wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania w trakcie realizacji
Lubliniec

Lubliniec: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO jest zakup energii elektrycznej dla budynku Urzędu Skarbowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b..
Numer ogłoszenia: 250179 - 2010; data zamieszczenia: 13.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Skarbowy w Lublińcu , ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, tel. 034 352 83 00, faks 034 352 83 99.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO jest zakup energii elektrycznej dla budynku Urzędu Skarbowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postanowienia ogólne. Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej dla budynku Urzędu Skarbowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b. Energia elektryczna musi spełniać parametry jakościowe, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Energia elektryczna jest dostarczana przyłączami kablowymi dla zasilania podstawowego i rezerwowego. Pomiar energii realizowany jest poprzez: 1) dla zasilania podstawowego -półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy, 2) dla zasilania rezerwowego - bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy. Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej C21 dla zasilania podstawowego i rezerwowego. Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej IV i ustalona jest moc umowna dla zasilania podstawowego 130 kW, dla zasilania rezerwowego 46 kW. W ramach realizowanej sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę: 1) zapewnienie napięcia znamionowego sieci 230/400V o częstotliwości 50Hz z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 2) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji przez całą dobę, 3) niezwłoczne likwidowanie przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, 4) udzielanie informacji na żądanie Zamawiającego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii w sieci, 5) telefoniczne powiadamianie - osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu - z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, 6) na wniosek Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wykonanie sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów . Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie trwania umowy wyniesie 267 050 kWh. Wielkość zamówienia jest maksymalna, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej zmniejszenia, które nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Opis dokonywania spełnienia warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające wymagane prawem uprawnienia - wymagane jest posiadanie koncesji na obrót energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        koncesję, zezwolenie lub licencję

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b, 42- 700 Lubliniec pok. nr 14..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewkiego 7b, 42- 700 Lubliniec (kancelaria - sala obsługi podatnika stanowisko nr 2) lub pocztą..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

W oryginale podpisała

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu

mgr Izabela KandziaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!