wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz konwój wartości pieniężnych 
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Urząd Skarbowy w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7b, 

 

Zamawiający nazwa i adres Urząd Skarbowy w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7b
42-700 Lubliniec
woj. śląskie
REGON 150003982
tel. (34)3561669
 
Fax (34)3562822
email us2419@sl.mofnet.gov.pl
internet www.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.isnet. katowice.pl/us/Lubliniec.htm
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot 74610000-8
dodatkowe przedmioty brak
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE) NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE) NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) Zamówienie poniżej 60.000 euro
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy tj. od 01.03.2007 r.
data rozpoczęcia -
data zakończenia -
Wymagane wadium W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; spełniający warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz wykonawcy którzy wykażą spełnienie warunków na podstawie dokumentów wymienionych w SIWZ, 

a także:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  Ponadto Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące wymogi:

  Þ    posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadać koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia i konwoju wartości pieniężnych  ( ustawa o ochronie osób i mienia
  z 22 sierpnia 1997 r. t.j. Dz. U z 2005 Nr 145,poz.1221 z późn.zm. )

  Þ    posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w siedzibie Zamawiającego posiadającymi licencję I stopnia pracownika ochrony.

  Þ    dysponować pracownikiem nadzoru  nad prowadzeniem ochrony posiadającym licencje pracownika ochrony  drugiego stopnia oraz upoważnionego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli :Zastrzeżone”.

  Þ    posiada własną grupę interwencyjną, która na wezwanie pracownika ochrony  lub kierownictwa Urzędu Skarbowego w  Lublińcu niezwłocznie zostanie skierowana do  siedziby Zamawiającego i podejmie działania.

                 Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przez wykonawców wynikających z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

  a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

  b)      zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS (aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

  c)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

  d)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

  e)      Koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia uzyskaną zgodnie z art.15 ustawy o ochronie osób i mienia.

            f) aktualną polisę ubezpieczenia inny dokument  potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł ważną przez cały okres trwania umowy.  

                W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedłożyć następujące dokumenty:

  -        wykaz wykonanych w okresie trzech lat usług przed dniem wszczęcia postępowania o zmówienie publiczne , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie ;

  -        stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień.   

                W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy przedłożyć  dokument:

  -        zaświadczenie o niezaleganiu z właściwego organu podatkowego oraz ZUS,

  -        polisę lub inny dokument  potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł ważna przez cały okres trwania umowy.  

Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro (TAK/NIE) NIE
Kryteria oceny ofert kryterium oceny ofert będzie :  1. cena 80% 

                                               2. wiarygodność Wykonawcy 20%.

Punkty przyznawane za podane w pkt .1. kryterium będą liczone według następującego wzoru:


 
               P – Ilość punktów dla danej oferty.

NOWB – Najniższa oferowana wartość brutto.

WBOB- Wartość brutto oferty badanej.

Kryterium to będzie oceniane zgodnie z regułą minimalizacji, czyli oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

    Punkty przyznawane za podane w pkt 2. kryterium będą liczone poprzez przyznanie 1  punktu za każdą przedłożoną referencję potwierdzającą wiarygodność Wykonawcy max.100 referencji.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje nieodpłatnie nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
Ponadto specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej, odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ponadto na wniosek wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zostać przesłana pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy) 0,00zł
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b; 42-700 Lubliniec
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data 29.01.2007 r.
godzina 10.00
Otwarcie ofert miejsce Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b; 42-700 Lubliniec
termin 29.01.2007 r.
godzina 11.00
Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych NIE DOTYCZY
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE) NIE
Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE) NIE
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE) NIE
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE) NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko Danuta Sieńska
nr pokoju 14
tel. (34)356-16-69
godziny udzielania informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
email us2419@sl.mofnet.gov.pl


To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!