wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej w ramach pomocy publicznej

Podstawa prawna

  • art. 67a § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 67b, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

  • art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

PRZEDMIOT SPRAWY

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w ramach pomocy publicznej.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

I. Wymogi formalne wniosku:

- dane wnioskodawcy: nazwa, siedziba i adres podmiotu, NIP;

- informacja o rodzaju podatku lub zaległości podatkowej wraz z podaniem okresu którego dotyczy, kwoty podatku lub zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę objętymi wnioskiem;

- określenie rodzaju wnioskowanej ulgi; w przypadku ubiegania się o odroczenie – sprecyzowanie terminu, do którego odroczenie miałoby mieć miejsce, a w przypadku ubiegania się o rozłożenie na raty – wskazanie ilości rat, ich wysokości oraz wnioskowanie terminów płatności;

- wykazanie przesłanek do ubiegania się o tego rodzaju ulgę w postaci ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego wraz z ich udokumentowaniem;

- określenie wnioskowanej pomocy zgodnie z art. 67b § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa;

- w przypadku osób prawnych podpisanie wniosku powinno być zgodne ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

1. Wniosek o udzielenie ulgi nie podlega regulacji z zakresu dopuszczalności pomocy publicznej jeśli udzielenie pomocy nie będzie zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji wpływając na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

2. Pomoc zwolniona z notyfikacji Komisji Europejskiej (nie podlegająca procedurze zgłoszenia) to:

pomoc de minimis – zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji ( UE ) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 213 Nr 352, str. 1).

3. Pomoc notyfikowana (wymaga opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zgłoszenia Komisji Europejskiej) to:

- programy pomocowe;

- pomoc indywidualna;

-pomoc indywidualna na restrukturyzację.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, nie podlegającą notyfikacji, podmiot jest zobowiązany zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis. Zaświadczenia/oświadczenia winny być przedkładane w celu prawidłowej kumulacji pomocy udzielonej w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzedzających go lat – dla potrzeb zbadania przekroczenia progu 200 tys. euro (w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro), o czym stanowi art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji ( UE ) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. Obowiązek udzielenia informacji o przyznanej podmiotowi gospodarczemu pomocy publicznej wynika z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji ( UE ) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r., zgodnie z którym przed przyznaniem pomocy, państwo członkowskie musi uzyskać od podmiotu gospodarczego oświadczenie na temat wszelkiej innej pomocy de minimis lub innej pomocy państwa przyznanej w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

-Do pomocy de minimis uzyskanej zalicza się każdą pomoc, z wyłączeniem pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 88 Traktatu WE, a także pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych, której wartość (wyrażona ekwiwalentem dotacji brutto), nie przekroczy 200 000 euro w jakimkolwiek okresie trzech lat podatkowych (w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro). Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

 
-Przepisów o pomocy de minimis nie stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorcom w :

·         pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność  gospodarczą w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

·         pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją  podstawową produktów rolnych,

·         pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarza i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach.

a)     kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą

b)     kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;

·         pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

·         pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

Pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jest udzielana w oparciu o przepisy:

- rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym z 18-12-2013 Dz.Urz.UE.L z 2013 Nr 352 str.9;

 

W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis należy przedstawić informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu - wg wzoru formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie  (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez beneficjenta pomocy zaświadczeń oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, pomoc nie może być udzielona.
Jednocześnie zobowiązuje się Wnioskodawcę do podania szczegółowych informacji dotyczących otrzymanej pomocy publicznej w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania przez tut. organ podatkowy decyzji w przedmiotowej sprawie (w tym pomocy automatycznej) a także na temat podejmowanych przez Jednostkę starań w zakresie uzyskania takiej pomocy.

II. W ramach postępowania dowodowego należy:

 przedstawić dokumenty obrazujące aktualną sytuację ekonomiczno - finansową podmiotu, przykładowo:

·         dokumenty finansowe podmiotu (np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok podatkowy oraz na koniec miesiąca, tj. w terminie umożliwiającym sporządzenie w terminie obowiązującym jednostkę deklaracji podatkowych);

·         oświadczenie o zaciągniętych kredytach bankowych i pożyczkach od osób fizycznych i instytucji wraz z podaniem kwoty zobowiązania, terminu i wysokości miesięcznej spłaty;

·         zestawienie zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych wraz ze wskazaniem wysokości każdego z nich, wierzycieli, tytułów i terminów płatności oraz spisu zabezpieczeń tych zobowiązań (za wyjątkiem zobowiązań wobec tut. organu podatkowego),

·         zestawienie ogółu należności, z podaniem wysokości, terminu wymagalności, kontrahentów oraz spisu zabezpieczeń, oraz czy i jakiego rodzaju działania są podejmowane w celu ich ściągnięcia;

·         kopia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach; dokumenty potwierdzające argumenty powołane we wniosku;

·         informacje czy przedsiębiorca jest podmiotem gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dot. pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE nr C 244.2) z dnia 1.10.2004r. - ust. 2.1. - pojęcie "przedsiębiorstwa zagrożonego";

·         określenie wielkości podatnika jako przedsiębiorcy wraz z oświadczeniem - na podstawie art.110 ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. 672) -

·         podane klasy rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. ws. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz.1885 ze zm.) oraz działalności faktycznie wykonywanej w przypadku prowadzenia różnych rodzajów działalności należy wskazać, której z nich dotyczyć będzie wnioskowana pomoc;

·         wskazanie i udokumentowanie planowanego źródła spłaty zobowiązania objętego wnioskiem;

oraz
- wskazać działania podjęte przez przedsiębiorcę w celu poprawy sytuacji finansowej wraz z podaniem konkretnych przykładów, przewidywanych efektów i terminów ich realizacji.

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek składa zainteresowany według własnych potrzeb

KOSZTY I OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji, w terminie miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 Ordynacji podatkowej).

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Odwołanie od decyzji w sprawie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w .................. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Wydanie decyzji w pierwszej instancji w sprawie umorzenia należności podatkowych.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!