wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna

  • art. 56 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

Akty prawne cytowane w treści

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

ZAWIESZENIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

PRZEDMIOT SPRAWY

Zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

PRZESŁANKI ZAWIESZENIA

Postępowanie ulega zawieszeniu pod warunkiem, że zachodzą okoliczności z art., 56 § 1:

1.    w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej,

2.    w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego,

3.    w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego,

4.    na żądanie wierzyciela,

5.    w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek w sprawie zawieszenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego może być złożony w każdym czasie, w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego.

KOSZTY I OPŁATY

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony do pełnomocnictwa lub jego odpisu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy właściwego miejscowo urzędu gminy – zgodnie z załącznikiem stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień - do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W sytuacji wystąpienia przesłanek z art. 56 § 1 organ egzekucyjny wydaje postanowienie.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA
Na postanowienie organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępowania lub odmowie zawieszenia tego postępowania służy prawo do wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego.
ZWOLNIENIE Z EGZEKUCJI OKREŚLONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dział Egzekucji Administracyjnej II Piętro Budynek Główny

Pracownicy służby wewnętrznej pok. 31, 33, 34 tel 769-92-41, 769-92-42, 769-92-43, 769-92-45, informacje o postępie w sprawie

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!