wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane

Bielsko-Biała: Dostawa sprzętu komputerowego.
Numer ogłoszenia: 313577 - 2008; data zamieszczenia: 14.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej , ul. Warszawska 45, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4998400, faks 033 4998401.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 4 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 drukarek laserowych, 45 monitorów LCD, 4 komputerów stacjonarnych, 6 dysków zewnętrznych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.13.20-6, 30.21.33.00-8, 30.21.71.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego na podstawie art.22 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Drugi ŚLąski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul.Warszawska 45.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2008 godzina 12:00, miejsce: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul.Warszawska 45 parter - dziennik podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 4 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka,ksero,skaner kolorowy) oraz 3 drukarek laserowych - parametry określa Specyfikacja techniczna i kosztorysowa..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 30.23.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa monitorów LCD..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 45 szt.monitorów o parametrach określonych w Specyfikacji technicznej i kosztorysowej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.20-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa komputerów i dysków zewnętrznych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 4 komputerów stacjonarnych i 6 dysków zewnętrznych o parametrach określonych w Specyfikacji technicznej i kosztorysowej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.71.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!