wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych powstałych w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w ramach pomocy publicznej

Podstawa prawna

 • art. 64e § 1 lub art. 64f ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

 • art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie postanowienia w pierwszej instancji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych powstałych w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w ramach pomocy publicznej.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Koszty egzekucyjne mogą być umorzone w całości lub w części, jeżeli:
- stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej (w tym przypadku koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli obciążenie wierzyciela obowiązkiem uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo nieuzasadnione);
- za umorzeniem przemawia interes publiczny;

- ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.

Organ egzekucyjny może rozłożyć na raty koszty egzekucyjne, jeżeli przemawia za tym ważny interes zobowiązanego.

I. WYMOGI FORMALNE WNIOSKU:

- dane zobowiązanego: nazwa, siedziba i adres podmiotu, NIP;

- podanie wysokości kosztów egzekucyjnych objętych wnioskiem;
- określenie rodzaju wnioskowanej ulgi; w przypadku ubiegania się o rozłożenie na raty – podanie ilości rat, ich wysokości oraz wnioskowanych terminów płatności;

- wykazanie przesłanek do ubiegania się o tego rodzaju ulgę w postaci ważnego interesu zobowiązanego lub ważnego interesu publicznego wraz z ich udokumentowaniem;
- w przypadku osób prawnych - podpisanie wniosku zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- określenie na podstawie art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tytułu pomocy. 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

1. Wniosek o udzielenie ulgi nie podlega regulacji z zakresu dopuszczalności pomocy publicznej jeśli udzielenie pomocy nie będzie zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji wpływając na wymianę handlową między państwami członkowskimi

2. Pomoc zwolniona z notyfikacji Komisji Europejskiej (nie podlegająca procedurze zgłoszenia) to:

pomoc de minimis – zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji ( WE ) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.).

3. Pomoc notyfikowana (wymaga opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zgłoszenia Komisji Europejskiej) to:

 - programy pomocowe;

- pomoc indywidualna;

- pomoc indywidualna na restrukturyzację.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, nie podlegającą notyfikacji, podmiot jest zobowiązany zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis. Zaświadczenia/oświadczenia winny być przedkładane w celu prawidłowej kumulacji pomocy udzielonej w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzedzających go lat;

 – dla potrzeb zbadania przekroczenia progu 200 tys. euro (w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro), o czym stanowi art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji ( WE ) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. Obowiązek udzielenia informacji o przyznanej podmiotowi gospodarczemu pomocy publicznej wynika z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji ( WE ) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r., zgodnie z którym przed przyznaniem pomocy, państwo członkowskie musi uzyskać od podmiotu gospodarczego oświadczenie na temat wszelkiej innej pomocy de minimis lub innej pomocy państwa przyznanej w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych.

-do pomocy de minimis uzyskanej zalicza się każdą pomoc, z wyłączeniem pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 88 Traktatu WE, a także pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych, której wartość (wyrażona ekwiwalentem dotacji brutto), nie przekroczy 200 000 euro w jakimkolwiek okresie trzech lat budżetowych (w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro). Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel;

-przepisów o pomocy de minimis nie stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorcom w :

 • pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

 • pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i wymienionych w załączniku I do Traktatu, w przypadkach, kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą oraz kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

 • pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

 • pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;

 • pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

 • pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jest udzielana w oparciu o przepisy:

- rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej;

- rozporządzenie Komisji (WE) Nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa.

W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis należy przedstawić informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu - wg wzoru formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. Nr 61, poz. 413).

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez beneficjenta pomocy zaświadczeń oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, pomoc nie może być udzielona.
Jednocześnie zobowiązuje się Wnioskodawcę do podania szczegółowych informacji dotyczących otrzymanej pomocy publicznej w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania przez tut. organ podatkowy decyzji w przedmiotowej sprawie (w tym pomocy automatycznej) a także na temat podejmowanych przez Jednostkę starań w zakresie uzyskania takiej pomocy.

II. W ramach postępowania dowodowego należy:

przedstawić dokumenty obrazujące aktualną sytuację ekonomiczno - finansową Podmiotu, przykładowo:

 • dokumenty finansowe Podmiotu (np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok podatkowy oraz na koniec miesiąca, tj. w terminie umożliwiającym sporządzenie w terminie obowiązującym jednostkę deklaracji podatkowych);

 • oświadczenie o zaciągniętych kredytach bankowych i pożyczkach od osób fizycznych i instytucji wraz z podaniem kwoty zobowiązania, terminu i wysokości miesięcznej spłaty;

 • zestawienie zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych wraz ze wskazaniem wysokości każdego z nich, wierzycieli, tytułu i terminów płatności oraz spisu zabezpieczeń tych zobowiązań (za wyjątkiem zobowiązań wobec tut. organu podatkowego),

 • zestawienie ogółu należności, z podaniem wysokości, terminu wymagalności, kontrahentów oraz spisu zabezpieczeń, oraz czy i jakiego rodzaju działania są podejmowane w celu ich ściągnięcia;

 • kopia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach;

 • dokumenty potwierdzające argumenty powołane we wniosku;

 • informacje czy przedsiębiorca jest podmiotem gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dot. pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE nr C 244.2 z dnia 1.10.2004r. - ust. 2.1. Pojęcie "przedsiębiorstwa zagrożonego";

 • określenie wielkości podatnika jako przedsiębiorcy wraz z oświadczeniem - na podstawie art.110 ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) - o spełnianiu przesłanek określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6.08.2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz. Urz. UE L 214.3 z dnia 9.08.2008r./, w związku z art.43 tego rozporządzenia;

 • Podane klasy rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. ws. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz.1885 ze zm.) oraz działalności faktycznie wykonywanej w przypadku prowadzenia różnych rodzajów działalności należy wskazać, której z nich dotyczyć będzie wnioskowana pomoc;

 • wskazanie i udokumentowanie planowanego źródła spłaty zobowiązania objętego wnioskiem;

oraz
- wskazać działania podjęte przez przedsiębiorcę w celu poprawy sytuacji finansowej wraz z podaniem konkretnych przykładów, przewidywanych efektów i terminów ich realizacji.

TERMIN ZŁOŻENIA
Wniosek składa zainteresowany według własnych potrzeb. Podanie o umorzenie lub o rozłożenie kosztów egzekucyjnych na raty może być złożony w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego przed ich pobraniem.
KOSZTY I OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy następuje w formie postanowienia, w terminie miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA
Zażalenia na postanowienie w sprawie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w ............ w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Wydanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie umorzenia należności podatkowych.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!