wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Zakup i dostawa samochodu osobowego

 

Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania informatycznego

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Zamawiający

nazwa i adres

 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

 ul. Warszawska 45

 43-300 Bielsko-Biała

 woj. śląskie

REGON

 072884840

tel.

 033 8285600

 

Fax

 033 8285601

email

 us2472@sl.mofnet.gov.pl

internet

 --

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 TAK

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 --

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 7 dni od daty podpisania umowy

data rozpoczęcia

 Data podpisania umowy

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 NIE

Warunki udziału w postępowaniu

 Złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wraz z żądanymi załacznikami

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 Cz.I    1.Cena – 80% , 2.Czas reakcji serwisu – 20%

 Cz.II   1.Cena – 80%, 2.Czas  reakcji serwisu – 20%

 Cz.III   Cena – 100%

 Cz.IV   Cena – 100%

 Cz.V   1.Cena – 80%, 2.Czas reakcji serwisu – 20%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 Osobiście lub pocztą na podstawie wniosku o przesłanie SIWZ

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 w siedzibie zamawiającego p. 4 (parter) w godz. 7.30 do 15.30

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 --

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 w siedzibie zamawiającego (Kancelaria – dziennik podawczy, parter)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 24.11.2004

godzina

 9.00

Otwarcie ofert

miejsce

 w siedzibie zamawiającego,pok.205

termin

 24.11.2004

godzina

 9.30

Termin związania ofertą

 30 dni od dnia otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 --

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Marcin Ścieszka, Adam Szafraniec

nr pokoju

 121

tel.

 033 828 5661

godziny udzielania informacji

 8.00 do 15.00

email

  marcin.scieszka@sl.mofnet.gov.plTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!