wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych

Podstawa prawna

  • art. 13 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

ZWOLNIENIE Z EGZEKUCJI OKREŚLONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

PRZEDMIOT SPRAWY

Zwolnienie określonych składników majątkowych spod egzekucji. Zwolnienie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji administracyjnej.

PRZESŁANKI ZWOLNIENIA SPOD EGZEKUCJI

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie przez zobowiązanego umotywowanego wniosku o zwolnienie spod egzekucji administracyjnej określonych składników majątkowych. Zobowiązany musi uzyskać zgodę wierzyciela na zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych. Przesłanką do zwolnienia spod egzekucji jest istnienie ważnego interesu strony, przy czym brak zgody wierzyciela uniemożliwia zwolnienie  spod egzekucji składników majątkowych.  

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji administracyjnej określonych rzeczy lub praw majątkowych może być złożony w każdym czasie, w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego z tych składników majątkowych.

KOSZTY I OPŁATY

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony do pełnomocnictwa lub jego odpisu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy właściwego miejscowo urzędu gminy – zgodnie z załącznikiem stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień - do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego. Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zwolnienia spod egzekucji administracyjnej składników majątkowych zobowiązanego, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu egzekucyjnego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

ZWOLNIENIE Z EGZEKUCJI OKREŚLONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dział Egzekucji Administracyjnej II Piętro Budynek Główny

Pracownicy służby wewnętrznej pok. 31, 33, 34 tel 769-92-41, 769-92-42, 769-92-43, 769-92-45, informacje o postępie w sprawie

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!