wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Opolska 23
Centrala: 32 76-99-299
fax:32 76-99-205

us2430@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Przedmiot zamówienia

Zakup, instalacja i wdrożenie w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach systemu Rejestracji Czasu Pracy wraz z elementami tj.:

  • 1 szt. kontrolera pozwalającego na rejestrację czasu wejścia-wyjścia,

  • 5 szt. kontrolerów pozwalających na automatyczne otwieranie drzwi,

  • 150 szt. kart zbliżeniowych

współpracującego z użytkowanym w urzędzie oprogramowaniem kadrowo-płacowym Bomark-Millenium

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Tarnowskie Góry ul. Opolska 23

Zamawiający

nazwa i adres

 Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

 ul. Opolska 23

  42-600 Tarnowskie Góry

 

REGON

 270507497

tel.

 032 7699200

 

Fax

 032 7699205

email

 us2430@sl.mofnet.gov.pl

internet

 http://www.isnet.katowice.pl/us/Tarnowskie.htm

http://www.isnet.katowice.pl/bip/tarnowskie.htm

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

31711310-9

dodatkowe przedmioty

 brak

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 9.000 zł

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

7 dni

data rozpoczęcia

 podpisanie umowy

data zakończenia

 7 dni od daty podpisania umowy

Wymagane wadium

 nie dotyczy

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2 pkt. 1 i 2 

Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

  CENA-100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

1) Nie ma dodatkowych warunków otrzymania

2)  Informacje po złożeniu pytań na piśmie

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 do odbioru w siedzibie zamawiającego pokój 25

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 nie dotyczy

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 siedziba zamawiającego pokój nr. 25

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 31.10.2005

godzina

 12:00

Otwarcie ofert

miejsce

 siedziba zamawiającego pokój 13

termin

 31.10.2005

godzina

 13:00

Termin związania ofertą

30.11.2005

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

nie dotyczy

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

nie dotyczy

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Maciej Jaworski, Marek Bereska

nr pokoju

 25, 3

tel.

 032 7699211, 7699267  fax- 032 7699205

godziny udzielania informacji

 8:00 - 14:00

email

 us2430@sl.mofnet.gov.plTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!