wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych

Podstawa prawna

  • art. 46 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2068, z późn. zm.)

WYDAWANIE WYPISÓW Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH

PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie, na wniosek osoby zainteresowanej, wypisu z rejestru zastawów skarbowych zawierającego informację o obciążeniu rzeczy lub prawa majątkowego zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie przez osobę ubiegającą się o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych wniosku zawierającego:

·       dane osobowe zainteresowanego otrzymaniem wypisu, tj.: imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, adres zamieszkania lub siedziby firmy, nr NIP, telefon kontaktowy;

·       w sytuacji, gdy osobą zainteresowaną nie jest władający rzeczą lub prawem majątkowym należy podać również dane właściciela,

·       dane charakteryzujące przedmiot, którego wypis ma dotyczyć (w przypadku pojazdów samochodowych wskazane jest dołączenie do podania kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu),

·       cel otrzymania wypisu.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych może być złożony w każdym czasie, w którym jest on niezbędny osobie ubiegającej się o wypis.

KOSZTY I OPŁATY

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony do pełnomocnictwa lub jego odpisu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy właściwego miejscowo urzędu gminy – zgodnie z załącznikiem stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień - do ustawy o opłacie skarbowej.

Do wniosku należy dołączyć ponadto kserokopię dowodu uiszczenia opłaty za wypis. Opłatę tą, w wysokości 20 zł, zgodnie z § 5 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, należy uiścić na konto tut. Urzędu.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa zostanie załatwiona w trybie art. 46 ustawy Ordynacja podatkowa. Wypis z rejestru zastawów skarbowych wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Wypis z rejestru zastawów skarbowych nie podlega zaskarżeniu.

ZWOLNIENIE Z EGZEKUCJI OKREŚLONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dział Egzekucji Administracyjnej II Piętro Budynek Główny

Pracownicy służby wewnętrznej pok. 31, 33, 34 tel 769-92-41, 769-92-42, 769-92-43, 769-92-45, informacje o postępie w sprawie

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!