wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Zakup i dostawa samochodu osobowego

 

Przedmiot zamówienia

Ochrona osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz przeglądy i konserwacja  instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Siedziba Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego 43-300 Bielsko-Biała, ul.Warszawska 45

Zamawiający

nazwa i adres

 Drugi Śląski Urząd Skarbowy

 43-300 Bielsko-Biała, ul.Warszawska 45

 

 woj. śląskie

REGON

 072884840

tel.

 0-prefix-33-499-84-00 

 0-prefix-33-499-84-50

Fax

 0-prefix-33-499-84-01

email

 us2472@sl.mofnet.gov.pl

internet

 http://www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

CPV-74610000-8

dodatkowe przedmioty

  -

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

NIE

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 24 miesiące

data rozpoczęcia

Pierwszy dzień miesiąca po zawarciu umowy

data zakończenia

-

Wymagane wadium

 NIE

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

1.     Uprawnienia do wykonywania działalności związanej
z przedmiotem zamówienia – odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz odpis koncesji w zakresie ochrony osób i mienia uzyskaną zgodnie z art.15 ustawy z dnia 22 sierpnia1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.:Dz.U.nr 145 z 2005 r., poz.1221 ze zm.),

2.     posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie,

3.     znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – oświadczenie

4.     nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – oświadczenie,

 

 

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 137.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

Cena - 100%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4, lub pocztą na pisemny wniosek (w oryginale) lub na stronie internetowej Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej – www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

  --

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul.Warszawska 45 – Dziennik podawczy – parter, pok. nr 6.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data

  16 stycznia 2008 r.

godzina

 9.00

Otwarcie ofert

miejsce

 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45, pok.nr 205 (II piętro)

termin

 16 stycznia 2008 r.

godzina

 9.15

Termin związania ofertą

 30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

  -

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

 NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

Anna Kromczyk

nr pokoju

  205

tel.

 (033) 499-84-50

godziny udzielania informacji

  8.00-15.00

email

anna.kromczyk@sl.mofnet.gov.pl

 

 

 

                                                                                      W oryginale podpisała:

                                                                                       p.o. Naczelnika Urzędu

                                                                                       (Henryka Szweblik)To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!