wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia Świadczenie usługi sprzątania budynków, obsługa kotłowni c.o. i wykonywanie drobnych napraw nie wymagających specjalistycznych uprawnień 
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Urząd Skarbowy w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b, ul. Paderewskiego 7a, ul. Niegolewskich 5

 

Zamawiający nazwa i adres Urząd Skarbowy w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7b
42-700 Lubliniec
woj. śląskie
REGON 150003982
tel. (34)3561669
 
Fax (34)3562822
email us2419@sl.mofnet.gov.pl
internet www.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.isnet. katowice.pl/us/Lubliniec.htm
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot 74731000-2
dodatkowe przedmioty brak
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE) NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE) NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) Zamówienie poniżej 60.000 euro
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy
data rozpoczęcia  
data zakończenia  
Wymagane wadium W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; spełniający warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz wykonawcy którzy wykażą spełnienie warunków na podstawie dokumentów wymienionych w SIWZ, 

a także:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro (TAK/NIE) NIE
Kryteria oceny ofert Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena (100%).
Przy ocenie ofert nie podlegających odrzuceniu brana pod uwagę będzie cena brutto - ryczałtowa kwota  jaką poniesie zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia publicznego. Ocena oferty dokonywana będzie według następującej zasady: najniższa oferowana wartość (cena brutto) spośród zakwalifikowanych ofert / wartość (cena brutto) badanej oferty x 100.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje nieodpłatnie nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej, odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ponadto na wniosek wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zostać przesłana pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy) 0,00zł
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b; 42-700 Lubliniec
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data 06.11.2006r.
godzina 10.00
Otwarcie ofert miejsce Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b; 42-700 Lubliniec
termin 06.11..2006r.
godzina 11.00
Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych NIE DOTYCZY
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE) NIE
Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE) NIE
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE) NIE
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE) NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko Danuta Sieńska
nr pokoju 14
tel. (34)356-16-69
godziny udzielania informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
email us2419@sl.mofnet.gov.pl

* niepotrzebne skreślićTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!