wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna

  • art. 59 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

PRZEDMIOT SPRAWY

Umorzenie postępowania egzekucyjnego.

PRZESŁANKI UMORZENIA POSTĘPOWANIA

Postępowanie egzekucyjne umarza się:

1.    jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania,

2.    jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał,

3.    jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa,

4.    gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego,

5.    jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny,

6.    w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego,

7.    jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu,

8.    jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania,

9.    na żądanie wierzyciela,

10.  w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

Postępowanie może być umorzone także w sytuacji, gdy stwierdzono, że w postępowaniu dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne – art. 59 § 2 w/w ustawy. 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego może być złożony w toku postępowania egzekucyjnego, gdy wystąpi któraś z przesłanek enumeratywnie wymienionych w art. 59 § 1 w/w ustawy.

KOSZTY I OPŁATY

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony do pełnomocnictwa lub jego odpisu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy właściwego miejscowo urzędu gminy – zgodnie z załącznikiem stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień - do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, chyba że umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje na podstawie art. 34 § 4. Postanowienie wydaje się na żądanie zobowiązanego lub wierzyciela albo z urzędu. Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

ZWOLNIENIE Z EGZEKUCJI OKREŚLONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dział Egzekucji Administracyjnej II Piętro Budynek Główny

Pracownicy służby wewnętrznej pok. 31, 33, 34 tel 769-92-41, 769-92-42, 769-92-43, 769-92-45, informacje o postępie w sprawie

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!