wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane

Lubliniec, 2008-06-19

 

Znak: US-VI-KAOWD/251/M/1/ 2008                                                                     

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Urząd Skarbowy w Lublińcu jako Zamawiający w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) organizuje przetarg nieograniczony stosownie do przepisów tejże ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o ustalonej wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11  ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JEST DOSTAWA:

 

- DOSTAWA  MEBLI  BIUROWYCH KOD CPV 36100000-2 DLA URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLIŃCU

 

1.      DEFINICJE I SKRÓTY

Użyte w specyfikacji terminy i skróty mają następujące znaczenie:

Zamawiający – podmiot wskazany w punkcie 2 SIWZ.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007  nr 223 poz. 1655  ).

 

2.                  ZAMAWIAJĄCY.

Urząd Skarbowy w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

NIP 575-10-80-083

Tel.: 0 34 356-16-69

Fax.: 0 34 356-28-22

e-mail: us2419@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godziny  700 do 1500      

 

 

3.                  POSTĘPOWANIE.

3.1.    Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

 

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie oznaczone jest znakiem: US-VI-KAOWD/251/M/1/2008 –

 

Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

3.2 .Adres strony internetowej na której umieszczona będzie SIWZ :

www.isnet.katowice.pl/us/lubliniec.htm

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

4.1.    Postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. dostawa  mebli – zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia  KOD CPV 36100000-2.

4.2.    Oferty częściowe.

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

4.3.    Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.4.    Informacja o podwykonawstwie.

W przypadku realizowania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców wykonawca wskazuje w ofercie zakres prac, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom .

 

4.5.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

5.1.    Wymagany termin zakończenia zamówienia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

5.2.    Miejsce wykonania zamówienia: Urząd Skarbowy ul. Paderewskiego 7b w  Lublińcu.

 

6.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

6.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

7.      SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

7.1.   Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa zamówień publicznych.

7.2.   W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

7.3.   Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

7.4.   Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

7.5.   Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

7.6.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. W przypadku zmiany treści SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację.

7.7.   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

 

8.      OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami –  Danuta Sieńska., (034) 356-16-69

 

9.      WADIUM: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

10.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

10.1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

Ø      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

Ø      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1) Zamawiający uzna że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli zrealizował w okresie ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - przedstawi co najmniej dwie dostawy mebli biurowych  każda o wartości 100.000,00 zł .

 

Ø      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia;

2) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomiczno –finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  jeżeli osiągnął w ostatnim roku obrotowym a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie przychód netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.

 

Ø      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ustawy Pzp.

Ø      Wykonawca przedstawi próbki tkani obiciowych stosowane w krzesłach obrotowych, fotografie mebli.

Ø      Wykonawca posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000 dot. mebli biurowych oraz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa określonych  normą PN-EN 527-2 i normą PN-EN 14073-2.

10.2. Ocena spełnienia w/w warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą ”spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczenia

 

11.  Wykaz oświadczeń i dokumentów  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności  lub  czynności określonej w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie  art.24 ustawy Pzp. zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

 

1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1  ustawy Pzp – wg  wzoru który stanowi załącznik nr  1 do SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę.

 

2) aktualny odpis  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

 

3). aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS  lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

 

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

 

UWAGA:

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 
 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Þ      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Þ      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Þ      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

W/Wymienione oświadczenia i dokumenty –należy złożyć w formie oryginału

 lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału  lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

 

W celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym, i osobami zdolnym do  wykonania zamówienia  - wykonawca musi dostarczyć :

 

1) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia  z podaniem wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających że dostawy zostały wykonane należycie-
przedstawi co najmniej dwie dostawy mebli biurowych   każdą o wartości 100.000,00 zł .

 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

 

1) sprawozdania finansowego albo jego części a jeżeli podlega badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty  oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres -

 

W celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia – dostawa mebli  odpowiada określonym wymaganiom Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

 

1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, ze dostarczone  produkty – meble biurowe- odpowiadają normom jakościowym – certyfikat wydany przez centrum certyfikacji przemysłu drzewnego  .

2) Wykonawca przedstawi próbki tkani obiciowych w krzesłach obrotowych, fotografie mebli.

 

 

12.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

10.1 Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

Ø      formularz oferty – załącznik nr 1,

Ø      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1  ustawy Pzp – wg  wzoru który stanowi załącznik nr 1  do SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę

Ø      oświadczenie , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ustawy Pzp.

 

Ø      formularz cenowy  – załącznik nr 3. do SIWZ,

Ø      spis załączników i dane adresowe – załącznik nr..6.

Ø      oświadczenie o częściach przedmiotu zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub o samodzielnym wykonaniu całości przedmiotu zamówienia przez wykonawcę,

Ø      pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

10.3.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 

10.4 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

10.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

 

10.7. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.8.  Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1503 z późn.zm.)” i załączone jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymaganych przez Zamawiającego powinny stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

 

10.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie.

 

10.10.Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno).

 

10.11. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie zewnętrznej z napisem „Oferta – dla Urzędu Skarbowego przy ul. Paderewskiego 7b w Lublińcu”.

Na kopercie należy wskazać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot koperty bez jej otwierania, w przypadku niedotrzymania terminu do złożenia oferty.

 

11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Termin składania ofert upływa o godzinie 10.00 w dniu  30.06.2008 r.

11.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Skarbowy w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec, pokój nr 18 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta - dla Urzędu Skarbowego przy ul. Paderewskiego 7b w Lublińcu” w terminie do dnia.30.06.2008. r. godz. 10.00.

11.3. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

11.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b, pokój nr 14.

11.5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.6. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.7. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

 

12.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

a.               Obliczenie ceny oferty.

Ø      Ceny powinny być podane w złotych polskich zgodnie z otrzymanym formularzem oferty. Przez cenę oferty należy rozumieć ryczałtową należność za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT.

Ø      Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

b.              Sposób przedstawienia ceny oferty.

§         Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SIWZ).

§         Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

§         Wymagane jest podanie:

Ø      dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w złotych polskich oraz kwotę podatku VAT (22%),

c. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

 

13.  OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

13.1.1.Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 80%

13.1.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1.1. kryterium będą liczone według następującego wzoru:


 

P – Ilość punktów dla danej oferty.

NOWB – Najniższa oferowana wartość brutto.

WBOB- Wartość brutto oferty badanej.

Kryterium to będzie oceniane zgodnie z regułą minimalizacji, czyli oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

13.1.3. Doświadczenie  – waga 20%

Za  każdą kolejną dostawę mebli–( ponad  wymagane   ) wykonawca  uzyska  następująca ilość punktów:

-         za każdą dostawę powyżej  150.000,00                       1  pkt

-         za każdą dostawę   powyżej 200.000,00                      2 pkt

 

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

14.1. Zamówienie będzie przyznane tylko jednemu wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

 

14.2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

14.3. O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 ustawy Pzp.

 

14.4. Przewidywany termin wykonania zadania  :14 dni po podpisaniu umowy.

14.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny .

 

 

 

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

16.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone we wspomnianej ustawie  w art. 180 ust. 1

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją, ma zastosowanie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny, jak również odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania odwoławczego.

 

Poniższe załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.    Załącznik nr 1 - formularz oferty.

2.    Załącznik nr 2 – oświadczenie

3.    Załącznik nr 3 - oświadczenie

4.    Załącznik nr 4  – projekt umowy

5.    .Załącznik nr 5 - spis załączników i dane adresowe.

6.    Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia .

 

W ORYGINALE PODPISAŁA

 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

MGR BARBARA SZCZYPIOR

 

 

 

FORMULARZ OFERTY                                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY : .....................................................................................................

ADRES WYKONAWCY.........................................................................................................

tel./fax : .......................................................

Urząd Skarbowy w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

Nawiązując do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia......................2008 r., na: realizację zamówienia ……………….Lublińcu :

1.   Oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunkami zamówienia za cenę:

 

brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia .......…..zł.

 

(słownie …………...........................................…………………………….......….……….zł.),

 

w tym VAT .... % - tj. ...........................................................................................................zł.

2.   Termin realizacji zamówienia:.............................

3.   Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

4.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

5.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały okres trwania umowy.

6.      Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

7.       Oświadczamy jednocześnie, iż firma nasza :

- spełnia wszystkie wymagania wynikające z art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

- spełnia wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz wynikające z art. 44 ustawy,

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

8. Warunki płatności zaoferowane w ofercie są zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

 

 

 

 

 

 

miejscowość, data                                                                                                                                                                          Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

O Ś W I A D C Z E N I E z art. 22 ust. 1 Pzp.

 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

sprawa nr .....................oświadczamy, że:

1)        Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności / czynności[1] określonej w przedmiocie zamówienia, co, do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)        Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3)        Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)        Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.)  z .).

 

 

                                  dnia                                                                                                            

    podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

 


 

Załącznik nr 3 do SIWZ

Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami: pieczęć firmowa wykonawcy


 

 

 

 

 

 


O Ś W I A D C Z E N I E z art. 24 Pzp.

 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na: ........................................

w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu

 

sprawa nr

 ...................oświadczamy, że:

1.      W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania.

2.      W stosunku do firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

3.      Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

4.      Firma będąca osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną / osoba prawną[2], której jej wspólnik / partner lub członek zarządu/komplementariusz/ urzędujący członek organu zarządzającego *nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

5.      Wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

6.      Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.)

       dnia                            

podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy


                                                           Załącznik nr 4 do SIWZ

 

„PROJEKT” UMOWA  DOSTAWA MEBLI

 

zawarta w dniu 2008 - .......... - ......... w Lublińcu pomiędzy:

 

Urzędem Skarbowy w Lublińcu, reprezentowanym przez:

 

......................................................... – Naczelnika Urzędu Skarbowego

......................................................... – .Głównego Księgowego

 

zwaną dalej Zamawiającym, a firmą

 

...............................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

 

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

 

zwaną dalej Wykonawcą, wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż od równowartości kwot wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art.11
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

§ 1

 

PRZEDMIOT UMOWY

1.                  Przedmiotem umowy jest dostawa mebli dla Urzędu Skarbowego w Lublińcu w ilości i asortymencie wykazanym w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.                  Dostarczone meble musza być nowe , wykonane z fabrycznie nowych bezpiecznych materiałów i które nie będą przedmiotem prawa osób trzecich.

3.                  Tkaniny obiciowe, płyty wiórowe laminowane , obrzeża PCV muszą posiadać atesty higieniczności wydane przez niezależne podmioty.

4.                  Przedmiot umowy obejmuje dostawę mebli i ich montaż w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

5.                  Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców

 

§ 2

 

WARUNKI REALIZACJI DOSTAW

 

1.      Wykonawca dostarczy Zamawiającemu meble które zaproponował w złożonej ofercie i które spełniają wymogi SIWZ w terminie 14 dni od podpisania umowy.

2.      Montaż mebli nie może przekroczyć 3 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego.

3.      Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy i montażu na co najmniej 48 godzin przed dostawą.

4.      Odbioru ilościowego i jakościowego dokona na podstawie protokołu upoważniony przez Zamawiającego pracownik.

5.      W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad jakościowych mebli wykonawca będzie zobowiązany do wymiany wadliwych mebli na nowe wolne od wad przy czym termin nie może być dłuższy niż 5 dni. W ty, przypadku terminem odbioru przedmiotu umowy będzie  dzień uzupełnienia wad i braków.

6.       

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.           Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ustala się na kwotę brutto: ................................. (słownie: .................................................................... ................................), w tym podatek VAT: ................. zł. Wynagrodzenie jest zgodne z złożoną ofertą i obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Koszty przewozu, załadunku, rozładunku, wniesienia do miejsc docelowych , montaż oraz wszystkie pozostałe wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu  umowy ponosi Wykonawca i które zostały uwzględnione w cenie oferty.

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę  za zrealizowanie przedmiotu umowy jest podpisany protokół  odbioru przez obie strony.

4. Zapłata należności za przedmiot zamówienia będzie dokonana przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

 

 

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA

 

1.      Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia . W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie usterki w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia..

2.      W przypadku wystąpienia konieczności naprawy mebli w siedzibie Wykonawcy ryzyko ich uszkodzenia  lub utraty ponosi Wykonawca.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany mebli na nowe gdy po 3 naprawach gwarancyjnych będą nadal wykazywały wady..

 

§ 5

KARY UMOWNE

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony odpowiadają poprzez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach;

1.        Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a)      za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego licząc za każdy dzień zwłoki,

b)      za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)      za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2.    Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

 

 

 

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.        Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a)    w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach.

 

 

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, z czym zetknął się
w czasie wykonywania Umowy zarówno w czasie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

  1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

3.        W razie sporu związanego z wykonaniem tej umowy Strony poddają jego rozpoznanie właściwemu Sądowi Powszechnemu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 

  1. Kwestie nie uregulowane niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać stosownie do ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U.z 2007  nr 223 poz.1655 z późn.zm..), Kodeksu Cywilnego..

 

§ 8

 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron .

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                  Wykonawca

 

 

 

 

 


 Załącznik nr 5 do SIWZ

Sprawa: US-VI-KAOWD/251/M/1//2008                                                                                                                                           

 

Pieczęć firmowa

wykonawcy

Spis załączników i dane adresowe

Załącznikami niniejszej oferty są:

a/.................................................................................................................................................................

b/.................................................................................................................................................................

c/..................................................................................................................................................................

d/.................................................................................................................................................................

e/..................................................................................................................................................................

f/.......................................................................................................................…………………........…...

g/......................................................................................................................……….........................…..

h/...........................................................................................................................................................…..

i/..................................................................................................................................................................

j/..................................................................................................................................................................

k/.................................................................................................................................................................

l/..................................................................................................................................................................

m/................................................................................................................................................................

n/.................................................................................................................................................................

o/.................................................................................................................................................................

p/.................................................................................................................................................................

r/..................................................................................................................................................................


Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

..............................................................................................................................................................

nr telefonu ......................................................... nr faksu .................................................................

e-mail ........................................................................................

 

Adres do korespondencji - wypełnić jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:

kod ......................................................... miasto ..............................................................................

ulica nr ....................................................................

 

 

 

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - MEBLE BIUROWE

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Wymiary

szer/.głęb/wys.

 

Ilość sztuk

1.Szafy metalowa aktowe o całkowicie metalowej konstrukcji obudowy, półek, przegród , malowane proszkowo , zamek centralny, dwudrzwiowa, posiadająca cztery przestawne półki, wyposażone w schowek dwu-komorowy, blacha o grubości 0,8 -1,0 mm; kolor beżowy; wyposażone dodatkowo w zamek numeryczny

 1000/435  / 199

 

 

7 szt.

2.Szafa na akta podwójna –dwudrzwiowa; korpusy oraz fronty wykonane z wysokojakościowej płyty wiórowej o grubości min.18 mm o blatach nakrywających min.22 mm; melamina powinna charakteryzować się odpornością na działanie światła , wody i wysokich temperatur; płyta melaminowa wykańczana powinna być taśmą PCV o grubości min.2 mm w kolorze odpowiednim do koloru płyty; okleina w kolorze buku;

Wnętrze szafy podzielone na półki z możliwością regulacji rozmieszczenia ich wysokości; plecy szafy muszą być wykonane z płyty meblowej zapewniającej stabilność formy szafy nie dopuszcza się płyty pilśniowej ; wszystkie szafy powinny być standardowo wyposażone w zamki patentowe i uchwyty ; wnętrze szafy do wysokości 150cm podzielone na szerokość w stosunku 2/3 i 1/3 ; 

90x45x 190

29 szt.

3. Szafa  aktowo -ubraniowa –dwudrzwiowa; korpusy oraz fronty wykonane z wysokojakościowej płyty wiórowej o grubości min.18 mm o blatach nakrywających min.22 mm; melamina powinna charakteryzować się odpornością na działanie światła , wody i wysokich temperatur; płyta melaminowa wykańczana powinna być taśmą PCV o grubości min.2 mm w kolorze odpowiednim do koloru płyty; okleina w kolorze buku;

plecy szafy muszą być wykonane z płyty meblowej zapewniającej stabilność formy szafy nie dopuszcza się płyty pilśniowej ; wszystkie szafy powinny być standardowo wyposażone w zamki patentowe i uchwyty ; wnętrze szafy do wysokości 150cm podzielone na szerokość w stosunku 2/3 i 1/3 ; gdzie szersza część jest częścią ubraniową wyposażoną w wysuwany wieszak na ubrania; węższa część podzielona na półki z możliwością regulacji rozmieszczenia.

90x45x 190

2 szt,

4. Regał dwudrzwiowy - korpusy oraz fronty wykonane z wysokojakościowej płyty wiórowej o grubości min.18 mm o blatach nakrywających min.22 mm; melamina powinna charakteryzować się odpornością na działanie światła , wody i wysokich temperatur; płyta melaminowa wykańczana powinna być taśmą PCV o grubości min.2 mm w kolorze odpowiednim do koloru płyty; okleina w kolorze buku;

plecy regału muszą być wykonane z płyty meblowej zapewniającej stabilność formy szafy nie dopuszcza się płyty pilśniowej ; standardowo wyposażone w zamki patentowe; wewnątrz dwie półki z możliwością regulacji rozmieszczenia  

80/45/75

11 szt.

5. Centrum kuchenne mycie ,chłodzenie  gotowanie na minimalnej powierzchni – jednokomorowy zlewozmywak , dwudrzwiowa szafka , wewnątrz jednej części półka z możliwością regulacji wysokości, kolor buk, na nóżkach chromowanych; uchwyty do szafek metalowe chromowe 

1000x60x89

2 szt.

6.Szafka wisząca do zestawu w pkt 5 - dwudrzwiowa szafka , wewnątrz jednej części półka z możliwością regulacji wysokości, kolor buk lub biały;

wyposażona  w chromoweuchwyty

80/35/60

2 szt.

7.Stolik – obrzeże PCV, płyta meblowa o grubości min.18 mm; okleina buk. spełniająca wymogi określone w opisie „szafa” w pkt 2.

60/60/60

2 szt.

8.Wózek pod komputer – posiada rolki samoskrętne kolor buk

23/55/15

30 szt.

9.Biurko- zabudowane od przodu z zamykaną szafką po lewej stronie, trzema szufladami i piórnikiem po prawej stronie z półką wysuwaną na klawiaturę po środku; biurko z  dwoma otworami w blacie ( jeden otwór wyposażony w estetyczną zaślepkę w kolorze okleiny do przeprowadzenia przewodów sprzętu komputerowego; szuflady w biurku winny być metalowe  i umieszczone na metalowych prowadnicach zapewniające maksymalny wysuw;

Blaty robocze biurek wykonane muszą być z płyt matowych , antyodblaskowych; z płyty wiórowej melaminowej o grubości 22 mm wykańczane taśmą PCV o grubości min.2 mm;’

melamina powinna charakteryzować się odpornością na działanie światła, wody, odpornością na uderzenia i działanie wysokich temperatur  ; kolor buk

137/67/75

31 szt.

10.Krzesła obrotowe –ergonomiczne z możliwością obrotu wokół własnej osi o 360stopni z podłokietnikami; wyposażone z regulowaną wysokość oparcia;
o wyprofilowanej płycie siedziska i oparcia odpowiedni do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów; podstawa gwarantująca  odpowiednią stabilność na pięcioramiennej podstawie wykonanej z aluminium z kółkami jezdnymi dostosowanymi do wykładziny PCV; z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska w zakresie 400 do 500 mm licząc od podłogi; mechanizmy regulacji wysokości siedziska  i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne oraz tak dostępne aby można było wykonywać regulację w pozycji siedzącej;

Oparcie powinno być połączone ze stelażem krzesła  a nie z siedziskiem ; podłokietniki zapewniające komfort pracy wykonane z wysokiej klasy tworzywa sztucznego , tapicerowane mocną trwałą odporną na ścieranie tkaniną o zwartej strukturze w kolorze czarnym.

 

41 szt.

Krzesła drewniane- do pomieszczeń socjalnych – siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej, podstawa z chromowanych rurek stalowych   z podłogowymi ślizgaczami, wysokość całkowita krzesła 850 mm wymiary siedzenia 430x430mm

 

6 szt.

Sejf na klucze – 50 haczyków; wykonany z blachy stalowej, z wpuszczanymi drzwiczkami wyposażonymi w zamek listwy wieszakowe przestawne różnokolorowe, ponumerowane kolejno, kolor szary lub metaliczny

 

 1 szt.

 

Dodatkowe wymagania :

 Płyty wykorzystane do produkcji mebli musza posiadać świadectwo sanitarno-higieniczne lub inny dokument wydany przez uprawniony podmiot potwierdzający że są one dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stosowne atesty higieniczno sanitarne

Wszystkie elementy mebli , krzeseł, szaf powinny będą intensywnie użytkowane i muszą być wykonane z materiałów gwarantujących odpowiednią trwałość i jakość.


 To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!