wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015Przewodnik Podatnika
Wniosek o zastosowanie instytucji czynnego żalu

Podstawa prawna

  • art. 16 ustawy z dnia 10 października 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU CZYNU ZABRONIONEGO - CZYNNY ŻAL
PRZEDMIOT SPRAWY
Niekaralność sprawcy czynu zabronionego na skutek zawiadomienia organu powołanego do ścigania o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.  
WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest zawiadomienie organu powołanego do ścigania o popełnieniu czynu zabronionego oraz ujawnienie istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności osób współdziałających w jego popełnieniu.
Warunkiem uwzględnienia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej jest uiszczenie przez sprawcę w całości tej wymagalnej należności w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego.
Zawiadomienie powinno być złożone pisemnie lub ustnie do protokołu.
Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu lub na narażeniu na uszczuplenie tej należności, natomiast orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, a w razie niemożności ich złożenia - uiścić ich równowartość pieniężną.

TERMIN ZŁOŻENIA

Zawiadomienie powinno być złożone do czasu: kiedy organ ścigania wszedł w posiadanie wyraźnie udokumentowanej informacji o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub przed rozpoczęciem przez ww. organ czynności służbowej w szczególności przeszukania,  sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

KOSZTY I OPŁATY
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku, gdy zawiadomienie zostało zgłoszone z zachowaniem wymogów określonych w art. 16 k.k.s. finansowy organ postępowania przygotowawczego odstępuje od ukarania sprawcy czynu zabronionego lub umarza uprzednio wszczęte postępowanie. Finansowy organ postępowania przygotowawczego nie uwzględnia zawiadomienia sprawcy, który nakłonił inną osobę do popełnienia czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn lub zorganizował grupę lub związek w celu popełnienia przestępstwa skarbowego, albo nimi kierował chyba, że zawiadomienie dokona ze wszystkimi członkami grupy lub związku, kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, bądź polecił wykonanie ujawnionego czynu zabronionego innej osobie, wykorzystując jej uzależnienie od siebie.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA
Nieuwzględnienie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego nie podlega zaskarżeniu.
WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Komórka ds. karnych skarbowych pokój 41 piętro II w budynku głównym. Telefon 32 769-92-08

WZORY WNIOSKÓW/PISMTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!