wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zaświadczenia o pomocy de minimis

Podstawa prawna

  • art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

PRZEDMIOT SPRAWY

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydawanie na żądanie beneficjenta pomocy zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna, na podstawie aktu normatywnego bez wymogu decyzji urzędu skarbowego, jest pomocą de minimis.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podmiot korzystający z pomocy publicznej w sposób automatyczny, na mocy aktu normatywnego, a w szczególności na podstawie:

·         art. 44 ust. 7a-7j ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 361, z późn. zm.),

·         art. 25 ust. 11-16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.),

·         art. 21 ust. 6-13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

·         rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t,. J. Dz. U.z 2013 r. , poz. 1300 z późn. zm.)

- w ramach pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eyropejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352, str. 1), winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego otrzymanie pomocy de minimis przyznanej na podstawie powyższych aktów prawnych.

 Wniosek w tej sprawie winien zawierać następujące informacje:
- dane wnioskodawcy: nazwa, siedziba i adres podmiotu, NIP;
- wskazanie rodzaju uzyskanej pomocy w formie ulgi, której charakter de minimis ma zostać potwierdzony zaświadczeniem oraz dzień udzielenia tej pomocy;

- w przypadku osób prawnych podpisanie wniosku następuje zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- przedstawienie pełnej informacji o przyznanej podmiotowi gospodarczemu pomocy publicznej, co wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji ( UE ) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 str. 1 ), zgodnie z którym przed przyznaniem pomocy, państwo członkowskie musi uzyskać od podmiotu gospodarczego oświadczenie na temat wszelkiej innej pomocy de minimis lub innej pomocy państwa przyznanej w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, zgodnie z wzorem znajdującym się w załączniku nr 1.

- podanie klasy rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. ws. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz.1885 ze zm.) oraz działalności faktycznie wykonywanej w przypadku prowadzenia różnych rodzajów działalności należy wskazać, której z nich dotyczyć będzie wnioskowana pomoc.

Nowa pomoc de minimis może zostać przyznana przedsiębiorcy po sprawdzeniu, że nie podniesie ona ogólnej kwoty pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie 3 lat podatkowych, do pułapu 200 tys. euro.

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek składa zainteresowany według własnych potrzeb.     

W przypadku poniesienia wydatków ze środków funduszu rehabilitacji wniosek należy złożyć przed upływem 30 dni od dnia wydatkowania środków. 

KOSZTY I OPŁATY

Wniosek oraz zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie postępowania wyjaśniającego.
Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis wydaje się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354).

 

Wydanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie umorzenia należności podatkowych.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Pismo składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!