wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wydawanie informacji o nadanym NIP na wniosek złożony przez osobę trzecią.

Podstawa prawna

  • art.13 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

Wydanie duplikatu

 

 PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie informacji o nadanym NIP podmiotowi na wniosek osoby trzeciej, obsługuje urząd skarbowy do którego wpłynął wniosek.

 WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie wniosku/informacji o  nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP-5/W w dwóch, identycznych egzemplarzach (wniosek udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.)

Wniosek zawiera między innymi:

1. Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) wnioskodawcy, jego dane i adres

2. Dane podmiotu, którego zaświadczenie dotyczy

3. Podpis wnioskodawcy (osoby reprezentującej wnioskodawcę)

Zgodnie z art.169 Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy wniosek będzie zawierał braki formalne, strona zostanie wezwana do ich usunięcia w terminie siedmiu dni. Niewypełnienie tego warunku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

OPŁATA

Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej (gotówką lub bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego). Opłata wynosi  21 zł. Podstawa prawna - ustawa o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy.

TERMIN ZAŁATWIENIA

Art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej – informacja powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż  w terminie siedmiu dni.

 

Postępowanie w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!