wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Podstawa prawna

  • art. 64e § 1 lub art. 64f ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

UMORZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH POWSTAŁYCH W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

PRZEDMIOT SPRAWY

Umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych powstałych w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

PRZESŁANKI DO UMORZENIA (ROZŁOŻENIA NA RATY)

Koszty egzekucyjne mogą być umorzone w całości lub w części, jeżeli:

·       stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego dochodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej (w tym przypadku koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli obciążenie wierzyciela obowiązkiem uiszczenia tych kosztów byłoby gospodarczo nieuzasadnione);

·       za umorzeniem przemawia ważny interes publiczny;

·       ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.

Organ egzekucyjny może rozłożyć na raty koszty egzekucyjne, jeżeli przemawia za tym ważny interes zobowiązanego.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek o rozłożenie kosztów egzekucyjnych na raty może być złożony przed ich pobraniem.

KOSZTY I OPŁATY

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony do pełnomocnictwa lub jego odpisu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy właściwego miejscowo urzędu gminy – zgodnie z załącznikiem stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień - do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych oraz w sprawie rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych.  

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych powstałych w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem tut. organu egzekucyjnego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

ZWOLNIENIE Z EGZEKUCJI OKREŚLONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dział Egzekucji Administracyjnej II Piętro Budynek Główny

Pracownicy służby wewnętrznej pok. 31, 33, 34 tel 769-92-41, 769-92-42, 769-92-43, 769-92-45, informacje o postępie w sprawie

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!