wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane

Przedmiot postępowania:

Zgodnie z art. 31 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( zał. nr 4a do SIWZ).

Robota budowlana polegająca na dobudowie skrzydła budynku do budynku Urzędu Skarbowego w Lublińcu; wraz z wykonaniem przyłączy mediów; budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. 
kod CPV 45215500-2; zakres wykonywanych prac określony jest w dokumentacji projektowej oraz w  specyfikacjach technicznych wykazanych z załączniku Nr 4 a do SIWZ.

Tryb przetargu:

 PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wartość zamówienia powyżej 60.000 EURO (TAK)  powyżej 60.000 EURO

Zamawiający:

URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU 

Nazwa i adres:

 
 
Adres do korespondencji:
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
NIP 575-10-80-083

woj. śląskie

REGON

 150003982

tel.:

 (034) 3561669
 

Fax:

 034 3562822

e-mail:

 us2419@sl.mofnet.gov.pl

Internet:

 www.isnet.katowice.pl/us/lubliniec.htm

Rodzaj zamówienia:

 robota budowlana

Składanie ofert wariantowych

 nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

Składanie ofert 

  -

Termin realizacji 

Pożądany

 - 

Wymagany

 30.11.2009 r.

Kwota wadium

100.000,00 należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

 cena - 100 %

kryterium to będzie oceniane  z regułą minimalizacji, czyli oferta 
z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów -100; pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w  SIWZ. 

Sposób uzyskania formularza  istotnych warunków zamówienia / zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia *

Formularz SIWZ wraz z załącznikami można pobierać w siedzibie Urzędu Skarbowego  w Lublińcu w pokoju nr 14 do dnia 20.06.2006 r.

Cena formularza zawierającego  istotne warunki zamówienia

2.196,00 brutto

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

 Danuta Sieńska

nr pokoju:

 14

tel:

 3561669 wew. 102

godz. udzielania informacji:

 od 7.00 do 15.00

e-mail:

 us2419@sl.mofnet.gov.pl

Miejsce składania ofert

 Urząd Skarbowy w Lublińcu pok.18 ; termin związania ofertą - 60 dni

Termin składania ofert

 20.06.2006 r. godz.10.00

Miejsce składania ofert

 Urząd Skarbowy w Lublińcu pok.18 

Otwarcie ofert

Miejsce

Urząd Skarbowy w Lublińcu pok.14 

Termin

20.06.2006 r.

godzina

11.00

Postępowanie prowadzone

  -
  -

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień Publicznych; spełniający warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykonawcy którzy na podstawie dokumentów wymienionych w SIWZ wykażą spełnienie warunków wymienionych w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności posiadają uprawnienia do wykonywania robot budowlanych; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał technicznych, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia ; dołączą wykaz wykonanych w okresie 3 lat robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi że roboty zostały wykonane należycie; złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń ujętych w SIWZ.

  Lubliniec 2006-04-25

* niepotrzebne skreślićTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!