wersja graficzna
wersja kontrastowa
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skarbowego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 45
Centrala: 33 499-84-00
fax:33 499-84-01

us2472@sl.mofnet.gov.pl

p o l e c a m y

Ważne informacje

INNE

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne urzędu skarbowego

Data aktualizacji

Wtorek, 7 lipca 2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zamówienia publiczne dla urzędów skarbowych prowadzone są przez Dyrektora Izby Skarbowej i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Skarbowej.


Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane

Bielsko-Biała: Całodobowa stała ochrona osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia: 95833 - 2010; data zamieszczenia: 23.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej , ul. Warszawska 45, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4998400, faks 033 4998401.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa stała ochrona osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa stała ochrona osób, mienia i obiektu Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Stała bezpośrednia ochrona przez całą dobę, przy zastosowaniu 12-godzinnego cyklu zmian pracownika, wykonywana przez jednego pracownika ochrony wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego wymienionego w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Posiadanie aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usługowe prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie dołączonego do oferty dokumentu.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Posiadanie w czasie trwania umowy grupy interwencyjnej, która na wezwanie pracownika ochrony lub pracownika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 15 minut, zostanie skierowana do siedziby Zamawiającego i podejmie działania. Wyposażenie pracowników wykonujących obowiązki ochrony w siedzibie Zamawiającego w środki ochrony. Pracownik wykonujący służbę musi być wyposażony w:1.umundurowanie wg wzoru ustalonego przez Wykonawcę, uwzględniającego przepisy art.20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o o ochronie osób i mienia (Dz.U.nr 145 z 2005r.,poz.1221 ze zm.),2.paralizator elektryczny, 3.pałkę wielofunkcyjną (np.typu Tompfa), 4.jeden komplet kajdanek, 5. telefon komórkowy,6. latarkę elektryczną. Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (zał.nr 3 do SIWZ)

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Posiadanie przez wszystkich pracowników wykonujących czynności związane z ochroną licencji pracownika ochrony fizycznej minimum pierwszego stopnia. Pracownik, który ze strony Wykonawcy będzie nadzorował pracowników ochrony, musi posiadać licencję pracownika ochrony drugiego stopnia oraz upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych co najmniej o klauzuli Zastrzeżone. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (zał.nr 3 do SIWZ).

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Posiadanie na własnym rachunku środków finansowych w wysokości umożliwiającej wykonanie zamówienia lub zdolności kredytowej w takiej wysokości. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (zał.nr 3 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  koncesję, zezwolenie lub licencję

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty (zał.nr 2 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza za swoją zgodą, korzystne dla Zamawiającego zmiany w treści umowy, w zakresie zmniejszenia ceny oraz dopuszcza zmiany w trakcie trwania umowy w zakresie załącznika nr 3 do umowy - Lista pracowników przewidzianych do ochrony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/bielsko2s.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 BielskoBiała pok.nr 4 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul.Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała Dziennik podawczy (parter, pok.nr 6).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                           W oryginale podpisał:

                                                                                                          Naczelnik DŚUS

                                                                                                          (Janusz Kapica)To jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.slaskie.kas.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!