wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane


Bielsko-Biała: Dostawa sprzętu komputerowego oraz programu komputerowego do zarządzania infrastrukturą informatyczną
Numer ogłoszenia: 387918 - 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej , ul. Warszawska 45, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4998400, faks 033 4998401.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz programu komputerowego do zarządzania infrastrukturą informatyczną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 13 komputerów stacjonarnych, 13 monitorów LCD, 7 laptopów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, programu komputerowego do zarządzania infrastrukturą informatyczną..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 48.78.10.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, że spełnia ten warunek (zał.nr 4 do SIWZ), 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia ten warunek (zał.nr 4 do SIWZ), 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu, zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał.nr 4 do SIWZ)..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej wykonawcy mają obowiązek złożyć: 1.odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww.dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg wzoru określonego w zał.nr 4 do SIWZ. 3. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsk-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała Dziennik podawczy (pok.nr 6).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 13 komputerów stacjonarnych, 13 monitorów LCD, 7 laptopów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa programu komputerowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program komputerowy do zarządzania infrastrukturą informatyczną..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.78.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!