wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Lubliniec, 2008-06-18

Lubliniec, 2008-11-21

 

Znak: US-VI-KAOWD/251/K/2/ 2008                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Urząd Skarbowy w Lublińcu jako Zamawiający w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655, Dz. U z 2008 Nr 171 poz. 1058 ) organizuje przetarg nieograniczony stosownie do przepisów tejże ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o ustalonej wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11  ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JEST DOSTAWA:

 

-         DOSTAWA  SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO – KOD  CPV – 30200000-1 (urządzenia komputerowe).

-         DOSTAWA OPROGRAMOWANIA – KOD CPV 48000000-8

 

BZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Ogłoszenie  NR 327171-2008, DATA ZAMIESZCZENIA  OGŁOSZENIA 21.11.2008 R.

 

 

 

 

 

 

1.      DEFINICJE I SKRÓTY

Użyte w specyfikacji terminy i skróty mają następujące znaczenie:

Zamawiający – podmiot wskazany w punkcie 2 SIWZ.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007  nr 223 poz. 1655  , Dz. U z 2008 Nr 171 poz. 1058 ).

 

2.                  ZAMAWIAJĄCY.

Urząd Skarbowy w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7b

42-700 Lubliniec

NIP 575-10-80-083

Tel.: 0 34 356-16-69

Fax.: 0 34 356-28-22

e-mail: us2419@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godziny  700 do 1500      

 

 

3.                  POSTĘPOWANIE.

3.1.    Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

 

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie oznaczone jest znakiem: US-VI-KAOWD/251/K/2/2008 –

 

Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

3.2 .Adres strony internetowej na której umieszczona będzie SIWZ :

www.sl.mofnet.gov.pl/us/lubliniec.htm

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

4.1.    Postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest:

-         DOSTAWA  SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - Kod według CPV – 30200000-1 (urządzenia komputerowe)  oraz oprogramowania KOD CPV 48000000 – 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.

4.2.    Oferty częściowe.

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

4.3.    Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.4.    Informacja o podwykonawstwie.

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację zamówienia w zakresie usługi dostarczenia sprzętu komputerowego do Urzędu Skarbowego w Lublińcu oraz w części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego

4.5.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

5.1.    Wymagany termin zakończenia zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

5.2.    Miejsce wykonania zamówienia: Urząd Skarbowy ul. Paderewskiego 7b w  Lublińcu.

 

6.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

6.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

7.      SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

7.1.                            Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa zamówień publicznych.

7.2.                            W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

7.3.                            Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

7.4.                            Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 6 dni przed terminem składania ofert.

7.5.                            Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

7.6.                            W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie

 

8.      OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami –  Danuta Sieńska., (034) 352-83-14; Janusz Kluba (034) 352-83-20

 

9.      WADIUM: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

10.  OPIS WARUNÓW UDZIAŁU W POSĘPOWANIU:

10.1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

Ø      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Ø      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1) Zamawiający uzna że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli zrealizował w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia rodzajem i wartością z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających ,że dostawy zostały wykonane należycie - przedstawi co najmniej cztery dostawy sprzętu komputerowego  każda o wartości o najmniej 100.000,00 zł .

 

Ø      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia;

 

Ø      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ustawy Pzp.

 

10.2. Ocena spełnienia w/w warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie
z formułą ”spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczenia

 

11.  Wykaz oświadczeń i dokumentów  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności  lub  czynności określonej w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie  art.24 ustawy Pzp. zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

 

1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1  ustawy Pzp – wg  wzoru który stanowi załącznik nr  1 do SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę.

 

2) aktualny odpis  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

 

3). aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS  lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

 

4) oświadczenie , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ustawy Pzp

 

UWAGA:

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 
 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Þ                                          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Þ                                          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Þ                                          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

W/Wymienione oświadczenia i dokumenty –należy złożyć w formie oryginału

 lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału  lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

 

W celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym, i osobami zdolnym do  wykonania zamówienia  - wykonawca musi dostarczyć :

 

1) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia
,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia rodzajem i wartością z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających ,że dostawy zostały wykonane należycie - przedstawi co najmniej cztery dostawy sprzętu komputerowego  każda o wartości o najmniej 100.000,00 zł .

 

 

 

12.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

10.1 Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału:

Ø      formularz oferty – załącznik nr 1  wraz z ofertą techniczną i zestawieniem kosztorysowym.

Ø      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1  ustawy Pzp – wg  wzoru który stanowi załącznik nr 2  do SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę

Ø      oświadczenie , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ustawy Pzp.- załącznik nr 3

Ø      oświadczenie o częściach przedmiotu zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub o samodzielnym wykonaniu całości przedmiotu zamówienia przez wykonawcę,

Ø      pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu
o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

10.3.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 

10.4 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

10.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

 

10.7. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.8.  Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1503 z późn.zm.)” i załączone jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymaganych przez Zamawiającego powinny stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

 

10.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie.

 

10.10.Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno).

 

10.11. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie zewnętrznej z napisem „Oferta – dla Urzędu Skarbowego przy ul. Paderewskiego 7b w Lublińcu”.

Na kopercie należy wskazać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot koperty bez jej otwierania, w przypadku niedotrzymania terminu do złożenia oferty.

 

11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Termin składania ofert upływa o godzinie 10.00 w dniu  28.11.2008 r.

11.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Skarbowy w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec, „Sekretariat” w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta - dla Urzędu Skarbowego przy ul. Paderewskiego 7b w Lublińcu” w terminie do dnia.28.11.2008. r. godz. 10.00.

11.3. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

11.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2008 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b, pokój nr 5.

11.5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.6. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.7. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

 

12.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

a.               Obliczenie ceny oferty.

Ø      Ceny powinny być podane w złotych polskich zgodnie z otrzymanym formularzem oferty. Przez cenę oferty należy rozumieć ryczałtową należność za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT.

Ø      Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

b.              Sposób przedstawienia ceny oferty.

§         Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SIWZ).

§         Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

§         Wymagane jest podanie:

Ø      dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę brutto w złotych polskich oraz kwotę podatku VAT (22%),

c. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

 

13.  OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

13.1.1.Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

13.1.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1.1. kryterium będą liczone według następującego wzoru:


 


P – Ilość punktów dla danej oferty.

NOWB – Najniższa oferowana wartość brutto.

WBOB- Wartość brutto oferty badanej.

Kryterium to będzie oceniane zgodnie z regułą minimalizacji, czyli oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

14.1. Zamówienie będzie przyznane tylko jednemu wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

 

14.2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

14.3. O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 ustawy Pzp.

 

14.4. Przewidywany termin wykonania zadania  - 7 dni po podpisaniu umowy.

14.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny .

14.6.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wykazanych w pkt 14.5  SIWZ jeżeli została złożona tylko
1 oferta.

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

16.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone we wspomnianej ustawie  w art. 180 ust. 1

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją, ma zastosowanie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny, jak również odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania odwoławczego.

Poniższe załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1.    Załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z ofertą techniczną i zestawieniem kosztorysowym;

2.    Załącznik nr 2 – oświadczenie

3.    Załącznik nr 3 – oświadczenie

4.    Załącznik nr 4  – projekt umowy

5.    .Załącznik nr 5 - spis załączników i dane adresowe.

6.    Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia .

 

 

W ORYGINALE PODPISAŁA

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

W LUBLIŃCU

MGR BARBARA SZCZYPIOR

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Sprawa:US-VI-KAOWD/251/K/2/2008                                                                                                     

……………………………, dnia ……………2008 r.

 

 

.....................................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego w Lublińcu”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.11.2008 r. składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia:

WARTOŚĆ OFERTY NETTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

PODATEK VAT

   ......................................... złotych

 (słownie: ..................................................................................... zł)

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO

   ......................................... złotych

 (słownie: .....................................................................................

 .................................................................................................. zł)

zgodnie z Zestawieniem kosztorysowym

Warunki dostawy:

1          Termin wykonania dostawy: wykonawca musi zakończyć całość dostaw po uprzednim podpisaniu umowy w terminie do 7dni.

2   Koszt transportu oferowanego przez nas sprzętu komputerowego jest wliczony w cenę oferty.

3        Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi wykonawca.

4        Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności wykonawcy.

 

Warunki gwarancji i serwisu:

1.        Na przedmiot zamówienia udzielamy:

- ………………… miesięcznej gwarancji producenta sprzętu na cały oferowany sprzęt komputerowy

(podać ilość miesięcy)

2.            Serwis gwarancyjny będzie prowadzony w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b.

3.        Czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie lub faxem) wynosi max. 6 godzin roboczych.

4.            Za godziny robocze Zamawiający uznaje godziny pracy Urzędu Skarbowego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 za wyjątkiem świąt.

5.        Serwisowanie sprzętu możliwe jest w godzinach pracy Zamawiającego.

6.        Naprawa będzie wykonywana w miejscu, do którego został dostarczony sprzęt komputerowy, może jednak obejmować naprawę sprzętu w serwisie, o ile wykonawca uzna takie naprawy za konieczne. Uszkodzony sprzęt komputerowy będzie odbierany przez wykonawcę z siedziby jednostki, a po naprawie dostarczany do siedziby jednostki. W takich przypadkach wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt na własny koszt i ryzyko.

7.        Termin naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8.                        W przypadku uszkodzenia w czasie trwania gwarancji dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi wykonawcy.

9.                  Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

10.    Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.

11.        Oświadczamy, że firmą świadczącą usługę serwisu gwarancyjnego proponowanego przez naszą firmę sprzętu komputerowego jest:

………………………………………………………………………….……………………………….

z siedzibą w …………………………………….. przy ulicy ……………….…………………………

 

 

 

Warunki płatności:

1.      Należność za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

2.      Cena ofert zawiera wszystkie koszty poniesione dla realizacji zamówienia.

Inne warunki:

1.        Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.        Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry określone
w załączniku nr 1 do SIWZ, jest fabrycznie nowy oraz jest oznakowany symbolem CE.

3.        Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.        Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach i w terminie podanym przez Zamawiającego.

5.        Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji.

6.                  Wszystkie czynności związane z przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami.[1]

7.                  Czynności związane z przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać sami, a jedynie realizację zamówienia w zakresie usługi dostarczenia sprzętu do Urzędu Skarbowego w Lublińcu oraz w części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji zamierzamy powierzyć .................................................................................................................................................................*

8.        Oświadczamy, że oferta cenowa została opracowana zgodnie z otrzymanym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (oferta techniczna).

9.        Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k. ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks Karny Dz. U. Nr 98 z 1997 r., poz. 553 z późn. zm.).

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

a)      ..................................................................................................................................................

b)      ………………………………………………………………………………………………..

c)      ………………………………………………………………………………………………..

d)      ..................................................................................................................................................

e)      ………………………………………………………………………………………………..

f)        ………………………………………………………………………………………………..

g)      ..................................................................................................................................................

 Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

................................................................................ nr telefonu ......................................................... nr faksu ...................................................... e-mail ............................................................................

 

Adres do korespondencji - wypełnić jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:

kod ......................................................... miasto ..............................................................................

ulica nr ....................................................................

 

 

 

………………….………………………………

 

(podpis Wykonawcy lub(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

UWAGA:

Integralną część formularza oferty stanowi zestawienie kosztorysowe oraz oferta techniczna.


..………………………, dnia ……………2008 r.

……………………………………….

(pieczęć firmowa wykonawcy)

 

Zestawienie kosztorysowe – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Poz.

Nazwa

Liczba

sztuk

Cena jednostkowa netto (zł)

Wartość netto (zł)

(poz..3x4)

Wartość podatku

VAT …....% (zł)

Wartość brutto (zł)

(poz. 5+6)

1

Zestaw serwerowy

 

 

 

 

 

2.

Komputer przenośny 
( notebook)

 

 

 

 

 

3.

Komputer PC- jednostka centralna

 

 

 

 

 

4.

Monitor LCd

 

 

 

 

 

 

5.

 

Drukarka laserowa

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Drukarka atramentowa

 

 

 

 

 

7.

Replikator portów do laptopa

 

 

 

 

 

8

Oprogramowanie

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT.

…………………...............................................(Podpis Wykonawcy lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)


..………………………, dnia ……………2008 r.

……………………………………….

(pieczęć firmowa wykonawcy)

 

OFERTA TECHNICZNA

 

 

I. - Zestaw serwerowy (serwer + monitor LCD + UPS)1 sztuka

a  -  serwer – 1 sztuka

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

Oferowane parametry

1

Procesor

dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86 dedykowane do pracy w serwerach, o częstotliwości nie mniejszej niż 2.5GHz.

Maksymalny pobór mocy dla procesora max 50W.

 

2

Płyta główna

Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana
przez producenta serwera, ze złączami: minimum 1x PCI 32-bit / 33 MHz,  2x PCI-X 64-bit/ 100 MHz, min. 4 złącza PCI Express x8, minimum 6 gniazd pamięci RAM, gniazdo klawiatury i gniazdo myszy PS/2, oraz dwa gniazda na procesory jw.

 

3

Pamięć RAM

Nie mniej niż 8GB RAM, rejestrowa, w pełni buforowana pamięć ECC z podwójnym przeplotem PC2-5300F, technologia SDDC (Chipkill) i opcjonalna aktywna rezerwa pamięci

 

4

HDD

Dwa dyski twarde typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 300GB 15K-rpm 3.5” każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej

 

5

Kontroler dysków

SAS kontroler minimum 8 portów z obsługą RAID 0, 1, 5, 6 min. 512MB cache z podtrzymywaniem bateryjnym

 

6

Napęd optyczny

DVD +/- RW

 

7

Urządzenie do zapisu danych (streamer)

Wewnętrzny, zamontowany w serwerze. Technologia LTO2, transfer do 24MB/s, pojemność 200GB bez kompresji/400GB po kompresji, wewnętrzny; streamer musi być podłączony osobnym kontrolerem SCSI; dodatkowo: 7 taśm do urządzenia dla zapisu danych, 1 taśma czyszcząca

 

8

Karta graficzna

Zintegrowana z płytą główną min 8 MB video RAM, możliwość wyświetlania w rozdzielczości do 1600 x 1200 (głębia 16-bitowa)

 

9

Karty sieciowe

1 karta sieciowa, typu Ethernet 10/100/1000, dopuszcza się zintegrowaną, z funkcjami TOE (akceleracja TCP/IP), PXE-Boot, iSCSI BOOT, druga karta LAN min 100 Mb/s dedykowana dla kontrolera zdalnego zarządzania.

 

10

Zasilanie
i chłodzenie

Redundantne dwa zasilacze typu hot-plug o mocy nie większej niż 700W każdy

 

11

Porty I/O

Dwa porty szeregowe, port równoległy, pięć portów USB, porty myszy i klawiatury (2xPS2), 2 porty RJ45 (w tym jeden dla celów zdalnego zarządzania)

 

12

Oprogramowanie

Oprogramowanie zarządzające wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska, dostęp przez przeglądarkę WWW, szyfrowane połączenie HTTPS/SSL 128-bit, możliwość przekierowania alertów dla administratorów na sms lub mail, obsługa min 12 kont administratorów

 

13

Zarządzanie

Zintegrowany z płytą główną kontroler sprzętowy obsługujący IPMI 2.0, system umożliwiający zdalne zarządzanie w trybie tekstowym,  przejęcie konsoli graficznej i podłączenia zdalnych napędów FDD, CD,

 

14

Obudowa

Obudowa typu Tower, możliwość konwersji do wersji rack (wtedy maksymalnie 5U, instalacja do sześciu dysków hot-plug 3.5”

 

15

Wsparcie dla systemów operacyjnych

Wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: MS Windows 2003 Standard Edition / Web / Enterprise Edition; SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86

 

16

Certyfikaty producenta

Certyfikat producenta ISO9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO14001.

 

17

Klawiatura i mysz

Mysz przewodowa, klawiatura

 

18

Dokumentacja

Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami

 

19

Gwarancja

3 lata z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia ( wymagane oświadczenie producenta )

 

20

Inne

 

 

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych):

 

-czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

-konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

 

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.

 

·          Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Producent sprzętu musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. (Wymagane oświadczenie producenta).

·          Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.

·          Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

·          Dostępność części zamiennych przez 2 lat po upływie standardowej gwarancji (potwierdzone przez producenta)

 

 

 

 

b  -  monitor LCD – 1 sztuka

 

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

Oferowane parametry

 

1

Przekątna ekranu, rozdzielczość

19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych

 

 

2

Parametry obrazu

Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 300 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)

 

 

3

Wejścia wideo

1x DVI, 1x VGA

 

 

4

Obudowa i  regulacja monitora

Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo  o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) - 350mm x 412mm x 62mm, waga maksymalna bez podstawy 3,7kg

 

 

5

Kable

Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy

 

 

6

Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door

 

 

7

Menu OSD

Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,

 

 

8

Zarządzanie zdalne I obsługa

Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC

 

 

9

Certyfikaty i normy, dokumentacja

-TCO 03

-Energy Star (EPA 4.1), zużycie energii max. 25W wg standardów EPA

-EN60950, CE

-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE

-Instrukcja obsługi monitora

 

c - zasilacz awaryjny do serwera (UPS)1 sztuka

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

Oferowane parametry

1

Moc wyjściowa

980W / 1500 VA

 

2

Maksymalna moc, jaką można skonfigurować

980W / 1500 VA

 

3

Napięcie wyjściowe

230V

 

4

Gniazda wyjściowe

(8) IEC 320 C13                                

 

5

Nominalne napięcie wejściowe

230V

 

6

Zakres napięcia wejściowego
w trybie podstawowym

160 - 286V

 

7

Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym

151 - 302V

 

8

Typ akumulatora

Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe

 

9

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora

3 godziny

 

10

Typowy czas podtrzymania
przy obciążeniu 50%

23.9 minuty (490 W)

 

11

Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu

6.7 minuty (980 W)

 

12

Port komunikacyjny

DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB

 

13

Panel przedni

Diody LED wskazują stan obciążenia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przeciążenia

 

14

Maksymalna wysokość

216.00 mm

 

15

Maksymalna szerokość

170.00 mm

 

16

Maksymalna głębokość

439.00 mm

 

17

Kolor

czarny

 

18

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności

Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE

 

19

Okres gwarancji

3 lata naprawy albo wymiana

 

 

 

 

 II. Komputer przenośny (notebook)1 sztuka

 

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

Oferowane parametry

 

1

Procesor

Procesor w architekturze x86, dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający wynik min. 937 pkt w teście PassMark - CPU MARK SCORE (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

 

 

2

Płyta główna

Płyta główna wykonana na zlecenie producenta komputera.

Chipset rekomendowany przez producenta komputera.

 

 

3

Pamięć

Pamięć RAM 2GB DDR2-667 SDRAM w trybie dual channel, możliwość rozbudowy do min 4GB.

 

 

4

Dysk twardy

HDD SATA 160GB 5400rpm.

 

 

5

Wyświetlacz

Wyświetlacz 14,1" TFT SXGA+ o rozdzielczości 1400 x 1050 pixeli.

 

 

6

Karta graficzna

Zintegrowana obsługująca Direct X9, Pixelshader 3.0 oraz DualView

 

 

7

Urządzenie wskazujące

Touchpad z dwoma klawiszami myszy oraz Touchstick (mini manipulator wbudowany w klawiaturę notebooka).

 

 

8

Typ baterii

bateria litowo-jonowa (wg Mobile Mark 2002) - czas pracy do 6,5 godz., zasilacz zewnętrzny.

 

 

9

Wbudowane napędy

DVD-RW super-multi; wewnętrzny instalowany w wymiennej zatoce.

 

 

 

10

Karta dźwiękowa

Kompatybilna z Sound Blaster Pro (wbudowane głośniki stereo)

 

 

11

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 MBit LAN; 802.11 a\b\g Wireless LAN (karta sieciowa bezprzewodowa);

 

 

12

Porty wyjścia/wejścia:

1 x port podczerwieni (Fast IrDa 1.1 max 4 MB/s);

1 x Express card,

1 x type I/II PC Card;

3 x USB (2.0),

1 x IEEE1394;

1 x VGA;

1 x DVI-D,

1 x port szeregowy,

1 x port równoległy,

1x S-Video out;

1 x Kensington Lock,

1 x dedykowane złącze do replikatora portów

 

 

 

13

Dodatkowe opcje:

mikrofon; Bluetooth Module V2.0; moduł TPM 1.2,

optyczna mysz USB, torba na notebooka

 

 

14

System operacyjny:

licencja dla Windows Vista Business 32bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, Windows Vista Business PL, OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, nośnik Windows XP Professional 32bit w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

 

 

 

15

Waga

Max. 1800 g (z baterią)

 

 

16

Gwarancja

36 miesiący w siedzibie użytkownika, dostępność części zamiennych do 2 lat po zakończeniu gwarancji – wymagane oświadczenie producenta

 

 

17

Certyfikaty

Notebook w oferowanej konfiguracji posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej – oznaczenie CE

 

 

 

III. Komputer PC - jednostka centralna - 5 sztuki

 

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

Oferowane parametry

 

1

Procesor

W architekturze x86, czterordzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych

 

 

2

Pamięć RAM

4GB DDR2-800 w trybie dual channel (możliwość rozbudowy do 8 GB), min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci

 

 

3

Dysk twardy

250 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)

 

 

4

Napęd dyskietek

tak

 

 

5

Napęd optyczny

DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD

 

 

6

Płyta główna

Zaprojektowana przez producenta komputera, obsługa procesorów wspierających wirtualizację, zintegrowany kontroler 4 x SATA II, złącza rozszerzeń: min 1x PCI Express o szybkości x16, min. 1x PCI Express o szybkości x1, min 2x PCI 32bit, możliwość RAID 0/1;możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag),możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS, możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego, możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji),możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej, zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu.

Układ zgodny ze standardem TPM 1.2

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS)

 

 

7

Karta dźwiękowa

Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS

 

 

8

Karta sieciowa

10/100/1000 Mbps, obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera

 

 

9

Karta graficzna

Zintegrowana, min. 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową, wyjście DVI

 

 

10

Porty I/O

min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), min. 1x RS-232, min. 1x port równoległy, 2x porty PS2, 1x VGA, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera

 

 

11

System operacyjny

Licencja dla Windows Vista Business 32bit z prawami do instalacji Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej, Windows Vista Business Muli B, OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, nośnik Windows XP Proffesional 32bit w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

 

 

12

Obudowa

Typu „Microtower” w standardzie µBTX, minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala, minimum dwie zatoki wewnętrzne 3,5 cala,

zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 80%, zintegrowane gniazdo zasilania monitora lub inne rozwiązanie zapewniające całkowite odłączenie monitora od zasilania sieciowego (pobór mocy 0,0 wat) w momencie wyłączenia komputera, bez potrzeby dostępu do menu czy przycisków kontrolnych podłączonego do zestawu monitora, obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi, otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy, slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy, w części górnej, czujnik otwarcia obudowy, zintegrowany zamek w obudowie.

 

 

13

Klawiatura

Klawiatura USB w układzie US, numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)

 

 

14

Mysz

Mysz optyczna, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)

 

 

15

Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę  realizowana na miejscu u klienta z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, w razie awarii dyski zostają u klienta, dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta )

Wszystkie komponenty komputera muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta )

 

 

16

Zarządzanie zdalne

Oprogramowanie producenta komputera do zarządzania w sieci LAN, pozwalające na:

- monitoring systemu: dysku twardego (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, temperatury procesora i temperatury wewnątrz komputera, podłączonego monitora (co najmniej możliwość zdalnego odczytu modelu i numeru seryjnego monitora)

-zdalna inwentaryzacja elementów komputera pozwalająca na odczyt następujących informacji: model i rodzaj płyty głównej; rodzaj i typ kości pamięci; rodzaj, model, prędkość procesora, model i numer seryjny dysku twardego

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, jednoczesna archiwizacja i aktualizacja BIOS dla pojedynczego komputera i grupy komputerów; modyfikacja sekwencji uruchamiania z napędów wewnętrznych bądź zewnętrznych

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji;

Powyższe oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie do komputera numeru inwentarzowego (dla pojedynczego komputera lub grupy komputerów), pozwalające na jego unikalną identyfikację w sieci Zamawiającego

 

 

17

Certyfikaty i normy

1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z  WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation )

2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy

3.Certyfikacja dla Novell Linux Enterprise Desktop w wersji 10 lub nowszej – oferowany model komputer musi znajdować się na liście certyfikowanych produktów przez Novell dostępnej pod adresem http://www.novell.com/partnerguide/

 (wymagane dla innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego - komputery muszą umożliwiać poprawną pracę alternatywnego dla Windows systemu operacyjnego ze względu na przeiwdziany, długi czas eksploatacji sprzętu)
3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu

5. Certyfikat ISO9241 dla oferowanego modelu komputera

6. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3

7. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 4.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 4.

http://www.energystar.gov/ia/products/prod_lists/computers_prod_list.xls

8.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 17 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

 

 

18

Inne

 

 

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych):

 

-czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

-konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

 

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

 


 

 IV. Monitor LCD – 5 sztuki  

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

Oferowane parametry

1

Przekątna ekranu, rozdzielczość

19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych

 

2

Parametry obrazu

Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 300 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)

 

3

Wejścia wideo

1x DVI, 1x VGA

 

4

Obudowa i  regulacja monitora

Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo  o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) - 350mm x 412mm x 62mm, waga maksymalna bez podstawy 3,7kg

 

5

Kable

Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy

 

6

Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door

 

7

Menu OSD

Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,

 

8

Zarządzanie zdalne I obsługa

Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC

 

9

Certyfikaty i normy, dokumentacja

-TCO 03

-Energy Star (EPA 4.1), zużycie energii max. 25W wg standardów EPA

-EN60950, CE

-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE

-Instrukcja obsługi monitora

 

 


 

V. Drukarka laserowa – 2 sztuki

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

Oferowane parametry

1

Technologia druku

Druk laserowy, monochromatyczny

 

2

Szybkość druku (mono, A4)

Min. 33 stron/minutę

 

3

Czas wydruku pierwszej strony

poniżej 9,5 sekundy

 

4

Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość)

 min. 1200 x 1200 dpi

 

5

Pojemność głównej szuflady na papier

min. 500 szt.

 

6

Zainstalowana pamięć

minimum 80 MB z możliwością rozbudowy

 

7

Wydajność

min. 100 000/miesięcznie

 

8

Druk dwustronny (dupleks)

Automatyczny – wbudowany moduł druku dwustronnego

 

9

Obsługiwane języki drukarek

Minimum PCL 5e i PCL 6,

 

10

Interfejs standardowy

- Karta sieciowa 10/100 Base TX Ethernet

-          Port równoległy, dwukierunkowy IEEE1284

-          Port Hi-Speed USB 2.0

 

11

Rodzaje obsługiwanego papieru

A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive

 

12

Toner zainstalowany w drukarce

- Zintegrowany z bębnem, wystarczający do wydrukowania min. 13 000 stron przy 5% pokryciu strony (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)

 

13

Maksymalne zużycie energii w trybie gotowości

max. 9W

 

14

Maksymalne zużycie energii podczas drukowania

max. 600W

 

15

Ciśnienie akustyczne

max. 51dB

 

16

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

max. 425 x 410 x 310 mm

 

17

Dołączone oprogramowanie

Sterowniki do drukarki dla systemu Windows XP i Vista ; oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM

 

18

Gwarancja

Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata

 

19

Certyfikaty

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Drukarka atramentowa przenośna – 1 sztuka

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

Oferowane parametry

1

Technologia druku

Technologia termiczna

 

2

Szybkość druku (jakość normalna, mono, A4)

Min. 7 stron/minutę

 

3

Szybkość druku (jakość normalna, kolor, A4)

Min. 5 stron/minutę

 

4

Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość)

 min. 1200 x 1200 dpi

 

5

Pojemność podajników papieru

Min. 50szt.

 

6

Zainstalowana pamięć

minimum 32 MB 

 

7

Interfejs standardowy

-          2 Porty Hi-Speed USB 2.0

-          bezprzewodowy adapter do drukarek 802.11 b/g

-          Bluetooth

 

8

Rodzaje obsługiwanego papieru

A4, A5, A6, B5,C6,DL

 

9

Typ akumulatora

Litowy – możliwość wydrukowania na naładowanym akumulatorze min. 480 stron

 

10

Dołączone oprogramowanie

Sterowniki do drukarki dla systemu Windows XP i  Vista; oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM

 

11

Waga

Max. 2,3kg

 

12

Wyposażenie dodatkowe

Torba na drukarkę przenośną oraz 3 dodatkowe komplety tuszy (czarnych min. 11ml i kolorowych min. 14 ml oryginalnych tego samego producenta co drukarka)

 

13

Gwarancja

Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata

 

14

Certyfikaty

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu

 

 

 

 

 

 


VII. OPROGRAMOWANIE:

 

 1. Oprogramowanie biurowe : Microsoft Office 2007 Small Business wersja BOX – licencja na jednego użytkownika (zawartość Microsoft Office Word 2007, Excel 2007, Outllok 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007) – 28 sztuk

 

 1. System operacyjny:  Microsoft Windows Server 2008 Standard 32Bit/x64 1-4CPU PL 5 users oraz Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 Polish Disk Kit MVL CD           
    - 1 sztuka 

 

3.   Windows Server 2008 Standard CAL 5 users PL –  9 sztuk 

 

 

VIII. Replikator portów do laptopa Fujitsu Siemens LIFEBOOK E8310 – 4 sztuki

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

Oferowane parametry

1

Złącza zewnętrzne

Złącze DVI 

1 szt.

Złącze D-Sub 

1 szt.

Złącze audio (wejście) 

1 szt.

Złącze audio (wyjście) 

1 szt.

Złącze USB 2.0 (standard) 

4 szt.

Złącze PS/2 

1 szt.

Złącze RJ-45 

1 szt.

Złącze Parallel 

1 szt.

Złącze RS-232 (serial) 

1 szt.

Złącze zasilania 

1 szt.

Slot na linkę zabezpieczającą 

1 szt.

 

 

2

Wyposażenie dodatkowe 

zasilacz

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza połączenia replikatora z laptopem przez USB – połączenie wyłącznie przez specjalizowane łącze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawa: US-VI-KAOWD/251/K/2/2008                                                      Załącznik nr 2

 

Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami: pieczęć firmowa Wykonawcy
 

 

 

 

 

 


O Ś W I A D C Z E N I E  art. 22 ust.1  ustawy Pzp

 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Skarbowego w Lublińcu oświadczam, że:

1)      Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności / czynności / określonej
w przedmiocie zamówienia.

2)      Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązania  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3)     Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)     Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

………….…...…………………………………………

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

……………………………… dnia …………………..

 

 


Załącznik nr 3

Sprawa: US-VI-KAOWD/251/2/K/2008                                                                            

 

Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami: pieczęć firmowa Wykonawcy
 

 

 

 

 

 


O Ś W I A D C Z E N I E art. 24 ust.1 ustawy Pzp

 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Skarbowego w Lublińcu:

1)                       Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. Nr 223, z 2007 r., poz. 1655; Dz. U z 2008 Nr 171 poz.1058)

 

 

 

 

 

………….…...…………………………………………

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

……………………………… dnia …………………..

 

 


 

Załącznik nr 4

 

„PROJEKT” UMOWA nr ........./2008

 

zawarta w dniu 2008 - .......... - ......... w Lublińcu pomiędzy:

Urzędem Skarbowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Zamawiającym, a firmą

...............................................................................................................................................

NIP-................................., REGON ..............................

reprezentowaną przez:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ............................ na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego w Lublińcu, powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 

1.        Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Skarbowego w Lublińcu, o parametrach zgodnych z załączonym formularzem ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ z dnia …………2008 r. oraz z ofertą przetargową złożoną i otwartą w dniu …………2008 r.

2.        Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

 

 

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

 

1.                                          Przedmiot umowy zostanie dostarczony do: Urzędu Skarbowego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b.

2.                                          Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu.

3.                                          Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę i przedłożyć fakturę w terminie 7 dni od podpisania umowy.

4.                                          Wykonawca zobowiązany jest awizować telefonicznie pod nr 034 3528320 lub faxem pod nr 034 3528399 dostawę do miejsca przeznaczenia z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach pracy Zamawiającego.

5.                                          Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

6.                                          Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór sprzętu wymienionego w §1 ust. 1 potwierdzony protokołem odbioru przez obydwie strony.

§ 3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.                Łączna wartość całości dostawy przedmiotu umowy, uwzględniająca wszelkie koszty łącznie
z VAT, wynosi .............................. brutto (słownie: ......................................................................). Łączna wartość całości dostawy netto wynosi .......................................... zł. (słownie: ................................................................................).

2.                Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru (załącznik nr 1), dotyczących całości przedmiotu umowy oraz faktury.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 4

WARUNKI GWARANCJI

 

1.                                Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji miesięcznej gwarancji producenta sprzętu na cały oferowany sprzęt komputerowy, licząc od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru (załącznik nr 1).

2.                                Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:

-                               uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,

-                               uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają, warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji.

3.                                Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

4.                                Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

5.                                Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po urządzeniach.

 

 

 

§ 5

WARUNKI SERWISU

 

1.                                          Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony sprzęt (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane).

2.                                          Serwis gwarancyjny prowadzony będzie w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa.

3.                                          W razie naprawy komputera w serwisie Wykonawcy dyski twarde pozostaną u Zamawiającego.

4.                                          W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy.

5.                                          Przy wymianie jakichkolwiek elementów lub całego komputera na nowy, dyski twarde pozostaną u Zamawiającego.

6.                                          Czas przyjazdu serwisu Wykonawcy wynosi max. 6 godzin roboczych od zgłoszenia (telefonicznie lub faxem – załącznik nr 2) awarii.

7.                                          Każda naprawa musi być potwierdzona protokołem z naprawy (załącznik nr 3).

8.                                          Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wynosi do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

9.                                          Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu.

10.                                      Zamawiający zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Wykonawcę w ciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzenia.

11.                                      W przypadku niedotrzymania terminów przyjazdu serwisu, napraw lub wymiany na wolny od wad sprzęt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% ceny jednostkowej netto (zgodnie z zestawieniem kosztorysowym z oferty) uszkodzonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

12.                                      Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru zgłoszeń i interwencji serwisowych dotyczących sprzętu i dostarczania go Zamawiającemu, na jego życzenie.

 

§ 6

WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

1.      Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.

2.      Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.

 

 

 

 

 

 

§ 7.

USTALENIA KOŃCOWE

 

1.      Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3.      Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy Sąd Powszechny z siedzibą w Katowicach.

4.      Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

                        Zamawiający                                                                         Wykonawca

 

 

Załączniki do umowy:

 1. Załącznik nr 1 - protokół odbioru ilościowego.
 2. Załącznik nr 2 - zgłoszenie uszkodzenia.
 3. Załącznik nr 3 - protokół z naprawy.
 4. Załącznik nr 4 – ksero oferty technicznej z dnia ……………….2008 r.
 5. Załącznik nr 5 - ksero zestawienia kosztorysowego z oferty z dnia ……………2008 r.

Załącznik nr 1 (do umowy)

 

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Nazwa i adres miejsca dostawy przedmiotu umowy: Urząd Skarbowy, ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec.

W dniu ......................... dokonano odbioru sprzętu komputerowego zgodnie z ofertą z dnia ………2008 r.

 

 

L.P.

 

Nazwa

 

Numery fabryczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy sprzęt jest kompletny, nie posiada widocznych uszkodzeń mechanicznych.

 

Uwagi

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Za Wykonawcę:                                                                               Za Zamawiającego:

(imię, nazwisko i podpis)                                                                    (imię, nazwisko i podpis)

Załącznik nr 2 (do umowy)

 

ZGŁOSZENIE USZKODZENIA

 

Nazwa i adres miejsca zainstalowania sprzętu

................................................................................................................................................................

1.        Nazwa niesprawnego urządzenia: ...................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.                                                                        Numer seryjny niesprawnego urządzenia: ......................................................................................

................................................................................................................................................................

3.                                                                        Objawy: ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.                                                                        Uwagi: .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5.                                                                                                       Data/godz. wystąpienia uszkodzenia: .............................................................................................

6.                                                                                                       Data/godz. zgłoszenia uszkodzenia: ................................................................................................

7.                                                                                                       Zgłoszenia dokonano:

 

Podczas rozmowy telefonicznej*)

 

Faxem

 

*) imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie w serwisie Wykonawcy: ...........................................

 

................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko zgłaszającego uszkodzenie:                             Podpis zgłaszającego uszkodzenie:

.........................................................................                   ............................................................


Załącznik nr 3 (do umowy)

 

PROTOKÓŁ Z NAPRAWY

 

Nazwa i adres miejsca zainstalowania sprzętu

.................................................................................................................................................................................................

1.                                                                                                       Data/godz. rozpoczęcia interwencji .................................................................................................

2.                                                                                                       Rodzaj naprawy:

 

w ramach gwarancji

 

Pogwarancyjna

 

3.                                                                                                       Nazwa naprawianego urządzenia/numer fabryczny: .......................................................................

................................................................................................................................................................

4.                                                                                                       Lista wymienionych (naprawionych) części:

L.P.

Nazwa części

Numer seryjny / inwentarzowy

Liczba

Rodzaj naprawy*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) możliwe rodzaje naprawy:

01

Wymiana

04

ekspertyza

02

Naprawa

05

prewencja

03

Rozbudowa

06

inne

 

5.                                                                                                       Data/godzina przekazania urządzenia do eksploatacji ......................................................................

6.                                                                                                       Adres serwisu: ...................................................................................................................................

7.                                                                                                       Imię i nazwisko wykonującego naprawę: .........................................................................................

8.                                                                                                       Uwagi wykonującego naprawę: ........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

9.                                                                                                       Uwagi użytkownika: .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Data i podpis przedstawiciela                                                                                 Data i podpis przedstawiciela

instytucji, w której nastąpiło uszkodzenie                                                                                    serwisu

 

 

................................................................................                                                          ................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawa:                                                                         Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Pieczęć firmowa

wykonawcy

Spis załączników i dane adresowe

Załącznikami niniejszej oferty są:

a/.................................................................................................................................................................

b/.................................................................................................................................................................

c/..................................................................................................................................................................

d/.................................................................................................................................................................

e/..................................................................................................................................................................

f/.......................................................................................................................…………………........…...

g/......................................................................................................................……….........................…..

h/...........................................................................................................................................................…..

i/..................................................................................................................................................................

j/..................................................................................................................................................................

k/.................................................................................................................................................................

l/..................................................................................................................................................................

m/................................................................................................................................................................

n/.................................................................................................................................................................

o/.................................................................................................................................................................

p/.................................................................................................................................................................

r/..................................................................................................................................................................


Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

..............................................................................................................................................................

nr telefonu ......................................................... nr faksu .................................................................

e-mail ........................................................................................

 

Adres do korespondencji - wypełnić jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:

kod ......................................................... miasto ..............................................................................

ulica nr ....................................................................

 

 

 

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawa:US-VI-KAOWD/251/K/2/2008                                  Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

       DOSTAWA  SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO – KOD CPV 30200000-1 (urządzenia komputerowe).

       DOSTAWA OPROGRAMOWANIA – KOD CPV 48000000-8

 

I. - Zestaw serwerowy (serwer + monitor LCD + UPS)1 sztuka

a  -  serwer – 1 sztuka

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Procesor

dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86 dedykowane do pracy w serwerach,
o częstotliwości nie mniejszej niż 2.5GHz.

Maksymalny pobór mocy dla procesora max 50W.

2

Płyta główna

Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana
przez producenta serwera, ze złączami: minimum 1x PCI 32-bit / 33 MHz,  2x PCI-X 64-bit/ 100 MHz, min. 4 złącza PCI Express x8, minimum 6 gniazd pamięci RAM, gniazdo klawiatury i gniazdo myszy PS/2, oraz dwa gniazda na procesory jw.

3

Pamięć RAM

Nie mniej niż 8GB RAM, rejestrowa, w pełni buforowana pamięć ECC z podwójnym przeplotem PC2-5300F, technologia SDDC (Chipkill) i opcjonalna aktywna rezerwa pamięci

4

HDD

Dwa dyski twarde typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 300GB 15K-rpm 3.5” każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej

5

Kontroler dysków

SAS kontroler minimum 8 portów z obsługą RAID 0, 1, 5, 6 min. 512MB cache
z podtrzymywaniem bateryjnym

6

Napęd optyczny

DVD +/- RW

7

Urządzenie do zapisu danych (streamer)

Wewnętrzny, zamontowany w serwerze. Technologia LTO2, transfer do 24MB/s, pojemność 200GB bez kompresji/400GB po kompresji, wewnętrzny; streamer musi być podłączony osobnym kontrolerem SCSI; dodatkowo: 7 taśm do urządzenia dla zapisu danych, 1 taśma czyszcząca

8

Karta graficzna

Zintegrowana z płytą główną min 8 MB video RAM, możliwość wyświetlania
w rozdzielczości do 1600 x 1200 (głębia 16-bitowa)

9

Karty sieciowe

1 karta sieciowa, typu Ethernet 10/100/1000, dopuszcza się zintegrowaną, z funkcjami TOE (akceleracja TCP/IP), PXE-Boot, iSCSI BOOT, druga karta LAN min 100 Mb/s dedykowana dla kontrolera zdalnego zarządzania.

10

Zasilanie
i chłodzenie

Redundantne dwa zasilacze typu hot-plug o mocy nie większej niż 700W każdy

11

Porty I/O

Dwa porty szeregowe, port równoległy, pięć portów USB, porty myszy i klawiatury (2xPS2),
2 porty RJ45 (w tym jeden dla celów zdalnego zarządzania)

12

Oprogramowanie

Oprogramowanie zarządzające wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska, dostęp przez przeglądarkę WWW, szyfrowane połączenie HTTPS/SSL 128-bit, możliwość przekierowania alertów dla administratorów na sms lub mail, obsługa min 12 kont administratorów

13

Zarządzanie

Zintegrowany z płytą główną kontroler sprzętowy obsługujący IPMI 2.0, system umożliwiający zdalne zarządzanie w trybie tekstowym,  przejęcie konsoli graficznej
i podłączenia zdalnych napędów FDD, CD,

14

Obudowa

Obudowa typu Tower, możliwość konwersji do wersji rack (wtedy maksymalnie 5U, instalacja do sześciu dysków hot-plug 3.5”

15

Wsparcie dla systemów operacyjnych

Wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: MS Windows 2003 Standard Edition / Web / Enterprise Edition; SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86

16

Certyfikaty producenta

Certyfikat producenta ISO9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO14001.

17

Klawiatura i mysz

Mysz przewodowa, klawiatura

18

Dokumentacja

Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami

19

Gwarancja

3 lata z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia
( wymagane oświadczenie producenta )

20

Inne

 

 

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych):

 

-czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

-konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

 

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.

 

·          Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Producent sprzętu musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. (Wymagane oświadczenie producenta).

·          Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.

·          Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

·          Dostępność części zamiennych przez 2 lat po upływie standardowej gwarancji (potwierdzone przez producenta)

 

 

b  -  monitor LCD – 1 sztuka

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Przekątna ekranu, rozdzielczość

19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych

2

Parametry obrazu

Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 300 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)

3

Wejścia wideo

1x DVI, 1x VGA

4

Obudowa i  regulacja monitora

Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo  o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) - 350mm x 412mm x 62mm, waga maksymalna bez podstawy 3,7kg

5

Kable

Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy

6

Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door

7

Menu OSD

Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,

8

Zarządzanie zdalne I obsługa

Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC

9

Certyfikaty i normy, dokumentacja

-TCO 03

-Energy Star (EPA 4.1), zużycie energii max. 25W wg standardów EPA

-EN60950, CE

-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE

-Instrukcja obsługi monitora

 

 

 

c - zasilacz awaryjny do serwera (UPS)1 sztuka

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Moc wyjściowa

980W / 1500 VA

2

Maksymalna moc, jaką można skonfigurować

980W / 1500 VA

3

Napięcie wyjściowe

230V

4

Gniazda wyjściowe

(8) IEC 320 C13                                

5

Nominalne napięcie wejściowe

230V

6

Zakres napięcia wejściowego
w trybie podstawowym

160 - 286V

7

Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym

151 - 302V

8

Typ akumulatora

Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe

9

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora

3 godziny

10

Typowy czas podtrzymania
przy obciążeniu 50%

23.9 minuty (490 W)

11

Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu

6.7 minuty (980 W)

12

Port komunikacyjny

DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB

13

Panel przedni

Diody LED wskazują stan obciążenia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przeciążenia

14

Maksymalna wysokość

216.00 mm

15

Maksymalna szerokość

170.00 mm

16

Maksymalna głębokość

439.00 mm

17

Kolor

czarny

18

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności: Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE

19

Okres gwarancji

3 lata naprawy albo wymiana

 


 


II. Komputer przenośny (notebook)1 sztuka

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Procesor

Procesor w architekturze x86, dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający wynik min. 937 pkt w teście PassMark - CPU MARK SCORE (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

2

Płyta główna

Płyta główna wykonana na zlecenie producenta komputera.

Chipset rekomendowany przez producenta komputera.

3

Pamięć

Pamięć RAM 2GB DDR2-667 SDRAM w trybie dual channel, możliwość rozbudowy do min 4GB.

4

Dysk twardy

HDD SATA 160GB 5400rpm.

5

Wyświetlacz

Wyświetlacz 14,1" TFT SXGA+ o rozdzielczości 1400 x 1050 pixeli.

6

Karta graficzna

Zintegrowana obsługująca Direct X9, Pixelshader 3.0 oraz DualView

7

Urządzenie wskazujące

Touchpad z dwoma klawiszami myszy oraz Touchstick (mini manipulator wbudowany
w klawiaturę notebooka).

8

Typ baterii

bateria litowo-jonowa (wg Mobile Mark 2002) - czas pracy do 6,5 godz., zasilacz zewnętrzny.

9

Wbudowane napędy

DVD-RW super-multi; wewnętrzny instalowany w wymiennej zatoce.

 

10

Karta dźwiękowa

Kompatybilna z Sound Blaster Pro (wbudowane głośniki stereo)

11

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 MBit LAN; 802.11 a\b\g Wireless LAN (karta sieciowa bezprzewodowa);

12

Porty wyjścia/wejścia:

1 x port podczerwieni (Fast IrDa 1.1 max 4 MB/s);

1 x Express card,

1 x type I/II PC Card;

3 x USB (2.0),

1 x IEEE1394;

1 x VGA;

1 x DVI-D,

1 x port szeregowy,

1 x port równoległy,

1x S-Video out;

1 x Kensington Lock,

1 x dedykowane złącze do replikatora portów

 

13

Dodatkowe opcje:

mikrofon; Bluetooth Module V2.0; moduł TPM 1.2,

optyczna mysz USB, torba na notebooka

14

System operacyjny:

licencja dla Windows Vista Business 32bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, Windows Vista Business PL, OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, nośnik Windows XP Professional 32bit w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

 

15

Waga

Max. 1800 g (z baterią)

16

Gwarancja

36 miesiący w siedzibie użytkownika, dostępność części zamiennych do 2 lat po zakończeniu gwarancji – wymagane oświadczenie producenta

17

Certyfikaty

Notebook w oferowanej konfiguracji posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej – oznaczenie CE


 

III. Komputer PC - jednostka centralna - 5 sztuki

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Procesor

W architekturze x86, czterordzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych

2

Pamięć RAM

4GB DDR2-800 w trybie dual channel (możliwość rozbudowy do 8 GB), min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci

3

Dysk twardy

250 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)

4

Napęd dyskietek

tak

5

Napęd optyczny

DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD

6

Płyta główna

Zaprojektowana przez producenta komputera, obsługa procesorów wspierających wirtualizację, zintegrowany kontroler 4 x SATA II, złącza rozszerzeń: min 1x PCI Express o szybkości x16, min. 1x PCI Express o szybkości x1, min 2x PCI 32bit, możliwość RAID 0/1;możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag),możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS, możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego, możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji),możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej, zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu.

Układ zgodny ze standardem TPM 1.2

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS)

7

Karta dźwiękowa

Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS

8

Karta sieciowa

10/100/1000 Mbps, obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera

9

Karta graficzna

Zintegrowana, min. 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową, wyjście DVI

10

Porty I/O

min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), min. 1x RS-232, min. 1x port równoległy, 2x porty PS2, 1x VGA, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera

11

System operacyjny

Licencja dla Windows Vista Business 32bit z prawami do instalacji Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej, Windows Vista Business Muli B, OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, nośnik Windows XP Proffesional 32bit w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

12

Obudowa

Typu „Microtower” w standardzie µBTX, minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala, minimum dwie zatoki wewnętrzne 3,5 cala,

zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 80%, zintegrowane gniazdo zasilania monitora lub inne rozwiązanie zapewniające całkowite odłączenie monitora od zasilania sieciowego (pobór mocy 0,0 wat) w momencie wyłączenia komputera, bez potrzeby dostępu do menu czy przycisków kontrolnych podłączonego do zestawu monitora, obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi, otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy, slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy, w części górnej, czujnik otwarcia obudowy, zintegrowany zamek w obudowie.

13

Klawiatura

Klawiatura USB w układzie US, numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)

14

Mysz

Mysz optyczna, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)

15

Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę  realizowana na miejscu u klienta z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, w razie awarii dyski zostają u klienta, dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta )

Wszystkie komponenty komputera muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta )

16

Zarządzanie zdalne

Oprogramowanie producenta komputera do zarządzania w sieci LAN, pozwalające na:

- monitoring systemu: dysku twardego (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, temperatury procesora i temperatury wewnątrz komputera, podłączonego monitora (co najmniej możliwość zdalnego odczytu modelu i numeru seryjnego monitora)

-zdalna inwentaryzacja elementów komputera pozwalająca na odczyt następujących informacji: model i rodzaj płyty głównej; rodzaj i typ kości pamięci; rodzaj, model, prędkość procesora, model i numer seryjny dysku twardego

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, jednoczesna archiwizacja i aktualizacja BIOS dla pojedynczego komputera i grupy komputerów; modyfikacja sekwencji uruchamiania z napędów wewnętrznych bądź zewnętrznych

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji;

Powyższe oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie do komputera numeru inwentarzowego (dla pojedynczego komputera lub grupy komputerów), pozwalające na jego unikalną identyfikację w sieci Zamawiającego

17

Certyfikaty i normy

1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z  WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation )

2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy

3.Certyfikacja dla Novell Linux Enterprise Desktop w wersji 10 lub nowszej – oferowany model komputer musi znajdować się na liście certyfikowanych produktów przez Novell dostępnej pod adresem http://www.novell.com/partnerguide/

 (wymagane dla innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego - komputery muszą umożliwiać poprawną pracę alternatywnego dla Windows systemu operacyjnego ze względu na przeiwdziany, długi czas eksploatacji sprzętu)
3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu

5. Certyfikat ISO9241 dla oferowanego modelu komputera

6. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3

7. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 4.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 4.

http://www.energystar.gov/ia/products/prod_lists/computers_prod_list.xls

8.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 17 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

18

Inne

 

 

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych):

 

-czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

-konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

 

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera


 

 IV. Monitor LCD – 5 sztuki 

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Przekątna ekranu, rozdzielczość

19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych

2

Parametry obrazu

Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 300 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)

3

Wejścia wideo

1x DVI, 1x VGA

4

Obudowa i  regulacja monitora

Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo  o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) - 350mm x 412mm x 62mm, waga maksymalna bez podstawy 3,7kg

5

Kable

Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy

6

Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door

7

Menu OSD

Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,

8

Zarządzanie zdalne I obsługa

Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC

9

Certyfikaty i normy, dokumentacja

-TCO 03

-Energy Star (EPA 4.1), zużycie energii max. 25W wg standardów EPA

-EN60950, CE

-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE

-Instrukcja obsługi monitora

 


 

V. Drukarka laserowa – 2 sztuki

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Technologia druku

Druk laserowy, monochromatyczny

2

Szybkość druku (mono, A4)

Min. 33 stron/minutę

3

Czas wydruku pierwszej strony

poniżej 9,5 sekundy

4

Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość)

 min. 1200 x 1200 dpi

5

Pojemność głównej szuflady na papier

min. 500 szt.

6

Zainstalowana pamięć

minimum 80 MB z możliwością rozbudowy

7

Wydajność

min. 100 000/miesięcznie

8

Druk dwustronny (dupleks)

Automatyczny – wbudowany moduł druku dwustronnego

9

Obsługiwane języki drukarek

Minimum PCL 5e i PCL 6,

10

Interfejs standardowy

- Karta sieciowa 10/100 Base TX Ethernet

-          Port równoległy, dwukierunkowy IEEE1284

Port Hi-Speed USB 2.0

11

Rodzaje obsługiwanego papieru

A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive

12

Toner zainstalowany w drukarce

- Zintegrowany z bębnem, wystarczający do wydrukowania min. 13 000 stron przy 5% pokryciu strony (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)

 

13

Maksymalne zużycie energii w trybie gotowości

max. 9W

14

Maksymalne zużycie energii podczas drukowania

max. 600W

15

Ciśnienie akustyczne

max. 51dB

16

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

max. 425 x 410 x 310 mm

17

Dołączone oprogramowanie

Sterowniki do drukarki dla systemu Windows XP i Vista ; oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM

18

Gwarancja

Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata

19

Certyfikaty

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu

 

 

 

 


 


VI. Drukarka atramentowa przenośna – 1 sztuka

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Technologia druku

Technologia termiczna

2

Szybkość druku (jakość normalna, mono, A4)

Min. 7 stron/minutę

3

Szybkość druku (jakość normalna, kolor, A4)

Min. 5 stron/minutę

4

Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość)

 min. 1200 x 1200 dpi

5

Pojemność podajników papieru

Min. 50szt.

6

Zainstalowana pamięć

minimum 32 MB 

7

Interfejs standardowy

-          2 Porty Hi-Speed USB 2.0

-          bezprzewodowy adapter do drukarek 802.11 b/g

Bluetooth

8

Rodzaje obsługiwanego papieru

A4, A5, A6, B5,C6,DL

9

Typ akumulatora

Litowy – możliwość wydrukowania na naładowanym akumulatorze min. 480 stron

10

Dołączone oprogramowanie

Sterowniki do drukarki dla systemu Windows XP i  Vista; oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM

11

Waga

Max. 2,3kg

12

Wyposażenie dodatkowe

Torba na drukarkę przenośną oraz 3 dodatkowe komplety tuszy (czarnych min. 11ml i kolorowych min. 14 ml oryginalnych tego samego producenta co drukarka)

13

Gwarancja

Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata

14

Certyfikaty

Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu

 

 

 

 

 


VII. OPROGRAMOWANIE:

 

 1. Oprogramowanie biurowe : Microsoft Office 2007 Small Business wersja BOX – licencja na jednego użytkownika (zawartość Microsoft Office Word 2007, Excel 2007, Outllok 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007) – 28 sztuk

 

 1. System operacyjny:  Microsoft Windows Server 2008 Standard 32Bit/x64 1-4CPU PL 5 users oraz Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 Polish Disk Kit MVL CD           
    - 1 sztuka 

 

3.   Windows Server 2008 Standard CAL 5 users PL –  9 sztuk 

 

     

 

VIII. Replikator portów do laptopa Fujitsu Siemens LIFEBOOK E8310 – 4 sztuki

Poz.

Parametr

Wymagania minimalne

1

Złącza zewnętrzne

Złącze DVI 

1 szt.

Złącze D-Sub 

1 szt.

Złącze audio (wejście) 

1 szt.

Złącze audio (wyjście) 

1 szt.

Złącze USB 2.0 (standard) 

4 szt.

Złącze PS/2 

1 szt.

Złącze RJ-45 

1 szt.

Złącze Parallel 

1 szt.

Złącze RS-232 (serial) 

1 szt.

Złącze zasilania 

1 szt.

Slot na linkę zabezpieczającą 

1 szt.

 

2

Wyposażenie dodatkowe 

zasilacz

 

 

Zamawiający nie dopuszcza połączenia replikatora z laptopem przez USB – połączenie wyłącznie przez specjalizowane łącze.

 

 

 

 [1] niepotrzebne skreślićTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!