wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Postępowanie w sprawie aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym

Podstawa prawna

 • art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314), w zw. z art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

 • art. 19 b ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)

Aktualizacja danych

 

PRZEDMIOT SPRAWY

Aktualizacja danych. Należy podać swój numer NIP w poz.1 stosownego formularza, z obowiązku tego zwolnione są osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL (podają PESEL), nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, niebędące płatnikami podatków ani płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

 

 

 WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego:

 • NIP-7 zgłoszenie identyfikacyjne /zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

 • NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne /zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

 • CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej służy także do aktualizacji wszelkich danych objętych tym wnioskiem, również danych nieobjętych wpisem do CEIDG. CEIDG-1 składa się w organie ewidencyjnym Urzędu Gminy lub Miasta.

 • ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, która: jest objęta rejestrem PESEL i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie jest płatnikiem podatków ani płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Za aktualizację danych adresowych uznane będą też dane podane przez podatnika w deklaracji lub innym dokumencie związanym z realizowanym obowiązkiem podatkowym.

 

 

Uwaga!.

Podatnicy, płatnicy podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS składają formularz NIP -2 wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w tym rejestrze i dokumentami, o których mowa w art. 19b ustawy o KRS. Wyjątkiem są spółki składające wniosek drogą elektroniczną (patrz art. 19b ust. 1C pkt 1 i 2 ustawy o KRS – wówczas zgłoszenie aktualizacyjne NIP dokonywane jest bezpośrednio w urzędzie skarbowym)

Wspólnicy spółek cywilnych dokonują aktualizacji danych dotyczących tych spółek we właściwym urzędzie skarbowym, niezależnie od ewentualnych aktualizacji dokonanych przez wspólników we właściwych rejestrach (na formularzu zintegrowanym CEIDG-1, w KRS)

TERMIN ZŁOŻENIA

 • Podatnicy podatku VAT, przedsiębiorcy, płatnicy podatków, płatnicy składek ubezpieczeniowych – art. 9 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych)
   
 • Podatnicy posługujący się identyfikatorem podatkowym PESEL (tj. osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, niebędące płatnikami podatków ani płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) – art. 9 ust.1d ustawy ww.– aktualizują adres miejsca zamieszkania na formularzu ZAP-3. Za aktualizacje danych adresowych uznane będą też dane podane przez podatnika w deklaracji lub innym dokumencie związanym z realizowanym obowiązkiem podatkowym.

 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta lub Gminy, Krajowy Rejestr Sądowy, Urząd Skarbowy
 1. Podatnicy - osoby fizyczne – będący przedsiębiorcami aktualizują dane poprzez złożenie formularza CEIDG-1 w organie ewidencyjnym Urzędu Miasta lub Gminy

 2. Podatnicy - osoby fizyczne – niebędący przedsiębiorcami, nieobjęci rejestrem PESEL, płatnicy podatków, płatnicy składek ubezpieczeniowych – aktualizacja danych na formularzu NIP-7 w Urzędzie Skarbowym

 3. Podatnicy, płatnicy podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem KRS, chyba że zmianie ulegają dane nie objęte wpisem do rejestru przedsiębiorców bądź wnioski o zmianę wpisu w KRS (art. 19b ust. 1C , pkt 1 i 2 ustawy o KRS) składane są w formie elektronicznej – wówczas zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-2 składane jest w urzędzie skarbowym.

 

Postępowanie w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!