wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej

Podstawa prawna

 • art. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314), w zw. z art. 14, art. 24 i następne ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

 • art. 19 b ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)

Postępowanie w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

 

PRZEDMIOT SPRAWY

Nadanie NIP (numeru identyfikacji podatkowej)

Uwaga! Czynności tej dokonuje się jednokrotnie, kolejne zgłoszenia polegają na aktualizacji danych (zgłoszenie aktualizacyjne)  .

Od dnia 1 stycznia 2012 r. zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objęci rejestrem Pesel, nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, płatnikami podatków, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Dla tej grupy identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL.

 WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie zgłoszenia :

 1. NIP-7 zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem. Wypełniają prowadzący działalności gospodarczą i niepodlegający wpisowi do CEIDG, podlegający zarejestrowaniu jako podatnicy VAT, osoby fizyczne nie objęte rejestrem PESEL, płatnicy podatków, płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

  Uwaga! Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie na formularzu zintegrowanym CEIDG-1 „Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”, który składany jest w Urzędzie Miasta lub Gminy

 2. NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem ( w tym również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki cywilne, spółki dokonujące zgłoszenia w KRS drogą elektroniczną)

 

Uwaga!

 • Podatnicy, płatnicy podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym składają formularz NIP-2 wraz z dokumentami wymienionymi w art. 19b ustawy o KRS (Dz. U. nr 168 z 2007 r., poz. 1186 ze zm.) do właściwego sądu rejestrowego . Wyjątkiem są podmioty, które wniosek o wpis do KRS składają elektronicznie bądź spółki z o.o. dokonujące rejestracji przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym(art. 8a ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 19 b ust. 1C pkt 1a i pkt 1 ustawy o KRS – wówczas zgłoszenie identyfikacyjne składane jest bezpośrednio do urzędu skarbowego)
   
 • Spółki cywilne będące podatnikami podatku od towarów i usług bądź płatnikami podlegają rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu NIP-2 niezależnie od ewidencji jej wspólników we właściwym rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej, KRS)

 • Podatnicy będący przedsiębiorcami niezależnie od zgłoszeń identyfikacyjnych składanych we właściwym rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej – wniosek zintegrowany CEIDG-1 lub rejestr przedsiębiorców KRS) składają we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R lub dołączają do wniosku CEIDG-1 - jeżeli podlegają wpisowi do tego rejestru i są podatnikami podatku od towarów i usług z zachowaniem rygorów (w tym terminów) wynikających z przepisów podatkowych

 TERMIN ZŁOŻENIA

 • Podatnicy podatku VAT i/lub podatku akcyzowego - art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, niezależnie od dokonania zgłoszeń rejestracyjnych do VAT i/lub podatku akcyzowego
   
 • Podatnicy (posługujący się NIP), płatnicy podatków – art. 6 ust. 1A ww. ustawy o NIP – nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji podatkowej, zeznania, informacji bądź oświadczenia albo z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

 • Niebędący podatnikami ani płatnikami podatków płatnicy składek ubezpieczeniowych – nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego (art. 6 ust. 10 ustawy o NIP) 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Skarbowy, Urząd Miasta lub Gminy, Krajowy Rejestr Sądowy

 1. Podatnicy przedsiębiorcy - osoby fizyczne składające formularz CEIDG-1 - właściwy według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy Urząd Miasta bądź Gminy  

Uwaga! W formularzu CEIDG-1 należy wskazać właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, który może być inny niż organ podatkowy właściwy wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (dotyczy podatników opodatkowanych podatkiem VAT)

 1. Podatnicy, płatnicy podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS – właściwy, zgodny z miejscem siedziby sąd rejestrowy, za wyjątkiem spółek z o.o. dokonujących rejestracji przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz pozostałych spółek rejestrujących się w formie elektronicznej (patrz. art. 19 b ust 1c pkt 1a i pkt 1 ustawy o KRS)

 2. Podatnicy pozostali ( w tym spółki cywilne, spółki z o.o. w organizacji , spółki dokonujące rejestracji w KRS drogą elektroniczną)   –właściwy urząd skarbowy.

Postępowanie w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY -  INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach za pośrednictwem poczty lub osobiście na sala obsługi podatnika po pobraniu numerka z kolejkomatu.

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!