziba i adres podmiotu, NIP;

- informacja o rodzaju podatku lub zaległości podatkowej wraz z podaniem okresu którego dotyczy, kwoty podatku lub zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę objętymi wnioskiem;

- określenie rodzaju wnioskowanej ulgi; w przypadku ubiegania się o odroczenie – sprecyzowanie terminu, do którego odroczenie miałoby mieć miejsce, a w przypadku ubiegania się o rozłożenie na raty – wskazanie ilości rat, ich wysokości oraz wnioskowanie terminów płatności;

- wykazanie przesłanek do ubiegania się o tego rodzaju ulgę w postaci ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego wraz z ich udokumentowaniem;

- w przypadku osób prawnych podpisanie wniosku powinno być zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

II. W RAMACH POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO NALEŻY:

- przedstawić dokumenty obrazujące aktualną sytuację ekonomiczno - finansową Podmiotu, przykładowo:

·       dokumenty finansowe Podmiotu (np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok podatkowy oraz na koniec miesiąca, tj. w terminie umożliwiającym sporządzenie w terminie obowiązującym jednostkę deklaracji podatkowych);

·       oświadczenie o zaciągniętych kredytach bankowych i pożyczkach od osób fizycznych i instytucji wraz z podaniem kwoty zobowiązania, terminu i wysokości miesięcznej spłaty;

·       zestawienia zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych wraz ze wskazaniem wysokości każdego z nich, wierzycieli, tytułu i terminów płatności oraz spisu zabezpieczeń tych zobowiązań (za wyjątkiem zobowiązań wobec tut. organu podatkowego),

·       zestawienia ogółu należności, z podaniem wysokości, terminu wymagalności, kontrahentów oraz spisu zabezpieczeń, oraz czy i jakiego rodzaju działania są podejmowane w celu ich ściągnięcia; 

·       kopia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach;

-wskazać działania podjęte przez podmiot w celu poprawy sytuacji finansowej wraz z podaniem konkretnych przykładów, przewidywanych efektów i terminów ich realizacji.

- wskazać z jakich środków podmiot przewiduje dokonać zapłaty wnioskowanych należności w odroczonym terminie lub zgodnie z zaproponowanym układem ratalnym.

Decyzje o odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności podatkowych w ramach optymalizacji podejmowane są w odniesieniu do przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach (nie wymagających restrukturyzacji), spowodowanych sytuacjami od nich niezależnymi (np. przetrzymywanie towaru za granicą). Jedną z podstawowych przesłanek jest pozytywna ocena przedsiębiorcy.
Zagadnienie optymalizacji nie znajduje zastosowania w przypadku podatku należnego od płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 Organ podatkowy dokonuje testu prywatnego kredytodawcy na podstawie poniższych kryteriów:

1.    Ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorcy
- terminowe wywiązywanie się z bieżących zobowiązań podatkowych oraz z zobowiązań wynikających z poprzednich decyzji;

- okres prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (prowadzenie działalności powyżej 3 lata daje organowi podatkowemu możliwość jasnego określenia, czy sytuacja, w jakiej znalazł się przedsiębiorca, oznacza przejściowe trudności finansowe);

2.    Charakter trudności finansowych przedsiębiorcy
Należy przyjąć, iż przedsiębiorca znajduje się w trudnościach, jeżeli:

- w przypadku spółki kapitałowej, utracona została ponad połowa kapitału zakładowego, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy utracono ponad 1/4 tego kapitału;
- niezależnie od formy prawnej, spełnia kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do objęcia postępowaniem upadłościowym.
Do typowych oznak przeżywania trudności przez przedsiębiorcę zaliczamy wzrost strat, spadek obrotów, wzrost zapasów towarów, nadmiar zdolności produkcyjnych, malejący przepływ gotówki, wzrost zadłużenia nie znajdujący uzasadnienia w prowadzonej działalności inwestycyjnej, malejąca lub zerowa wartość aktywów. Udzielenie wsparcia przedsiębiorcy charakteryzującemu się powyższymi objawami nie stanowi optymalizacji.

3.    Częstotliwość ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych a optymalizacja.

Za optymalizacją nie przemawia sytuacja, w której przedsiębiorca wielokrotnie wnioskował o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, a swoją sytuację określa jako bardzo trudną, wymagającą restrukturyzacji działalności, co wskazuje na poważniejszy charakter jego problemów. Do optymalizacji mogą być zakwalifikowane jedynie te przypadki rozłożenia na raty bieżących zaległości podatkowych, które miały miejsce nie częściej niż dwa razy w roku, a maksymalny okres spłaty tych rat wynosił nie więcej niż 6 miesięcy.

4.     Nie zaleganie z płatnością innych należności publicznoprawnych. 
Co do zasady decyzja organu podatkowego będzie miała charakter optymalizacyjny, jeśli przedsiębiorca nie zalega z zapłatą pozostałych należności publicznoprawnych. Wyjątkowo, dopuszczalna jest sytuacja, w której rozważenie ulgi przyznane w związku z zaległościami w dwóch różnych należnościach publicznych będą traktowane jako optymalizacja, pod warunkiem, że zaległości te nie będą dotyczyły okresu dłuższego niż jeden kwartał.

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek składa zainteresowany według własnych potrzeb.

KOSZTY I OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji, w terminie miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 Ordynacji podatkowej).

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Odwołanie od decyzji w sprawie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wydanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie umorzenia należności podatkowych.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!