wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane

  Znak: US-VI-KAOWD/251/S/O/ 1/2008                        Lubliniec, 2008-06-

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Urząd Skarbowy w Lublińcu jako Zamawiający w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 .) organizuje przetarg nieograniczony stosownie do przepisów tejże ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o ustalonej szacunkowej wartości zamówienia niższej od równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – świadczenie usług na rzecz Urzędu Skarbowego w Lublińcu obejmujące kompleksowo realizację:

 

ochrony osób i mienia                                          ZADANIE  A

-  konwój wartości pieniężnych                                ZADANIE B

-  usługi sprzątania                                             ZADANIE C

 

 

 

 Lubliniec 2008 r.

 

 

  1.                  DEFINICJE I SKRÓTY

Użyte w specyfikacji terminy i skróty mają następujące znaczenie:

Zamawiający – podmiot wskazany w punkcie 2 SIWZ.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U.
z 2007  nr 223 poz. 1655  ).

 

2.                  ZAMAWIAJĄCY.

Urząd Skarbowy w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

NIP 575-10-80-083

Tel.: 0 34 356-16-69

Fax.: 0 34 356-28-22

e-mail: us2419@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godziny  700 do 1500      

 

 

3.                  POSTĘPOWANIE.

3.1.    Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

 

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie oznaczone jest znakiem: US-VI-KAOWD/251/S /O/1/2008

Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

3.2 .Adres strony internetowej na której umieszczona będzie SIWZ :

www.isnet.katowice.pl/us/lubliniec.htm

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

4.1.    Postanowienia ogólne.

:

Ø      ZADANIE  A

ochrona osób i mienia  kod CPV –74610000-8; 74611000-5

 

Ø      ZADANIE B

-  konwój wartości pieniężnych kod CPV- 74610000-8

 

Przedmiotem zamówienia są usługi  świadczone  na rzecz Urzędu Skarbowego
w Lublińcu w oparciu o ustawę o ochronie osób i mienia
z 22 sierpnia 1997 r.. w następującym zakresie (- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10)

4.1.1.      ochrona całodobowa osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej bezpośredniej; przez stałą ochronę rozumie się ochronę wykonywana przez całą dobę

4.1.2.      ochrona realizowana będzie przez 2 pracowników ochrony w godzinach od 6.30 do 18.30

4.1.3.      w godzinach od 18.30  do 6.30 przez 1 pracownika ochrony oraz przez 1 pracownika w dni wolne od pracy.

4.1.4.      dozór osób i mienia wykonywany również przy zastosowaniu urządzeń elektronicznych posiadanych przez Zamawiającego. 

4.1.5.      w ramach realizowanej usługi Zamawiający powierzy Wykonawcy obowiązki związane z obsługą centrali telefonicznej

4.1.6.      konwój wartości pieniężnych wykonywany na rzecz Urzędu Skarbowego w Lublińcu

 

-  usługa sprzątania     ZADANIE C

Þ    usługi sprzątania budynku     – kod CPV 74731000-2; 74750000-1;

Þ    usługa utrzymania czystości wokół budynku tut. urzędu skarbowego; kod CPV74735000-0

Þ    usługa odśnieżania parkingu   – kod CPV 90212000-6;

 

4.2.    Oferty częściowe.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.3.    Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.4.    Informacja o podwykonawstwie.

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

 

4.5.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

5.1.    Okres realizacji zamówienia do 31.12.2009 r.

5.2.    Miejsce wykonania zamówienia: Urząd Skarbowy ul. Paderewskiego 7b w  Lublińcu.

 

6.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

6.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

7.      SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

7.1.  Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa zamówień publicznych.

7.2.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

7.3.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

7.4.  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

7.5.  Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

7.6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację.
Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. W przypadku zmiany treści SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację.

7.7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

 

8.      OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami –  Danuta Sieńska., (034)
 356-16-69

9.      WADIUM:

9.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10.  OPIS WARUNÓW UDZIAŁU W POSĘPOWANIU:

10.1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

Ø      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Ø      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1) Zamawiający uzna że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli zrealizował w okresie ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie :

- przedstawi co najmniej dwie usługi  każda o wartości  500.000,00 zł  w zakresie ochrony, obiektów biurowych;

- wykaże iż wykonał co najmniej 2 usługi sprzątania w obiektach biurowych o łącznej powierzchni przekraczającej 1000 m2;

2) Wskaże osoby zdolne do wykonania zamówienia które wykonywały usługi objęte przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat .

 

Ø      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia;

1) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomiczno –finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia gdy Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500.000,00 zł polisa ważna przez cały okres trwania umowy.

 

Ø      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ustawy Pzp.

 

10.2. Ocena spełnienia w/w warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie
z formułą ”spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczenia

 

11.  Wykaz oświadczeń i dokumentów  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności  lub  czynności określonej w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie  art.24 ustawy Pzp. zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

 

1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1  ustawy Pzp – wg  wzoru który stanowi załącznik nr 2do SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę.

 

 

2) aktualny odpis  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

 

3). aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS  lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

 

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

 

5) Koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 

6) Oświadczenie , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ustawy Pzp- załącznik nr 3.

 

UWAGA:

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 
 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Þ     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Þ     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Þ     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

W/Wymienione oświadczenia i dokumenty –należy złożyć w formie oryginału

 lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału  lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

 

W celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym, i osobami zdolnym do  wykonania zamówienia  - wykonawca musi dostarczyć :

 

1) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie odpowiadający swoim rodzajem i wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia 
z podaniem wartości przedmiotu,  dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających że usługi zostały wykonane należycie:

-  przedstawi co najmniej dwie usługi  każda o wartości  500.000,00 zł  w zakresie ochrony polegające na ochronie obiektów biurowych;

- wykaże iż wykonał co najmniej 2 usługi sprzątania w obiektach biurowych o łącznej powierzchni przekraczającej 1000 m2;

2) potencjał kadrowy :

W zakresie usługi ochrony mienia i konwojowania wartości pieniężnych – wykaz osób potwierdzający iż  Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony  I stopnia, dysponuje pracownikiem nadzoru  nad prowadzeniem ochrony posiadającym licencje pracownika ochrony  drugiego stopnia oraz upoważnionego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli :Zastrzeżone”,posiada własną grupę interwencyjną, która na wezwanie pracownika ochrony  lub kierownictwa Urzędu Skarbowego w  Lublińcu niezwłocznie zostanie skierowana do  siedziby Zamawiającego i podejmie działania.

 

W zakresie usługi sprzątania – wykaz osób które posiadają co najmniej 6 miesięczny staż polegający na sprzątaniu w obiektach biurowych nabyty w ostatnich trzech latach kalendarzowych licząc  od dnia składania ofert.

 

3) potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać się środkami czystości potrzebnymi do wykonania usługi utrzymania czystości w powierzonym obiekcie.

 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

 

1) Polisa potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500.000,00 zł ważna przez cały okres trwania umowy.

 

 

12.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

10.1 Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

Ø      formularz oferty – załącznik nr 1,

Ø      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1  ustawy Pzp – wg  wzoru który stanowi załącznik nr   do SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę – załącznik nr 2

Ø      oświadczenie , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ustawy Pzp.- załącznik nr 3

Ø      Informację o potencjale kadrowym – załącznik nr 4,

Ø      Informację o doświadczeniu zawodowym –załącznik nr 5   wraz załącznikami iż usługi te zostały wykonane należycie;

Ø     wykaz środków czystości – załącznik nr 6

Ø      pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu
o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

10.3.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 

10.4 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

10.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

 

10.7. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.8.  Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymaganych przez Zamawiającego powinny stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

 

10.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie.

 

10.10.Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno).

 

10.11. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie zewnętrznej z napisem „Oferta – dla Urzędu Skarbowego przy ul. Paderewskiego 7b w Lublińcu”.

Na kopercie należy wskazać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot koperty bez jej otwierania, w przypadku niedotrzymania terminu do złożenia oferty.

 

11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Termin składania ofert upływa o godzinie 10.00 w dniu  25.06.2008 r.

11.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Skarbowy w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec, pokój nr 18 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta - dla Urzędu Skarbowego przy ul. Paderewskiego 7b w Lublińcu” w terminie do dnia.................. r. godz. 10.00.

11.3. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

11.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2008  r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b, pokój nr 14.

11.5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.6. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.7. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

 

12.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

a.               Obliczenie ceny oferty.

Ø      Ceny powinny być podane w złotych polskich zgodnie z otrzymanym formularzem oferty. Przez cenę oferty należy rozumieć ryczałtową należność za wykonanie całości przedmiotu zamówienia , w sposób prawidłowy i pełny wraz z należnym podatkiem VAT.

Ø      Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

b.              Sposób przedstawienia ceny oferty.

§         Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SIWZ).

§         Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

§         Wymagane jest podanie:

Ø      dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w złotych polskich oraz kwotę podatku VAT (22%),

c. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

 

13.  OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

13.1.1.Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

13.1.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1.1. kryterium będą liczone według następującego wzoru:


 

P – Ilość punktów dla danej oferty.

NOWB – Najniższa oferowana wartość brutto.

WBOB- Wartość brutto oferty badanej.

Kryterium to będzie oceniane zgodnie z regułą minimalizacji, czyli oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

 

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

14.1. Zamówienie będzie przyznane tylko jednemu wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

 

14.2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

14.3. O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 ustawy Pzp.

 

14.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny .

 

 

 

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

15.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone we wspomnianej ustawie  w art. 180 ust. 1

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją, ma zastosowanie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny, jak również odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania odwoławczego.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.      formularz oferty – załącznik nr 1,

2.      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1  ustawy Pzp – wg  wzoru który stanowi załącznik nr   do SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę – załącznik nr 2

3.      oświadczenie , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ustawy Pzp.- załącznik nr 3

4.      Informację o potencjale kadrowym – załącznik nr 4,

5.      Informację o doświadczeniu zawodowym –załącznik nr 5   wraz załącznikami iż usługi te zostały wykonane należycie;

6.      wykaz środków czystości – załącznik nr 6

7.      Załącznik nr 7 i załącznik nr 8, załącznik nr 9 – projekt umowy

8.      Załącznik nr 10 – opis przedmiotu zamówienia usługa ochrony i konwój

9.      Załącznik nr 11 - opis przedmiotu zamówienia usługa sprzątania.

 

 

Urząd Skarbowy w Lublińcu informuje iż ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. świadczenia usług na rzecz Urzędu Skarbowego obejmujące ochronę osób i mienia, konwój wartości pieniężnych, usługi sprzątania zamieszczone zostało w dniu 17.06.2008 r. w BZP numer ogłoszenia 131432-2008.

 

 

 

 

Sprawa nr NUS-VI-KAOWD/251/S/O/1/2007                                Załącznik nr 1 do SIWZ

 

FORMULARZ OFERTY

 

NAZWA WYKONAWCY : .....................................................................................................

ADRES WYKONAWCY.........................................................................................................

tel./fax : .......................................................

Urząd Skarbowy w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

 

Nawiązując do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia ............r.

 

1.         Oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunkami zamówienia za cenę ryczałtową:

ZADANIE A

Þ    ochrona osób i mienia

brutto …......…..zł.

(słownie …………...........................................…………………………….......….……….............zł.),

w tym VAT .... % - tj. ...........................................................................................................zł.

ZADANIE B

Þ    konwój wartości pieniężnych:

brutto …......…..zł.

(słownie …………...........................................…………………………….......….……….............zł.),

w tym VAT .... % - tj. ...........................................................................................................zł.

 

ZADANIE C

 

Þ    usługa sprzątania

brutto …......…..zł.

(słownie …………...........................................…………………………….......….……….............zł.),

Ø      w tym VAT .... % - tj. ...........................................................................................................

 

2.   Termin wykonania :  do 31.12.2009 r.

2.1. ochrona osób i mienia od 01.08.2008 r. od godziny 6.30 .

2.2  konwój wartości pieniężnych od 01.08.2008 r. według ustalonego harmonogramu.

2.3. usługa sprzątania od dnia 14.07.2008 r.  

3.   Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

4.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

5.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały okres trwania umowy.

 

 6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekty umów  zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 7. Oświadczamy jednocześnie, iż firma nasza :

- spełnia wszystkie wymagania wynikające z art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełnia wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz wynikające z art. 44 ustawy,

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

 8. Warunki płatności zaoferowane w ofercie są zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umów.

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

………………………… dnia …………………..

 

….………….…...…………………………………………

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

 

* Niepotrzebne należy skreślić


 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E z art. 22 ust. 1 Pzp.

 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego sprawa nr US-VI-KAOWD/251/S/
O/1/2007
oświadczamy, że:

Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności / czynności[1] określonej w przedmiocie zamówienia, co, do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1)        Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2)        Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3)        Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 .)).

 

 

 

 

………………………… dnia …………………..

 

 

 

….………….…...…………………………………………

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

 


 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami: pieczęć firmowa wykonawcy


 

 

 

 

 

 


O Ś W I A D C Z E N I E z art. 24 Pzp.

 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego sprawa nr US-VI-KAOWD/251/O/S/1/2007 oświadczamy, że:

 

oświadczamy, że:

1.      W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania.

2.      W stosunku do firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

3.      Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

4.      Firma będąca osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną / osobą prawną[2], której jej wspólnik / partner lub członek zarządu/komplementariusz/ urzędujący członek organu zarządzającego *nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

5.      Wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

6.      Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 .)

………………………… dnia …………………..

 

 

….………….…...…………………………………………

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

 


 

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

 

   PROJEKT    U M O W Y    ZADANIE A

 

 

 

w dniu ........ w Lublińcu pomiędzy Urzędem Skarbowym z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b NIP 575-10-80-083 reprezentowanym przez:

 

 

1.-  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu

2.    -  Głównego Księgowego

 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

 

a Firmą..............; NIP.............; wybraną w trybie przetargu nieograniczonego

 

 koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej – Nr..............

 

reprezentowanym przez:

1.

2.

 

 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

 

zawarto umowę o następującej treści :

 

§ 1

 

 

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 

1.Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do:

·      świadczenia usług w zakresie ochrony w rozumieniu art. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób mienia /t.j. Dz. U z 2005 Nr 145, poz.1221 z późn.zm.)

Þ  osób zatrudnionych w Urzędzie Skarbowym w ramach stosunku pracy i osób przebywających w godzinach pracy Urzędu,

Þ  mienia w budynku Urzędu Skarbowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b i wokół budynku oraz nadzoru zewnętrznego pomieszczeń usytuowanych w budynku przy  ul. Paderewskiego 7a w godzinach od 6.30 - 18.30 przez 2 pracowników ochrony i w godzinach od 18.30 - 6.30 przez 1 pracownika ochrony oraz 1 pracownika ochrony w dni wolne od pracy.

 

2.Ochrona będzie realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej  a także poprzez dozór osób i mienia wykonywany również przy zastosowaniu urządzeń elektronicznych posiadanych przez Zamawiającego.

3.W ramach realizowanej usługi Zamawiający powierzy Wykonawcy obowiązki związane z obsługą centrali telefonicznej.

 

4.Termin rozpoczęcia ochrony budynku ustala się na dzień 01.08.2008 r. od   godz. 6.30 .

 

5.Zakres czynności pracowników Wykonawca określi w porozumieniu z Zamawiającym i załączy do umowy..

 

 

§ 2

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do stwarzania warunków mogących mieć wpływ na skuteczną ochronę a w szczególności do:

 

a)zapewnienia pracownikom Wykonawcy właściwych warunków socjalnych poprzez udostępnienie ogrzewanego pomieszczenia do pełnienia służby, biurek, krzeseł,

b)zapewnienie pracownikom Wykonawcy higienicznych warunków pracy zapewniając dostęp do WC, ciepłej i zimnej wody wraz z umywalką,

c)umieszczenie w widocznym miejscu numerów telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia wodociągowego, gazowego,

d)zapoznanie pracowników Wykonawcy z przepisami przeciwpożarowymi na podstawie instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej u Zamawiającego w ochranianym obiekcie.

 

2. Strony umowy zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ lub mogłyby mieć wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu w czasie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

 

§ 3

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed rozpoczęciem realizacji umowy wykazu osób wykonujących czynności określone w § 1 umowy.

2.Pracownicy zatrudnieni w firmie zobowiązani będą do posiadania licencji I stopnia uprawniającej do wykonywania czynności określonych w § 1 umowy zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia.

3.W czasie pełnienia dyżuru pracownicy Wykonawcy będą umundurowani w mundury służbowe.

4.Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu zaświadczeń o niekaralności pracowników wykonujących usługę określoną w § 1 umowy przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi.

5.Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zmianach personalnych w wykazie pracowników wykonujących czynności określone w § 1 umowy w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności.

 

§ 4

 

1.Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością.

2.W przypadku stwierdzenia okoliczności stanowiących zagrożenie dla mienia zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia powstania szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów, stosując odpowiednio w tym zakresie środki określone w rozdz.6 ustawy o ochronie osób i mienia oraz do natychmiastowego powiadomienia właściwych służb miejskich, policji oraz Zamawiającego.

3.Wstępne dochodzenie oraz sporządzenie przez Wykonawcę protokołu powstania szkód odbywa się przy udziale przedstawiciela Zamawiającego natychmiast po zaistnieniu szkody. Wykonawca określa w protokole rodzaj i przybliżoną wartość szkody.

4.Osoby chroniące obiekt podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego otrzymać mogą polecenia. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel może wydać osobom chroniącym specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy pod warunkiem odnotowania ich w książce dyżurów. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu.

5.Do bieżącego kierowania pracami będącymi przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego zostaną wyznaczone osoby określone w Załączniku Nr 2.

 

§ 5

 

1.Rozliczenie z tytułu ochrony będącym przedmiotem umowy będzie odbywać się raz w miesiącu w formie zryczałtowanej płatnej miesięcznie w wysokości  1/24 wartości  zamówienia  ..................... .

2.Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy............. w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Faktura zawierać będzie kwotę za wykonaną usługę w czasie jednego miesiąca kalendarzowego.

3.W przypadku nieterminowego uiszczenia płatności przez Zamawiającego za usługę ochrony obiektu, Wykonawca naliczy ustawowe odsetki za zwłokę.

 

§ 6

 

ZMIANY UMOWY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony będą dążyć do rozwiązania w drodze postępowania ugodowego.

3.W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania ugodowego, spory niniejszej Umowy rozstrzygnięte będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie osób i mienia i ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7

 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie.

 

§ 8

 

1.Strony zawierają Umowę na czas określony od dnia …………….r.

 

2.Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron za wypowiedzeniem dwumiesięcznym, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§ 9

 

 

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 

 

                                                          

 Zamawiający                                                                                               Wykonawca              

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

 

 

PROJEKT  UMOWA    ZADANIE B

 

 

            w dniu ...................w Lublińcu pomiędzy Urzędem Skarbowym z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b NIP 575-10-80-083 reprezentowanym przez:

 

1.- Naczelnika Urzędu Skarbowego

2.– Głównego Księgowego

 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

 

a firmą.........................wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości;.............................. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej – KONCESJA.................... NIP .................

reprezentowanym przez:

 

 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

 

zawarto umowę o treści następującej:

§ 1

 

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 

Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do:

1.świadczenia usług w zakresie konwojowania wartości pieniężnych na trasie pomiędzy siedzibą Urzędu Skarbowego w Lublińcu a siedzibą Banku w Lublińcu...............................

2.Usługa w zakresie konwojowania wartości pieniężnych odbywa się w dniach pracy rzędu Skarbowego …………….

3.Usługa w zakresie konwojowania wartości pieniężnych może odbywać w innych godzinach z uwagi na realizację zadań przez tut. urząd min. w czasie akcji zeznań rocznych .

4.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o innych terminach i godzinach usługi niż w § 1 pkt. 2 w terminie co najmniej 72 godzin przed zleceniem usługi.

5.Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół przewozu, podpisany przez kasjera i dowódcę konwoju. Protokół sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zamawiający.

6.Usługa transportu wartości pieniężnych odbywać się będzie z udziałem kasjerki.

7.Wykonawca dołączy do umowy listę osób upoważnionych do transportowania i ochrony przewożonych wartości, która stanowić będzie załącznik do umowy. Lista ta będzie aktualizowana przez Wykonawcę i przesyłana Zamawiającemu na tydzień przed konwojem z udziałem nowego konwojenta. Rozwiązanie stosunku pracy z konwojentem ujętym na liście wymaga natychmiastowego w ciągu 7 dni powiadomienia Zamawiającego. Pracownicy zatrudnieni w firmie zobowiązani są posiadania licencji I stopnia uprawniającej do wykonywania czynności określonych w § 1 umowy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia.

8.Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu zaświadczeń o niekaralności pracowników wykonujących usługę określoną w § 1 pkt 1 .

9.Transport wartości pieniężnych odbywać się będzie pieszo.

10.Zleceniobiorca i Zleceniodawca zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ lub mogłoby mieć wpływ na stan bezpieczeństwa stron Umowy w czasie jej obowiązywania oraz po jej rozwiązaniu.

 

 

§ 2

 

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

 

1.Za  wykonaną usługę konwoju wartości pieniężnych, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić miesięcznie kwotę w wysokości  1/24 kwoty ryczałtowej.........

2.Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia przelewem na konto firmy .................w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Faktura zawierać będzie kwotę za wykonaną usługę w czasie jednego miesiąca kalendarzowego.

3.W przypadku nieterminowego uiszczenia płatności przez Zamawiającego za usługę ochrony obiektu, Wykonawca naliczy ustawowe odsetki za zwłokę.

 

§ 3

 

ZMIANY UMOWY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony będą dążyć do rozwiązania w drodze postępowania ugodowego.

3.W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania ugodowego, spory niniejszej Umowy rozstrzygnięte będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie osób
i mienia.

§ 4

 

1.Strony zawierają Umowę na czas określony od dnia …………….

 

2.Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron za wypowiedzeniem dwumiesięcznym, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§ 5

 

1.Wykonawca  nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

2.W celu zapewnienia sprawnej realizacji wzajemnych zobowiązań Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach wyszczególnionych w załączniku Nr 3.

 

 

§ 6

 

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA

 

 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ

 

 

 

P R O J E K T   U M O W Y    ZADANIE C

 

 

w dniu ........................ 2008 r. w Lublińcu pomiędzy Urzędem Skarbowym z siedzibą Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b ; NIP 575-10-80-083  reprezentowanym:

1.                  Naczelnika Urzędu Skarbowego

2.                  Głównego Księgowego 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

 

a

.............................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

wybranym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi,  a w szczególności:

Þ     usługi sprzątania budynku Urzędu Skarbowego w Lublińcu   ,

Þ    usługa utrzymania czystości wokół budynku tut. urzędu skarbowego;

Þ    usługa odśnieżania parkingu  przed Urzędem Skarbowym 

 

2. Czynności związane z kompleksowym utrzymaniem czystości w obiekcie Zamawiającego  realizowane będą w dni robocze dla  Zamawiającego poza godzinami pracy z wyjątkiem pomieszczeń wyznaczonych przez Zamawiającego które należy posprzątać w obecności pracowników Urzędu Skarbowego.

3. Wykonawca  nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy lub jej części osobie trzeciej.

 

§ 2

1. Wykonawca  zobowiązuje się do:

·          realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, wysokiego standardu wykonywanych prac i uwzględniania ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,

·          zawiadomienia Zamawiającego o konieczności dokonania zmian personalnych pracowników,

·          wyposażenia swoich pracowników w jednolite, estetyczne ubrania robocze oraz identyfikatory,

·          przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w trakcie realizacji niniejszej umowy,

·          wykonywania prac, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, przy użyciu własnego, profesjonalnego i sprawnego sprzętu oraz narzędzi. Skutki finansowe związane z konserwacją, naprawą bądź też wymianą sprzętu lub narzędzi nie obciążają Zamawiającego,

·          zapewnienia wszelkich środków czystości, które dostarcza Wykonawca, posiadających atesty oraz dopuszczenie do obrotu i stosowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich używanych do realizacji niniejszej umowy środków.

·          ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, a także w przypadku, gdy szkoda była wynikiem działania osób, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia,

·          usunięcia na swój koszt wszelkich uszkodzeń budynku, jego elementów, instalacji, sprzętu biurowego itp. powstałych w wyniku wykonywania prac objętych niniejszą umową. W przypadku powstania szkody, strony w terminie 14 dni dokonają jej oszacowania. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia oszacowanej wysokości szkody z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia miesięcznego, określonego w § 4 ust. 2 umowy,

·          zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem umowy. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania czynności porządkowych. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie tego zobowiązania przez podległych pracowników,

·          niezwłocznego zgłaszania usterek i awarii zauważonych w tracie wykonywania prac porządkowych,

·          wykonywania w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową dodatkowych prac związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie Zamawiającego po zakończeniu robót konserwacyjnych lub podobnych.

 

§ 3

1.  Zamawiający zobowiązuje się do:

· zapewnienia pracownikom Wykonawcy udostępnienia oddzielnego i zamykanego zaplecza. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w tym pomieszczeniu rzeczy osobiste pracowników oraz mienie Wykonawcy wykorzystywane do realizacji umowy,

· udostępnienia pracownikom Wykonawcy instrukcji przeciwpożarowej oraz innej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wywiązywania się z postanowień niniejszej umowy.

§ 4

1.            Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące za realizację całości przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania (24 miesiące) ustala się w wysokości netto ____________ (słownie: __________________) plus podatek VAT w wysokości ____________ (, co łącznie stanowi kwotę brutto _______________ (słownie: ___________________________________) – na podstawie oferty Wykonawcy  stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia określonego w punkcie
 § 4 pkt 1 w okresach miesięcznych w wysokości miesięcznej 1/24 całości przedmiotu zamówienia w wysokości ___________ (słownie: ________________________________) tj. Należność ta płatna będzie przelewem za dany miesiąc na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego

 3.Niedotrzymanie terminu płatności przez Zamawiającego rodzi obowiązek zapłaty na konto Wykonawcy odsetek ustawowych począwszy od dnia wymagalności roszczenia.

4. W okresie obowiązywania umowy strony nie dopuszczają możliwość waloryzacji cen przedstawionych w ust. 1 i 2.

 

§ 5

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas oznaczony tj. od dnia .......................... do dnia ..............................

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

· ujawnienia rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

· dwukrotnego wystąpienia okoliczności skutkujących wymierzeniem kary umownej Wykonawcy,

· powierzenia prac wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej (wbrew postanowieniom umowy).

2. W innych przypadkach umowa może być rozwiązana z okresem dwumiesięcznego wypowiedzenia bez podawania przyczyny bądź w dowolnym momencie za porozumieniem stron. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po doręczeniu drugiej stronie wypowiedzenia.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny prawidłowości wykonania umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, a w szczególności wykonywania prac przez pracownika Wykonawcy w stanie nietrzeźwym, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych.

-         Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niestawienie się do pracy pracownika Wykonawcy, w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy,

-         Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za używanie środków nieodpowiednich do danej powierzchni, nie spełniających norm, nie posiadających atestów lub też nieskutecznych w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

 

  1. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia miesięcznego, określonego w § 4 ust. 2 umowy.

  2. Za wszelkie szkody w stosunku do osób trzecich powstałe w tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odpowiedzialność ponosił będzie Zamawiający.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej,  podpisanym przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności dokonywanie zmian postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzane nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

§ 8

1.     Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez strony w drodze wzajemnych polubownych negocjacji, z poszanowaniem słusznych interesów każdej ze stron. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu w opisany wyżej sposób, spory będą rozpatrywane sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

Zamawiający                                                                                  Wykonawca

 

 

 Załącznik nr 10  do SIWZ

 

sprawa: US-VI-KAOWD/251/S/O/1/2007  

                      

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ochrona osób i mienia realizowana w oparciu o przepisy ustawy o ochronie osób
i mienia z dnia  22 sierpnia 1997 r. ( t.j. Dz. U z 2005 Nr 145,poz.1221 z późn.zm.) wykonywana przez pracowników ochrony posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia w ilości 2 pracowników ochrony w godzinach od 6.30 do 18.30 oraz przez 1 pracownika w godzinach od 18.30 do 6.30 a także w dni wolne od pracy dla urzędu skarbowego .

 

      1.1 ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:

a)  stałej ,

b)  polegającej na stałym dozorze sygnałów przetwarzanych w  systemach alarmowych,

c) polegającej na dozorze dozór osób i mienia wykonywany również przy zastosowaniu urządzeń elektronicznych posiadanych przez Zamawiającego. 

 

d) obsługa centrali telefonicznej w sposób doraźny.

 

1.2. ochrona całodobowa siedziby urzędu skarbowego, wokół siedziby oraz terenu wokół budynku przy ul. Paderewskiego 7a,

1.2.1. dozór zewnętrzny pomieszczeń biurowych usytuowanych w budynku przy
ul. Paderewskiego 7a pod względem bezpieczeństwa, 

1.2.2. dozorowanie  parkingu przed budynkiem siedziby tut. urzędu skarbowego polegające na:

Þ    czuwaniu nad bezpieczeństwem parkowanych pojazdów,

Þ    w okresie natężenia ruchu pojazdów - kierowanie ruchem pojazdów w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

2. konwój wartości pieniężnych - realizowany w oparciu o przepisy ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U z 2005 Nr 145, poz.1221 z późn.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

2.1  świadczenia usług w zakresie konwojowania wartości pieniężnych na trasie pomiędzy siedzibą Urzędu Skarbowego w Lublińcu, a siedzibą BANKU w Lublińcu ( w odległości do 500 m od siedziby tut. urzędu) przez osoby posiadające licencję pracownika ochrony
I stopnia, a także  uprawnienia wynikające z Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

 

2.1.1. usługa w zakresie konwojowania wartości pieniężnych odbywa się pieszo w dniach pracy Urzędu Skarbowego od poniedziałku do piątku.

2.1.2. usługa w zakresie konwojowania wartości pieniężnych może odbywać w innych godzinach z uwagi na realizację zadań przez tut. Urząd Skarbowy min. w czasie akcji zeznań rocznych .

2.1.3. konwój wartości pieniężnych odbywać się będzie z udziałem kasjerki.

 

 

 

 

Załącznik nr 11  do SIWZ

 

sprawa: US-VI-KAOWD/251/S/O/1/2007  

                      

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymywanie czystości w obiekcie Urzędu Skarbowego oraz w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz Urzędu Skarbowego w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem materiałów i środków o nie niszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój.

Uwaga: Przed opracowaniem oferty  wskazane jest obejrzenie pomieszczeń Urzędu Skarbowego.

 

2. Wykonawca dokonuje w/w czynności:

1) własnym sprzętem,

2) zakupuje na własny koszt : środki czyszczące, dezynfekujące, zapachowe oraz worki na śmieci,

3) przy pomocy własnego personelu którego imienny wykaz przedstawi zamawiającemu oraz pod własnym nadzorem,

4) Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace poza godzinami pracy Urzędu Skarbowego a jedynie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w obecności pracownika urzędu skarbowego.

5)kompleksowe utrzymanie czystości będzie wykonywane sprzętem Wykonawcy i środkami chemicznymi Wykonawcy,

6) zakres kompleksowego sprzątania obejmuje dostarczanie i uzupełnianie  mydła w płynie do dozowników oraz środków zapachowych do toalet,

7) Zamawiający ma prawo kontrolować stosowane środki czyszczące .

 

3. Przedmiotem zamówienia jest również usługa  utrzymania czystości wokół budynku tut. urzędu skarbowego a w okresie zimowym usługa odśnieżania parkingu  przed wejściem do budynku Urzędu Skarbowego

3.1.Zakres realizacji usługi obejmuje codzienne zamiatanie terenu wokół budynku,

3.4. W okresie zimowym odśnieżanie schodów, odśnieżanie dojścia do budynku, posypywanie piachem w celu uniknięcia oblodzenia przy użyciu własnego sprzętu i środków.

 

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

 

Lp.

 

OPIS PRAC

Częstotliwość

w tygodniu                       w ciągu 12 m-cy    

 

I.

SPRZĄTANIE PODSTAWOWE

 

 

POMIESZCZENIA BIUROWE

1.

Odkurzanie wykładzin dywanowych, podłoży twardych, zmywanie na mokro , konserwacja środkami antypoślizgowymi.

5 razy

 

2.

Usuwanie  kurzu z mebli, sprzętów szafek, grzejników, parapetów listew, drzwi.

5 razy

 

3.

Czyszczenie mebli przy użyciu emulsji

1 raz

 

4.

Opróżnianie pojemników na śmieci, wynoszenie do miejsc wyznaczonych  wymiana worków  plastikowych

5 razy

 

5.

Przetarcie drzwi, framug

 

24 razy

6.

Kontrolowanie zamknięcia okien i drzwi we wszystkich pomieszczeniach Zamawiającego

 5 razy

 

KORYTARZE, SCHODY, HOLE, SALA OBSŁUGI PODATNIKA

7.

Odkurzanie powierzchni podłogowych, wykładzin , wycieranie na mokro
konserwacja środkami antypoślizgowymi

 

5 razy

 

8.

Wycieranie balustrad i poręczy, lady w holu i na sali obsługi podatnika, oraz parapetów

5 razy

 

9.

Sprzątanie i mycie wejść i przejść komunikacyjnych

5 razy

 

10.

Mycie drzwi i framug.

 

24 razy

11.

Opróżnianie pojemników na śmieci i wynoszenie do miejsc wyznaczonych.

5 razy

 

POMIESZCZENIA SOCJALNE

12.

Sprzątanie oraz mycie zlewozmywaków oraz armatury i  itp.

5 razy

 

13.

Odkurzanie powierzchni podłogowych, wycieranie na mokro

 5 razy

 

14.

Opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków plastikowych i wynoszenie do miejsc wyznaczonych.

5 razy

 

15.

Mycie glazury  i terakoty

 5 razy

 

16.

Mycie drzwi i framug.

 

24 razy

TOALETY `

18.

 

Mycie i dezynfekcja wszystkich urządzeń sanitarnych, usuwanie nalotów

5 razy

 

19.

 Zawieszanie w muszlach zapachowe środki, umieszczanie środków zapachowych w pomieszczeniach WC

Niezwłocznie po wyczerpaniu

20.

Mycie luster i armatury

5 razy

 

21.

Mycie terakoty

5 razy

 

22.

Mycie drzwi i framug.

1 raz

 

23.

Opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków plastikowych  i wynoszenie do miejsc wyznaczonych.

5 razy

 

24.

Uzupełnienie mydła w płynie,

Niezwłocznie po wyczerpaniu

25.

Uzupełnienie ręczników papierowych, papieru toaletowego zakupowanego przez Zamawiającego i wydawanego za pokwitowaniem Wykonawcy

Niezwłocznie po wyczerpaniu

 

PIWNICE

26.

Mycie i odkurzanie powierzchni podłogowych, schodów i korytarzy – terakota..

 5 razy

 

27.

Mycie i odkurzanie powierzchni podłogowych- terakota w pomieszczeniach archiwum.

 

24 razy

28.

Opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków plastikowych  i wynoszenie do miejsc wyznaczonych

5 razy

 

29.

Mycie drzwi i framug

 

24 razy

INNE PRACE

30

Mycie okien w pomieszczeniach biurowych wraz z ramami, na korytarzach.

4 razy w czasie trwania umowy

31.

Odkurzanie tablic informacyjnych

                      24 razy

32.

Czyszczenie na mokro elementy ozdobne.

24 razy

           

Uwaga : Obiekt Urzędu Skarbowego będący przedmiotem zamówienia głównego jest nowowybudowany, występują 3 pomieszczenia które będą sprzątane od godziny 14.30 .

 

 

Pieczęć Wykonawcy

 Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 

 

 

 

POTENCJAŁ KADROWY

 

 

Oświadczamy, ze do realizacji niniejszego zamówienia kierujemy następujące osoby

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce wykonywania usługi sprzątania i ochrony osób i mienia

Okres wykonywania usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………. Dnia…….2008

                                                                                        …………………….

                                                                                       Podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy

 Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

 

Oświadczamy, że  reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat następujące zamówienia:

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres Zamawiającego

Całkowita wartość

Miejsce wykonywania i zakres prac

Czas realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………. dnia…….2008

                                                                                        …………………….

                                                                                       Podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

 

 

WYKAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I SPRZĘTU KTÓRE BĘDĄ ZASTOSOWANE PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA USŁUGI SPRZĄTANIA

 

 

Oświadczamy, że  do realizacji zamówienia usługi sprzątania użyjemy następujących środków czystości i sprzętu:

 

 

 

Lp.

środki czystości i sprzętu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………. dnia…….2008

                                                                                        …………………….

                                                                                       Podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 niepotrzebne skreślić

2 niepotrzebne skreślićTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!