wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Zakup i dostawa samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiot zamówienia

   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, określonych w Formularzu cenowym, do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej  

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Siedziba Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego 43-300 Bielsko-Biała, ul.Warszawska 45

Zamawiający

nazwa i adres

 Drugi Śląski Urząd Skarbowy

 43-300 Bielsko-Biała, ul.Warszawska 45

 Adres do korespondencji:

 j.w.

 woj. śląskie

REGON

 072884840

tel.

 0-prefix-33-499-84-00 

 0-prefix-33-499-84-50

Fax

 0-prefix-33-499-84-01

email

 us2472@sl.mofnet.gov.pl

internet

 http://www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

52700000-6

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 11 miesięcy od daty podpisania umowy

data rozpoczęcia

Data podpisania umowy

data zakończenia

30.11.2007r.

Wymagane wadium

 NIE

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

Cena - 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 4.12.2006 r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4, lub pocztą na pisemny wniosek (w oryginale) lub na stronie internetowej Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej – www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

  --

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45 – Dziennik podawczy - parter

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data

11.12.2006 r.

godzina

 9.00

Otwarcie ofert

miejsce

 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok.nr 205 (II piętro)

termin

11.12.2006 r.

godzina

 9.15

Termin związania ofertą

 30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

 NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Anna Kromczyk

Fryderyka Lach

nr pokoju

 205, 4

tel.

 (033) 499-84-50

(033) 499-84-52  

godziny udzielania informacji

  8.00-15.00

email

anna.kromczyk@sl.mofnet.gov.pl

 

W oryginale podpisał: Naczelnik Urzędu Dariusz PiecuchTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!