wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Podstawa prawna

  • art. 17, 18 i 142-147 ustawy z dnia 10 października 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
PRZEDMIOT SPRAWY
Złożenie przez sprawcę przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.
WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie przez sprawcę czynu zabronionego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności pisemnie lub w formie ustnej do protokołu. Do wniosku dołącza się dowody wykonania czynności warunkujących złożenie takiego wniosku. Zgłaszając wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sprawca obowiązany jest łącznie uiścić:

  1. należność publicznoprawną, jeżeli w związku z czynem nastąpiło  uszczuplenie tej należności, chyba że do chwili zgłoszenia wniosku ta wymagalna należność została w całości uiszczona,

  2. tytułem kary grzywny za przestępstwo skarbowe kwotę odpowiadającą co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe - kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia,

  3. co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, w wysokości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia, a w sprawie o wykroczenie skarbowe, w wysokości jednej dwunastej minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli za czyn zabroniony, o który toczy się postępowanie, przewidziane jest obowiązkowe orzeczenie przepadku przedmiotów, sprawca składając wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jest obowiązany wyrazić zgodę na ich przepadek, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów - uiścić ich równowartość pieniężną.

Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów nie jest obowiązkowe, sprawca może ograniczyć wyrażenie zgody na przepadek, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów - uiścić równowartość pieniężną tylko niektórych przedmiotów zagrożonych przepadkiem albo złożyć wniosek o całkowite zaniechanie orzeczenia przepadku przedmiotów lub uiszczenia ich równowartości pieniężnej. Uiszczenie przez sprawcę równowartości pieniężnej przedmiotów zagrożonych przepadkiem nie dotyczy przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione.

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności finansowy organ postępowania przygotowawczego może uzależnić:

  1. od uiszczenia tytułem kary grzywny dodatkowej kwoty, nieprzekraczającej jednak łącznie z kwotą już wpłaconą  wysokości połowy sumy odpowiadającej górnej granicy ustawowego zagrożenia za dany czyn zabroniony,

  2. od wyrażenia zgody na przepadek przedmiotów nieobjętych wnioskiem sprawcy, o którym mowa w art. 142 § 1 kks, a w razie niemożności ich złożenia - od uiszczenia równowartości pieniężnej tych przedmiotów, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4,

  3. od uiszczenia pozostałych kosztów postępowania.

Uzależnia :

od uiszczenia w całości wymagalnej należności publicznoprawnej, jeżeli w związku z czynem nastąpiło jej uszczuplenie, a należność ta nie została uiszczona.
TERMIN ZŁOŻENIA

Wniosek winien być złożony przez sprawcę lub jego pełnomocnika (osoba  uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury, także radca prawny – w sprawie o wykroczenie skarbowe), bądź – jeżeli sprawcą jest osoba po ukończeniu 17 lat, a przed ukończeniem lat 18 – także przez  przedstawiciela ustawowego w postępowaniu przed organem ścigania (np. finansowym organem postępowania przygotowawczego) do czasu wniesienia aktu oskarżenia do Sądu.

Wniosek można cofnąć, z tym że takie cofnięcie nie jest możliwe przed upływem miesiąca od jego złożenia, a także po wniesieniu przez finansowy organ postępowania przygotowawczego wniosku do sądu o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, W razie cofnięcia wniosku uiszczone przez sprawcę kwoty zatrzymuje się do zakończenia postępowania jako zabezpieczenie grożących mu kar , środków karnych oraz kosztów postępowania.
KOSZTY I OPŁATY
Wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega opłacie skarbowej.
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  1. W przypadku, gdy wniosek będzie spełniać wszystkie wymogi formalne, wystąpią przesłanki pozytywne do zastosowania tego środka karnego z art.17§1 kks i jednocześnie nie zajdą przesłanki negatywne z art. 17§2 kks finansowy organ postępowania przygotowawczego może zamiast aktu oskarżenia wnieść do Sądu wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Wniesienie w tej sprawie wniosku do Sądu następuje niezwłocznie. O wniesieniu do Sądu wniosku zawiadamia się niezwłocznie osobę, która złożyła wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jak również jej przedstawiciela ustawowego.

  2. Finansowy organ postępowania przygotowawczego odmawia wniesienia do Sądu wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sytuacji, gdy sprawca nie spełni warunków określonych w art. 143 § 1 pkt 1-3 kks, a także tych, od których organ postępowania przygotowawczego uzależnił wniesienie do sądu wniosku o zastosowanie tego środka karnego (art.146 kks), bądź gdy wystąpią przesłanki negatywne z art. 17§2 kks, finansowy organ postępowania przygotowawczego wydaje niezwłocznie postanowienie odmawiające wniesienia wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie wydane przez finansowy organ postępowania przygotowawczego odmawiające wniesienia wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, służy prawo wniesienia zażalenia do Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wniesienia wniosku do Sądu.

W razie nieuwzględnienia zażalenia uiszczone przez sprawcę kwoty zatrzymuje się do zakończenia postępowania jako zabezpieczenie grożących mu kar, środków karnych oraz kosztów postępowania.
WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Komórka ds. karnych skarbowych pokój 41 piętro II w budynku głównym. Telefon 32 769-92-08

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!