wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax:34 352-83-99

us2419@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 14 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane

Lubliniec: Nadbudowa i remont istniejącej siedziby Urzędu Skarbowego w Lublińcu
Numer ogłoszenia: 108495 - 2008; data zamieszczenia: 21.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Skarbowy w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7b, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, tel. 034 3562822, fax 034 3562822.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa i remont istniejącej siedziby Urzędu Skarbowego w Lublińcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych . 1.1.. Wykaz dokumentacji projektowej: -zagospodarowanie terenu i architektura, -sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne; -przebudowa sieci gazowej i przyłączy; -instalacja hydrantowa; -instalacje centralnego ogrzewania, -instalacje wodno- kanalizacyjne, -klimatyzacja i wentylacja w wytypowanych pomieszczeniach, -wewnętrzne instalacje elektryczne, -instalacja logiczna z zasilaniem, -system sygnalizacji i napadu oraz kontroli dostępu, -instalacje telewizji przemysłowej, -instalacje sygnalizacji pożaru i oddymiania. 1.2. Robota budowlana polega na nadbudowie i remoncie istniejącej siedziby Urzędu Skarbowego, budynek podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Istniejący budynek Urzędu Skarbowego w Lublińcu: -jest obiektem dwukondygnacyjnym, -ściany zewnętrzne - cegła pełna; -ławy fundamentowe- betonowe, -ściany fundamentowe- kamień łamany, częściowo cegła pełna. W istniejącym budynku należy zdemontować: -dach wraz z konstrukcją drewnianą -strop ostatniej kondygnacji, -drzwi, okna, posadzki w pomieszczeniach biurowych, -wszystkie instalacje elektryczne widoczne na zewnątrz, -wszystkie instalacje wod- kan. widoczne na zewnątrz, -ściany i schody klatki schodowej powyżej piwnic, -posadzki w piwnicach i pogłębić piwnice. -należy poziomy poszczególnych kondygnacji dopasować do poziomów budynku nowowybudowanego W nowym budynku należy wykonać nadbudowę 1 piętra oraz wykonać poddasze użytkowe. Kubatura istniejącego budynku - części istniejącej -2664,80m3 Kubatura nadbudowy - 1897,7m3. 2. Robota budowlana będąca przedmiotem zamówienia dot. budynku który będzie skomunikowany z nowo- wybudowanym obiektem. Budynek będący siedzibą Urzędu Skarbowego nadbudowany i remontowany winien spełniać w szczególności następujące uwarunkowania: - elewacja wykonana musi być taka sama jak już istniejąca ; -dach - dwuspadowy , dachówka ceramiczna taka sama jak w obiekcie nowo-wybudowanym - rynny wraz z instalacją grzewczą takie same jak w obiekcie nowo-wybudowanym , -płytki gresowe- takie same jak w obiekcie nowo-wybudowanym 3. Realizacja zamówienia: 1)Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę przedwstępną , dotyczącą realizacji całości robót budowlanych, 2)z uwagi na okresowe przekazywanie środków finansowych Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia w etapach, 3)na każdy etap realizacji robót Zamawiający będzie zawierał z Wykonawcą odrębną umowę; pierwszą umowę przyrzeczoną zawrze z Wykonawcą w terminie 3 dni od daty podpisania umowy przedwstępnej, 4)termin i warunki realizacji prac w tym zakresie zostaną określone odrębnie w każdej umowie przyrzeczonej, dla każdego etapu realizacji zamówienia odrębnie, 5)zakres prac określanych w umowach dla każdego etapu będzie uwarunkowany wysokością środków finansowych przekazanych Zamawiającemu, 6)Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen w trakcie realizacji procesu budowlanego objętego umową przedwstępną. 7.)W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznych itp. czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonych w art.11 pkt8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Wskazana jest wizja lokalna obiektu siedziby Urzędu Skarbowego w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.00 do 15.00. w dniach 26-27.05.2008 6.Dokumentacja projektowa może zostać udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b w pokoju nr 12.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.34.30.00-3, 45.42.11.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Wadium ustalamy w wysokości 150.000,00 złZgodnie z art.45 w postępowaniach w trybie przetargu ograniczonego wadium może być wniesione w jednej lub kilku form: -w pieniądzu -gwarancja bankowa -poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej -gwarancja ubezpieczeniowa -poręczenia podmiotów skazanych w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. Opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy: 1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie 5 lat roboty budowlane- co najmniej dwie lub modernizację na kwotę nie mniejszą niż 1.500 000,00 zł. 3.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ; zapewnią realizację zamówienia przez osoby posiadające uprawnienia ; a) budowlane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo budowlane -do pełnienia funkcji kierownika budowy; w specjalności konstrukcyjno budowlanej; b) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych; c) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 4.Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia który posiada środki finansowe na rachunku bankowym wykonawcy w kwocie 1000.000,00 zł. lub ma zdolność kredytową w tej wysokości . 5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne. 6.Wykonawca , podwykonawca lub jego pracownicy posiadają certyfikaty na wykonawstwo i serwisowanie wystawione przez producenta okablowania sieci komputerowej. 7. Wykonawca udzieli gwarancji z 15 letnim bezpłatnym okresem gwarancji dla Zamawiającego na wykonanie instalacji teledacyjnej pasywnej ( niezależnie od pozostałych gwarancji). O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie: 1.wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2.Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych 3.Oświadczenie wykonawcy o udzieleniu gwarancji z 15 letnim bezpłatnym okresem gwarancji dla inwestora dla Zamawiającego na wykonanie instalacji teledacyjnej pasywnej ( niezależnie od pozostałych gwarancji). 4.Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień oraz wymaganych certyfikatów. -Uprawnienia budowlane osoby która będzie pełniła funkcję kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie iż jest członkiem właściwej izby zawodowej; -uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych; -uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 5.Pełnomocnictwo w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6. Wykaz robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00zł każde wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 8. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę. 9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 10. Informacja banku w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową określoną na kwotę.1 000 000zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7,8,9, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W/Wymienione oświadczenia i dokumenty -należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1.Zamawiający dokonana oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. 2.Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni. 3.Kryterium rozróżniającym wykonawców będzie liczba zrealizowanych zamówień o następujących wartościach: -za każdą inwestycję powyżej 1.500.000,00 zł - 1 pkt -za każdą inwestycję powyżej 2.000.000,00 - 1,5 pkt -za każda inwestycję powyżej 3.000.000,00 - 2 pkt. Wykonawca który uzyskał najwyższa liczbę punktów zostanie uznany za spełniającego warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu to Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. III. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1.Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. . 2. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę (osoby) uprawnione podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 3. Wszelką korespondencję należy opatrzyć numerem sprawy: US-VI-KAOWD/251/1/2008. 4.Wniosek należy umieścić w kopercie z napisem Nadbudowa i remont istniejącej siedziby Urzędu Skarbowego 5.W sprawie informacji nt prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne można się kontaktować z Danutą Sieńska numer telefonu 034 356-16-69 6.O dokonanej ocenie złożonych wniosków Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego. 7.Zamawiający zaprasza Wykonawców których wyłonił po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego do złożenia oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7b, pok. nr 18, 42-700 Lubliniec.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).To jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Lublińcu
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-lublincu

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!